Křesťanská praxe

Józef AugustynCelibát (ukázky)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Přečíst si můžete tyto kapitoly: Celibát: Sexuální výchova a výchova k celibátu, Celibát: teologie celibátu.

Józef AugustynV jeho ranách (ukázka)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Kapitola k přečtení: Svědectví mystiků.

Phil BosmansKľúč šťastia (ukázka)
 HTMLDon Bosco.skČíst
Vyšla v 18 jazykoch. Je hlbokým, duchom evanjelia preniknutým pohľadom na všedné, každodenné udalosti a vzťahy. Vhodná zvlášť pre mladého človeka, žijúceho vo víre štúdia, práce a strachu zo vzťahov.

F. CastronovoSeznamujeme se s Písmem svatým
 HTMLVíra.czČíst
Nejzákladnější orientace ve světě Bible. Vydalo nakladatelství Paulínky.

Jesús Cervera OCDModlitba a velikonoční tajemství
 HTMLServerČíst
Děkan římského karmelitánského institutu Teresianum odkrývá hlubokým způsobem kořeny křesťanské modlitby. Vydalo Pastorační středisko.

J. DrahokoupilBudování osobní a rodinné zbožnosti
49 kBDOCCírkev bratrskáStáhnout
 

Dunda MarekO důvod víc
61 kBHTMLKnihovna.netStáhnout
 

Andrea GasparinoPrvé kroky v modlitbe (ukázka)
 HTMLDon Bosco.skČíst
Modlitba je cesta. Má svoje etapy: prázdne slová, monológ, dialóg, počúvanie. Okrem toho tu čitateľ nájde konkrétne rady, pravidlá aj ciele modlitby.

Andrea GasparinoRevízia života (ukázka)
 HTMLDon Bosco.skČíst
Čo je to? Ako sa to robí? Páter Gasparino zhrnul na týchto stranách svoju originálnu skúsenosť revízie života. Vznikla v dialógu s mladými a Pánom. Kniha sa zaoberá metódou duchovného života, bez ktorej sa nezaobíde ani jedno živé spoločenstvo. Je to najúčinnejší spôsob dialógu, napomáha konštruktívnu sebakritiku.

Andrea GasparinoSpiritualita dialógu (ukázka)
 HTMLDon Bosco.skČíst
Milovať seba a milovať blížneho sú dve podmienky dialógu. Ovládať emócie a ovládať jazyk sú prvé kroky k dialógu. Prečo vidíš smietku... a nebyť „synmi hromu“ sú dva Pánove príkazy.

Pavol GrachViera, cirkev, písmo (ukázka)
 HTMLDon Bosco.skČíst
Nie je ľahké začať čítať Bibliu. Začať čítať Písmo znamená uvedomiť si dar viery a spoločenstva Cirkvi. Niekoľko meditácií a stručných syntéz spojených s biblickými citáciami i s povzbudeniami cirkevných otcov určite pomôžu urobiť prvé kroky k čítaniu Biblie.

Anselm GrünExercicie pro všední den (ukázka)
 HTMLKarmelitanské nakladatelství.czČíst
Láska dovršená - pro mne k exerciciím patří, abych v nich rozjímal o největším tajemství lásky, které nám Kristus dal, o tajemství eucharistie.

Anselm Grün OSBOtcové pouště s Anselmem Grünem (ukázka)
 HTMLKarmelitanské nakladatelství.czČíst
Na cestě duchovním životem nejsme odkázáni jen na sebe. Můžeme čerpat z bohatých zdrojů, jež nám nabízí křesťanská tradice, především spisy starých mnichů. Nesnaží se teoretizovat, nýbrž zrcadlí své osobní zkušenosti tak, jak je prožívali ve vztazích k Bohu a k sobě navzájem. Kapitoly z této knihy na webu: O spiritualitě pouštních otců; Jak organizovat čas, práci a život; Pracuj kousek po kousku, tak budeš pokračovat kupředu; Modlitba jako manažer práce a času Nic nedělej bez modlitby a ničeho nebudeš litovat.; Zbožnost jako obchod s Bohem?; Modlitba přináší pokoj a důvěru i do bouří života; Modlitba zahání smutek a skleslost; Rozptýlení v modlitbě; Sexualita má být přijatou součástí našeho života; Pracuj kousek po kousku.

Anselm GrünPůst (ukázka)
 HTMLVíra.czČíst
Půst nám dává tělesně pocítit naše nejhlubší určení, že jsme totiž na cestě k Bohu a že jen Bůh může ukojit náš nejvnitřnější neklid.

Anselm GrünPůst (ukázka)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
V postu se člověk sklání svým tělem, jež je postem stravováno, před nekonečným Bohem, který jediný je s to utišit jeho nejhlubší (a nejvnitřnější) hlad. Celým tělem tak člověk křičí po Bohu.

Anselm GrünSpiritualita stvoření (ukázka)
 HTMLKarmelitánské nakladatelstvíČíst
Kapitola Bedlivá pozornost. Duchovní život odpovídající spiritualitě stvoření spočívá především v bedlivém, pozorném styku s tvorstvem, s věcmi, s lidmi, v pozorném nacházení Boha ve všech věcech. Kdo bděle žije, ten žije pozorně ve vztahu k sobě samému, k tvorstvu, k Bohu i k lidem.

Josef HavelkaRozmlouvej s Bohem
32 kBHTMLFatym.comČíst
Modlitby pro různé situace s několika úvodními stranami o tom, jak s Bohem rozmlouvat - modlit se. Autor je dlouholetý vedoucí brněnského diecézního centra mládeže, ale knížka je vhodná nejen pro mládež.

H.L.HeijkoopDopisy mladým lidem
98 kBWRIKřesťantiq.czStáhnout
Kniha vhodná pro čerstvého křesťana. Základní křesťanská dogmata.

Roy HessionKřížová cesta (ukázka)
 HTMLVíra.czČíst
Vnější formy duchovní obrody se podstatně liší, ale vnitřní a stálý obsah je vždy stejný - nový prožitek vědomí hříchu; nová vize Kříže Ježíše a vykoupení; opětovná ochota zlomit své já, ochota k pokání, vyznání hříchu a obnově; radostný prožitek moci krve Ježíšovy k úplnému očištění od hříchu, celkové obnově a uzdravení všeho, co bylo hříchem zničeno a porušeno; znovuvstoupení do plnosti Ducha Svatého a Jeho síly ke konání Božího díla. Vydal Návrat domů.

Vojtěch KodetVelké jubileum s Vojtěchem Kodetem (ukázky)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Všichni jsou zváni, aby podle svých možností přispěli k tomu, aby nebyla přeslechnuta výzva roku 2000, s níž je bezesporu spojeno zvláštní dobrodiní Páně pro církev a celé lidstvo. Slova apoštola Pavla "čas je krátký" (1 Kor 7,29), "nepromarněte tento čas" (Ef 5,16), "využijte svěřený čas" (Kol 4,5) nás mohou povzbudit a vyburcovat z našeho každodenního stereotypu. Kapitoly z této knihy na webu Karmelitánského nakladatelství: Kdo jsem?; Hřích; Obrácení; Jediná brána k naplněnému životu; Ježíšovo působení; Láska k bližnímu; Chuť žít; Hledající Bůh

Jakob KremerSedm pravidel pro četbu Bible
 HTMLVíra.czČíst
Sedm předložených pravidel je určeno především k soukromé četbě Písma svatého. Neomezují se pouze na metodické návody, nýbrž popisují základní postoje, které jsou předpokladem každého plodného zacházení s Biblí. Vydalo Pastorační středisko.

 Křížová cesta
 HTMLFatym.comČíst
Pro lidové i soukromé pobožnosti. Celkem šest křížových cest, které mohou přispět k oživení postních pobožností, když se již vyčerpala zásoba v kancionálu, ale i pro zbytek roku. U tří křížových cest jsou odlišně vytištěny odpovědi lidí - předpokládá se, že každý má svůj text v ruce.

Kateřina LachmanováDvojí tvář lenosti (ukázky)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Tématem této knížky není pouze lenost, jak ji klasicky chápeme, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie, nebo-li vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností a u jiného zase horečným aktivismem, svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena pouze pro ty, kdo dělají málo nebo nic, ale i pro ty, kdo dělají příliš mnoho, ale puzeni vším možným, jenom ne Duchem. Kapitoly z této knihy na webu : Dvojí tvář lenosti - úvod; Podobenství o desíti pannách; Podobenství o hřivnách; Ani oko nevidělo; Hřích, naplnění života a peklo (část úvodu).

Kateřina LachmanováO milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou (ukázky)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Kapitoly: Duch svatý nepůsobí pouze pocity a upocenou lásku ; Církev by měla...; Boží ledoborci; Konflikty; Nemám rád(a).

 Lectio Divina
 HTML/WordChrist-net.skČíst/Stáhnout
 

Thomas MertonDuchovní vedení a rozjímání (ukázky)
 HTMLVíra.czČíst
Rozjímání se nevztahuje pouze k intelektuální aktivitě a už vůbec ne k pouhému přemýšlení. Rozjímání zahrnuje nejen mysl, ale i srdce, v podstatě celou naši bytost. Vydalo Karmelitánské nakladatelství.

 Modlitba s Rogerem
 HTMLVíra.czČíst
Několik zamyšlení a modliteb zakladatele komunity v Taizé - bratra Rogera Schutze. Vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Watchman NeeJak studovat Bibli (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeVítězný život (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Marianne SchlosserováStaré - ale ne zastaralé
 HTMLFatym.comČíst
Panenské zasvěcení jako cesta následování Krista.

Ladislav SimajchlJak se zpovídat
 HTMLFatym.comČíst
Svátost smíření, křesťanské uzdravení minulosti. O smyslu této svátosti a jejích částech. Na závěr je připojeno schéma kajíci pobožnosti, které může sloužit i pro individuální přípravu na přijetí svátosti smíření.

Ladislav SimajchlLiturgie
 HTMLFatym.comČíst
Pro duchovní formaci laických apoštolů. Původně pomůcka pro katechetický kurz. Jednoduchý a srozumitelný úvod pro každého.

Ladislav SimajchlMaria a dnešní životní styl
 HTMLFatym.comČíst
Původně cyklus májových promluv.

Ladislav SimajchlNaše role při nedělní bohoslužbě
 HTMLFatym.comČíst
Jak nebýt jen pasivním divákem, ale účastníkem. Kniha pomáhá porozumět jednotlivým částem bohoslužby, gestům, postojům... Postřehy zajímavé i pro kněze, ale psané způsobem srozumitelným prakticky pro každého.

Ladislav SimajchlPovídání o křtu
 HTMLFatym.comČíst
Fryšavský pan farář vypráví rodičům o tom, co souvisí se křtem jejich dětí.

Ladislav SimajchlPromluvy ke křtu
 HTMLFatym.comČíst
11 křestních promluv.

Ladislav SimajchlPříprava na první svaté přijímání
 HTMLFatym.comČíst
Příručka pro ty, kdo tuto přípravu vedou. Předkládá ucelený model, včetně vypracovaných katechezí, vzorů dopisů rodičům, kající pobožnosti a vlastní slavnosti. Na rozdíl od předcházejících autorových publikací jde o odbornou příručku pro kněze a katechety.

Ladislav SimajchlŽivot z víry
 HTMLFatym.comČíst
Duchovní obnova. Témata, která je možno procházet ve společenství nebo i jednotlivě s připojenými myšlenkami k debatě.

Josef SudbarackDuchovní vedení
 HTMLKnihovna.netČíst
 

ThLic. Marek Marcel Török, OFMcapMária, nauč nás žiť evanjelium tvojho milovaného Syna
 HTMLChrist-net.skČíst
Boh vo svojej prozreteľnosti stvoril človeka na svoj obraz a umiestnila ho na vrchol všetkého svojho stvorenia. (por. Gn 1, 27). Obdarovala ho tou najcennejšou schopnosťou, akú vlastnia anjeli v nebi - žiť pre lásku. Tento nepochopiteľný dar úzko súvisí s čnosťou viery, ktorou Otec prozreteľne obdarúva svoje najmilovanejšie stvorenie. Stvoriteľ dal človeku možnosť vnímať a spoznávať jeho mnohé diela. Vďaka telesnému zraku je schopný vidieť okolo seba mnohé stopy božej lásky, zvlášť v prírode, ktorej sa nedotkla ľudská ruka a zachovala si pôvodnú krásu, s akou vzišla z božích rúk. No človek je obdarovaný cennejším zrakom - očami viery...

A.W.TozerKlíč k hlubšímu životu (ukázka)
12 kBHTMLKřesťantiqČíst
Mnoho lidí dnes hledá hlubší životní hodnoty. Je duchovní probuzení, o kterém se hovoří v mnoha církevních kruzích, odpovědí na tato hledání nebo jen chvilkovou módou? Je to nějaká nová doktrína, nebo dávný, oprášený životní styl? A.W.Tozer, široce známá a uznávaná autorita biblického vyučování, ukazuje cestu, vedoucí k živému křesťanství, které je něčím víc, než jen pravidelnou návštěvou bohoslužeb, je něčím vnitřním, velmi osobním. Je způsobem života.

P.M.de VerteuilLectio Divina, Svítilnou mým nohám je tvé slovo
 HTMLVíra.czČíst
Uvedení do starobylé metody čtení Bible. Díky lectio divina se Bible stává živou knihou a životní události se stávají slovem Božím. Vydalo Pastorační středisko.