Publikace týkající se historie církve

Poslední dodatky: 13.9.2002
Počet titulů v seznamu: 333

25 let náboženské obce církve československé v Bílé Lhotě
23 s., Bílá Lhota : Náboženská obec církve československé 1947

900 let Litoměřické kapituly
93 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Charita) 1959
Obsah: J. Cibulka: Kolegiátní kostel sv. Štěpána v Litoměřicích; O. Votoček: Labské panorama města Litoměřic; V. Bartůněk: Od proboštství k biskupství (1057-1957). Probošt Zbyněk Berka z Dubé (1587-1594).

Adam, Petr: Němečtí rytíři : malý úvod do historie Německého řádu : se zvláštním přihlédnutím k dějinám Českomoravské komorní bailivy
159 s., viii s. barev. obr. příl., ISBN 80-86036-08-1, Svitavy : Trinitas (Studium ; sv. 112) 1998

Adámek, Karel Vácslav: Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v XVIII a XIX. věku. Díl I. z let 1750-1782
Praha 1903

Adamiš, Julius: Zo života slovenských študentov na bratislavském lyceu v r.1861-1864
47 s., Myjava, Dan. Paažický 1933

Adlof, Alois: Nástin dějin svobodných církví křesťanských, zvláště pak svobodné reformované církve české
180 s., Praha : Křesť. spol. mladíků (Květy ; XIV) 1905

Aleš, P.: Cirkevné dejiny I.
Pravoslavná bohoslovecká fakulta
První období od prvopočátku do r.325.

Aleš, P.: Cirkevné dejiny II.
Pravoslavná bohoslovecká fakulta
Křesťanská církev v období všeobecných sněmů

Aleš, P.: Cirkevné dejiny III.
Pravoslavná bohoslovecká fakulta
Křesťanská církev do r.1453

Ammann, David: První křesťanství a vznik církve
Klatovy : Höschl (Reformátor ; X) 1917 (32 s.), 1923 (36 s.)

Andrle, Karel - Chalupník, J. - Šádek, František: Z roboty ducha ke svobodě
Krouna 1931

Antikrist v Německu : skutečnosti a doklady o pronásledování katolíků v Německu
200 s., 5 s. obr. příl., Praha : Kropáč & Kucharský 1936

Arganaraz, Ricardo: Koinonia Jana Křtitele
58 s., ISBN 80-86235-00-9, Plzeň : DAN 1998

Badet, R. P.: Křesťanská žena za prvních dob církve, vzor našich žen
16 s., Praha : Cyrillo-Method. knihkupectví distributor (Slova pravdy ; XIII, 15) 1903

Badet, R. P.: Křesťanské ženy : vliv a úloha v době pronásledování : historická studie
49 s., V Praze : Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl (Hlasy katolického spolku tiskového ; roč. XLI, č. 1.) 1910

Bahýl, Matej: Smutný obraz evangelických církví v Uhrách
1747

Balabán, Milan: Bojovníci a trpitelé
142 s., ISBN 80-900696-6-5, Heršpice u Slavkova : EMAN, 1994
Dějiny Izraele od 18.stol.př.Kr. do 1.stol.p.Kr.

Barteček, Ivo: Jezuité zemí Koruny české v Latinské Americe
21 s., ISBN 80-86058-35-2, Ostrava : Scholaforum (Tematický sešit. Dějepis) 1997

Bartoš, František Michálek: Čechy v době Husově
Praha 1947

Bartoš, František Michálek: Hledání podstaty křesťanství v české reformaci
15 s., V Praze : nákladem vlastním : Kalich distributor 1939

Bartoš, František Michálek: Husitství a cizina
264 s., Praha, Čin (Knihovna české mysli, sv.9) 1931

Bartoš, František Michálek: Jihlavská kompaktáta
16 s., Praha, Synodní rada ČCE 1936

Bartoš, František Michálek: Ze zápasů české reformace
178 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1959
Do svazku je zařazeno 12 autorových prací, které byly z největší části již časopisecky publikovány a jednají o Miličovi, Husovi, Jenském kodexu, Budovci z Budova, Komenském. Připojena je studie o J. Dobrovském.

Bartůněk, Václav: Všeobecné církevní dějiny. 1. díl, Obor: Církevní dějiny
225 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1961
Skripta Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze - Litoměřicích

Bartůněk, Václav: Všeobecné církevní dějiny : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Praze-Litoměřicích. 1. díl
179 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1966

Bartůněk, Václav: Všeobecné církevní dějiny. 2. díl
290 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1958
Skripta Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze (Litoměřice)

Bartůněk, Václav: Všeobecné církevní dějiny. 2. díl, Obor: Církevní dějiny
286 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1964
Skriptum Římskokatolické Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích

Bašus, Bedřich B.: Po meči a po přeslici : Příspěvek k historii církve
157 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství Kalich 1979
Církev evangelická - povídky s dějinným námětem.

Bednář, František: Dějiny evangelického reformovaného sboru v Kloboukách u Brna
Hodonín 1915

Bednář, František: Památník českobratrské církve evangelické
Praha, Kalich 1924

Prof. Dr. Bednář, František: Toleranční patent
68 s., Veřeje, sv.2 1931

Bednář, František: Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781. Prameny k dějinám tolerančního patentu
Praha, Kr. čes. společnost nauk 1931

Prof. Dr. Bednář, František - Dr. Hrejsa, František: Toleranční patent. Jeho vznik a vývoj
80 s., Knihovna Národního osvobození 1931

Bělohlávek, Miloslav - Jílek, Tomáš: Kapitoly o církvi v minulosti a současnosti
118 s., Plzeň : Park kultury a oddechu : Okresní kulturní středisko Plzeň-sever 1991

Beneš, J. A.: Krátky dějepis o anabaptistov, protikrstníkov, Habánov
1867

Bergman, Jozef Ernst: Letopisy památnjch událostj ewang.-křesťanské obce w Straužným : Na pamět 150. wýročj tolerančnjho patentu z roku 1781
80 s., W Brně : Biblická gednota časopisu Swětlo a prawda (Knižnice Biblické Gednoty ; Čjs. 8) 1930

z Bezdězí, Pavel Ješin: Posmrtná paměť (Parentatio) českým hrdinům popraveným 21. června 1621 na Staroměstském náměstí
Praha, Blahoslav 1938

Bič, Miloš: Palestina od pravěku ke křesťanství. I. díl, Země a lid
462 s., V Praze : Husova československá evangelická fakulta (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; Sv. 3) 1948

Bič, Miloš: Palestina od pravěku ke křesťanství. Díl Il, Kult a náboženství
395 s., Praha : Husova čs. evang. fak. bohosl. (Spisy Husovy čs. evang. fak. bohosl. Ř. A ; Sv. 10) 1949
Obsah: A. Kult. 1. Svatyně. 2. Výbava svatyň. 3. Personál svatyň. 4. Obřady posvátné. B. Náboženství. 1. Svět kolem Jisráele. 2. Začátky jisráelské. 3. Vrcholky jisráelské. 4. Poexilní židovstvo.

Bič, Miloš: Palestina od pravěku ke křesťanství. Díl III, Řeč a písemnosti
464 s., Praha : Husova čs. ev. fak. bohosl. (Spisy Husovy čs. evangelické fakulty bohosl. Ř. A ; Sv. 13) 1950
1. Palestina - starověk - jazyky 2. Palestina - starověk - památky písemné A. Řeč (1. Jazykové předpoklady, 2. Výprava písemností, 3. Literár. útvary), B. Písemnosti (1. Starý Zákon, 2. Ostatní texty předexilní, 3. Júdaistické písemnictví).

Bidlo, Jaroslav: Jednota bratrská v prvním vyhnanství. Část IV. (1587-1595)
228 s., Praha, Česká společnost nauk 1932

Bílek, Tomáš: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova
Praha 1896

Bílek, Tomáš: Reformace katolická
Praha 1892

Bílek, Tomáš: Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů a kostelů zrušených Josefem II
Praha 1893

Blahoslav, Jan: O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní
Praha, Karel Reichel 1928

prof. dr. Bodický, Michal: Historie sboru pondelského
1880

Bondy, Egon: Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku
254 s., ISBN 80-85239-24-8, Praha : Vokno (Poznámky k dějinám filosofie ; 4) 1993

Bonhardová, Nina: Misie
189 s., ISBN 80-902392-0-X, Praha : Daemon 1997, c1981

Brown, Peter: Autorita a posvátné : aspekty christianizace římského světa
107 s., ISBN 80-85959-54-2, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Historia ecclesiastica ; sv. 2); Řím : Křesťanská akademie (Studium ; sv. 121) 1999
Christianizace starověkého Říma: dějiny raného křesťanství - stol. 1.-6. Náboženské a kulturní poměry starověkého Říma.

Bulatovič, A. K.: S armádou černých křesťanů : Denník váleč. výpravy z Habeše na rovník k jezeru Rudolfovu
304 s., Praha : Dr. Grégr a syn (Matice lidu ; XXXVII, 1. a 2., 217 a 218), 1903

Bultmann, Rudolf: Dějiny a eschatologie
129 s., ISBN 80-85241-66-8, Praha : ISE (Oikúmené) 1994

Bureš, František: Dějiny církve katolické pro školy měšťanské a IV. třídu škol středních ...
93 s., V Olomouci : Velehrad, nakladatelství dobré knihy 1948

Bureš, František: Dějiny církve katolické pro vyšší třídy škol středních ...
199 s., V Olomouci : Velehrad, nakladatelství dobré knihy 1948

Burian, Bohuslav a Ilja: Dějiny protestantismu na Vsetínsku
144 s., ISBN 80-900025-4-4, Vsetín : Horní sbor českobratrské církve evangelické 1993

Burian, Ilja: Dějiny protestantismu v Třebíči a v Horních Vilémovicích
275 s., 4 s. il., ISBN 80-85766-69-8, Třebíč : Arca JiMfa 1996

Prof. dr. Bušek, Vratislav: Církev a stát ve starověku
74 s., Bratislava : Právnik 1926

Bušek, Vratislav: Církev a stát ve středověku. I, Ranní středověk
166 s., Bratislava : Nákladem Spolku čs. posluchačů práv "Právnik" na Univerzitě Komenského v Bratislavě 1926

JUDr. Bušek, Vratislav: Církevní soudnictví ve věcech civilních v říši římské v I.- II. století po Kr.
85 s., Bratislava ; Praha : Řivnáč distributor (Knih. právnické fakulty univ. Komenského ; 12) 1925

JUDr. Bušek, Vratislav: Prameny poznání historie práva církevního
Bratislava : Spol. čs. posl. práv Právník 1924 (48 s.), 1925 (35 s.), Spolek čs. posluchačů práv Právník na universitě Komenského 1933 (66 s.)

JUDr. Bušek, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního
197 s., V Bratislavě : Právn. fakulta university Komenského (Knihovna právnické fakulty university Komenského v Bratislavě ; 23) 1929

Univ. prof. Dr. Bušek, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního. I. díl, Úvod : (Nástin přednášek)
214 s., Praha : Spolek čs. právníků Všehrd 1946

Univ. prof. Dr. Bušek, Vratislav: Učebnice dějin práva církevního. Díl II, (Nástin přednášek ...)
277 s., Praha : Spolek čs. právníků Všehrd 1947

Cahill, Thomas: Jak Irové zachránili civilizaci : neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy
231 s., 8 s. obr. příl., ISBN 80-7205-497-X, Praha : Pragma 1998

Dr. Cínek, F.: K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925
Olomouc 1926

Dr. Cínek, F.: K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského
Olomouc 1934

Dr. Cínek, F.: Velehrad víry
Olomouc 1936

Církevní dějiny v obrazech. Serie I, obraz 1-50. Serie II, obraz 1-50
Praha : Kropáč a Kucharský 1948

Církev v proměnách času : 1918-1968 : Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické
313 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1969

ThDr. Císař, Ferdinand: Reformovaná církev na Moravě za posledních 40 let
21 s., Frýdek : Českobr. Hlasy (Knihovnička Českobratrských hlasů ; 10) 1920

Ciszek, Walter J.: On mne vede
221 s., ISBN 80-7113-113-X, Praha : Zvon 1995

Congar, Yves: Za církev sloužící a chudou
130 s., ISBN 80-7192-006-1 Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1995

Crawley-Boevey, Matthew: P. Matouš Crawley-Boevey a křesťanská rodina zasvěcená srdci Páně
64 s., Praha : nákl. vl. : Arcibiskupská knihtiskárna, distributor 1921

Čapek, Jan B.: Československá literatura toleranční. 1781 - 1861. 2 svazky
386 s., 467 s., Praha, Čin 1933

PhDr. a ThDr. Čapek, Norbert Fabián: Úryvky z dějin kaceřovaných křesťanů
80 s., Brno : Norbert Fabián Čapek 1903

Čapek, Stanislav: Biblická dějeprava
146 s., Praha, vl.n. 1934 (4.vyd.)

Čapek, Stanislav: Dějiny papežského státu
32 s., 1929

Čaplovič, Ján: Dějiny slovenského evanj. a.v. církevného sboru v Kovačici
1918

Čas Krista : křesťanství v dějinách
124 s., Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Teologický sborník ; 1/95) 1995

Černý, Pavel (ed.): K 500. výročí narození Martina Luthera : 1483-1983 : Sborník
200 s., Praha : Horizont (Na pomoc prac. v oblasti st. církevní politiky ; 67) 1982

Česká politika. Díl první, Politika vědou a uměním. Territoriální vývoj Rakousko-Uherského mocnářství. Rakouská zahraniční politika v XIX. stol. Rakousko-Uhersko po stránce národnostní a církevně náboženské
813 s., V Praze : Jan Laichter (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; Kn. XXVIII) 1906

Českobratrská církev evangelická. Farní sbor Praha-Strašnice: Místo, na kterém stojíš
51 s., ISBN 80-238-5767-3, Praha : Lege artis, c2000

Češka, Josef: Římský stát a katolická církev ve 4. století
162 s., Brno : Univerzita J.E. Purkyně (Spisy filozof. fakulty Univ. J. E. Purkyně v Brně ; Čís. 240) 1983

Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách
245 s., ISBN 80-204-0471-6, Praha : Mladá fronta (Kolumbus ; sv. 130) 1995

Dacík, Tomáš: Církevně politický vývoj u nás po 2. světové válce
23 s., SBN 80-7204-153-3, Brno : CERM (Item. Dějiny a současnost náboženství a církví ; CS 19), 2000

Dacík, Tomáš: Církevně-politický vývoj u nás od konce 80. let do současnosti
23 s., SBN 80-7204-185-1, Brno : CERM (Item. Dějiny a současnost náboženství a církví ; CS 20) 2000

D'Ascanio, Andrea: Otec promlouvá ke svým dětem
51 s., ISBN 80-238-1841-4, Olomouc : Matice cyrilometodějská 1997
Matka Eugenie (1907-1990): náboženská zjevení ve Francii 20.stol.

Dawson, Christopher: Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva?
236 s., ISBN 80-7021-243-8, Praha : Vyšehrad (Historica) 1998

Denis, Arnošt: Čechy po Bílé hoře I. - II.
Praha 1904-1905

Denis, Arnošt: Konec samostatnosti české I. - II

Denzler, Georg: Dějiny celibátu
178 s., ISBN 80-85959-61-5, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000

Deset Iet českobratrské církve evangelické
Praha, Synodní výbor ČCe 192?

Deset Iet ústavu sv. Cyrila a Metoděje pro misie slovanské na Velehradě : 1916-1926
32 s., Velehrad : nákladem vlastním 1926

Dlouhý, Roman: Křesťanství v období pronásledování do roku
313+24 s., ISBN 80-86058-40-9, Ostrava : Scholaforum (Tematický sešit. Dějepis) 1997

Dr. Doležal, Josef: Politická cesta českého katolicismu 1918-1928
73 s., Praha II : Ústředí křesťansko-sociálních dělnických organisací v Čechách (Knihy života ; 1) 1928

Draper, John William: Dějiny duchovního vývoje v Evropě. III, Křesťanství a věda
414 s., Praha : K.S. Sokol : Osvěta (Levná osvět. knih. ; II, 22, 33) 1910

Drozd, Jan: Církevní dějiny pro vyšší gymnasia a reálky
243 s., Praha : Höfer a Klouček 1901

Drtina, František: Křesťanství a česká reformace
23 s., Praha : Čas (Knihovnička Času ; Č. 18) 1901

Dué, Andrea - Laboa, Juan Maria: Obrazový atlas dějin křesťanství
322 s., ISBN 80-7178-221-1, Praha : Portál, c1998

Dvorník, František: Byzantské misie u Slovanů
393 s., Praha : Vyšehrad (Historica) 1970
Do obsažné historické práce sevřel profesor Harwardské university s neobyčejným přehledem byzantskou misijní činnost u všech slovanských národů za celou dobu jejího trvání. Od 7. století až k pádu Byzance a k úplnému zakotvení cyrilometodějského dědictví v Kyjevské Rusi rozkrývá složité souvztažnosti v tehdejších evropských dějinách, sdružené komplikace církevní a politické. Vysoce vyvinutá erudice je spojena s elegantním podáním. Celá publikace jevelmi hodnotným přínosem pro poznání milníků světové kultury.

Dvořák, Xaver: Katolický dějepis církevní : učebnice pro školy měšťanské a vyšší ústavy dívčí : Na základě osnovy, předepsané nejdůst. arcib. konsistoří a ordinariátem
Praha : Česká grafická akciová společnost Unie 1906 (132 s.), 1909 (128 s.), 1913 (132 s.), 1922, 1923 (128 s.), 1935 (150 s.)

Ďurovič, Ján: Obnovená církev. Ku štyrstému jubileu Augšpurského vyznania.
149 s., Liptovský Sv. Mikuláš, Tranoscius 1930

Eliade, Mircea: Dějiny náboženského myšlení. II, Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství
463 s., SBN 80-86005-19-4, Praha : OIKOYMENH 1996

Eliade, Mircea: Dějiny náboženského myšlení. III, Od Muhammada po dobu křesťanských reforem
343 s., ISBN 80-7298-025-4, Praha : OIKOYMENH (Oikúmené) 1997

Estep, William Roscoe: Příběh křtěnců. Radikálové evropské reformace
266 s., Praha, Evangelické nakladatelství 1991

Eusebius Pamphili, biskup caesareiský: Církevní dějiny
225 s., V Praze : Ústřední církevní nakladatelství (Teologické studie) 1988

Fiala, Petr - Hanuš, Jiří: Koinótés : Felix M. Davídek a skrytá církev
177 s., Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Knižnice revue Proglas. Osobnosti) 1994

Filipi: Křesťanstvo
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury
Problematika jednoty v církvi prvních století, východní křesťanské církve, katolicismus, protestantské církve.

Frankiel, Tamar: Křesťanství : cesta spásy
189 s., ISBN 80-85190-46-X, Praha : Prostor (Obzor) (Náboženské tradice světa) 1996

Franzen, August: Malé církevní dějiny
Praha : Zvon 1992 (333 s., ISBN 80-7113-008-7), 1995 (358 s., ISBN 80-7113-119-9)

Friedrich, G.: Rukověť křesťanské chronologie
Praha 1934

Fröhlich, Roland: Dva tisíce let dějin církve
303 s., ISBN 80-7021-268-3, Praha : Vyšehrad (Teologie) 1999

Frýdl, David: Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky : snaha o reformu katolicismu v Čechách a na Moravě
219 s., ISBN 80-86263-15-0, Brno : L. Marek (Pontes pragenses ; sv. 14), 2001

Fulcherus Carnopeusis: Historie Jerusalémská čili děje rytířstva křesťanského na výpravě do země svaté od léta Páně MXCV. do MCXXVII. a kralování obou Balduinů v Jerusalemě
159 s., Praha : Druž. přátel Studia (Sedmá kniha Družstva přátel "Studia") 1921

Gindely, Antonín: Dějiny českého povstání 1618
Praha 1870, 1878

Grajewski, Andrzej: Církve ve střední Evropě po roce 1989
15 s., Praha : Občanský institut (Bulletin OI ; č. 59) 1996

Grajewski, Andrzej: Rusko a kříž : z dějin pravoslavné církve v SSSR
149 s., 8 s. il., ISBN 80-85795-31-0, Praha : Česká křesťanská akademie 1997

Grigorič, Vladimír: Pravoslavná církev ve státě Československém : Historicko-kanonické pojednání o pravoslavné církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jakož i na Slovensku a Podk. Rusi v přítomné době, s připojením některých dat o pravoslaví v dějinách národa československého a karpatoruského
Josefov : Vladislav Čerych 1926 (127 s.), 1928 (174 s.)

Grossi, Vittorino - Siniscalco, Paolo: Křesťanský život v prvních staletích
237 s., ISBN 80-85959-04-6, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 1995

Habervešl z Habernfeldu, Ondřej: Historie o válce české 1618-1620 : Výbor hist. spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře
443 s., Praha : SNKLU (Živá díla minulosti ; Sv. 35) 1964
Kniha obsahuje "Vyprávění o válce české" Ondřeje Habervešle z Habernfeldu (stol. 17. lékař-exulant čes.) a "Historii církevní" Pavla Skály ze Zhoře, Pavel (1583-1640 dějepisec čes.). Oba spisy, jak Habervešlův polemický traktát, tak výbor samostatných úseků ze Skálovy Historie církevní, ospravedlňují české stavovské povstání. Shodně chápou úlohu velkých feudálů, drobné šlechty, měšťanstva a poddaného lidu. Úvod hodnotí jednak starou českou historiografii, zejména oba autory otištěných textů i jejich metody a pramenné znalosti, jednak moderní, hlavně marxistickou historiografii. Podal tak metodologickou, ideovou a obsahovou kostru obou děl, z nichž Skálovo vyniká erudicí a kritičností a Habernfeldovo patosem.

Haecker, Theodor: Křesťan a dějiny
135 s., V Praze : L. Kuncíř (Knihy Řádu ; Sv. 12) 1938

Hájek, Viktor: Biblická dějeprava
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1959 (207 s.), 1970 (214 s.), 1985 (183 s.), Kalich 1990 (183 s., ISBN 80-7017-252-5)

Harnack, Adolf von: Dějiny dogmatu
1903, Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich, Studijní texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty) 1974 (372 s.)
Podrobný rozbor vzniku a vývoje církevního dogmatu do raného středověku. Charakteristika pozdějších období je mnohem stručnější - scholastice a celému dalšímu vývoji je věnováno již jen po 30 stranách. Kniha patří k repezentativním dílům německého protestantismu 19. století.

Dr. Haas, Antonín: Z klášterních archivů v Čechách
28 s., Praha : Český zemský archiv 1947

Herzog, Cheim - Gichon, Mordechai: Biblické války
294 s., 32 s. obr. příl., ISBN 80-7242-053-4, Brno : Books (Nové obzory ; sv. 31) 1999

Dr. Hník, E.M.: Za lepší církvi. Dějezpytná studie o příčinách přestupů do církve československé
240 s., 1930

Hofmann, David: Dějiny křesťanské filosofie
33 s., ISBN 80-86058-42-5, Ostrava : Scholaforum (Tematický sešit. Základy společenské výchovy) 1997

Hochmann, František: Světla a stíny králů : Izraelská říše za králů Saula, Davida a Šalomouna
304 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1989

Holinka, Rudolf: Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI : Studie z dějin velikého schismatu západního
147 s., Bratislava : Filosofická fakulta University Komenského (Spisy filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě ; Číslo XIV); Praha : Orbis distributor 1933.

Hovorka, Václav - Hrubý, Vladimír - Šimek, Tomáš: 330 let královéhradecké diecéze : Historická zastavení 1344 - 1664 - 1994 : Kat. výstavy, Hradec Králové 25. října - 31. prosince 1994
66 s., Hradec Králové : Římskokatolické biskupství 1994

Howell, A. E.: Ohně v Namugongu : příběh afrických misionářů a mučedníků
148 s., ISBN 80-86036-02-2, Svitavy : Trinitas 1997

Hrejsa, Ferdinand: Česká Bible
53 s., Praha, YMCA 1930
Vydáno k 350. výročí Bible Kralické. Kniha má dvě části: 1.České Bible před kralickým překladem a 2.České Bible v kralickém překladu.

Hrejsa, Ferdinand: Česká reformace
1914

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech
474 s., Praha : Českobratrská evanjelická církev 1927

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu. I. díl, Doba předhusitská
322 s., V Praze : Husova českosl. evangelická fakulta bohoslovecká (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; Sv. 1) 1947

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu. Díl II, Hus a husitství
368 s., V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; Sv. II) 1947

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu. III. díl, Rokycana. Husitský král. Počátky Jednoty bratrské
278 s., V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; Sv. 4) 1948

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu. Díl IV, Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace
365 s., V Praze : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Řada A ; Sv. VI) 1948

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu. Díl V, Za Ferdinanda I
430 s., Praha : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Ř. A ; Sv. IX) 1948

Hrejsa, Ferdinand: Dějiny křesťanství v Československu. Díl 6, Za krále Maxmiliána II. 1564-1576. Č. konfese
399 s., Praha : Husova čs. ev. fak. bohosl. (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké. Ř. A ; Sv. 14) 1950
F. Hrejsa, jehož přední vědeckou prací je "Česká konfese", vyd. 1912 a nově osvětlující úsek naší reformace, dospěl ve svých "Dějinách" právě k této době, která semkla reformační síly v obranu proti reakční politice dvora Maxmiliána II.

Hrejsa, Ferdinand: O dědictví Jednoty bratrské
Praha, Synodní výbor ČCE 192?

Hrejsa, Otmar: Dějiny evangelické církve a.v. v Jasenné na Moravě
1901(?)

Prof. dr. Hromádka, Josef Lukl: Křesťanství v životě a myšlení. Pokus o výklad dějinných útvarů křesťanských
456 s., Praha, Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných, kniha LV 1931
Prof. dr. Hromádka, Josef Lukl: Odkaz Jednoty
1936

Prof. dr. Hromádka, Josef Lukl: Smysl bratrské reformace
28 s., Praha, Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1954

Prof. dr. Hromádka, Josef Lukl: Zápas o duši českého lidu
Praha, Kalich (Stezka) 1937

Dr. Hronek, Josef: Obrazy z dějin katolické církve : Učebnice pro školy měšťanské
92 s., V Praze : Kropáč a Kucharský 1948

Dr. Hrubý, František: Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od X.-XIII. století a jeho poměr ke státu
150 s., Brno : nákl. vl. 1917

Dr. Hrubý, František: Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou
ČČH 1934/35

Ing. Hudec, Ján: Pútnici na úzkej ceste
275 s., ISBN 80-85237-62-8, Ostrava, A-Alef 1999
Kniha přístupným způsobem poskytuje mladým i starším čtenářům základní přehled a údaje o historii nezávislých křesťanů a reformních hnutí v Církvi, sledované v širších souvislostech církevních i všeobecných dějin.

Hünermann, Wilhelm: Píseň v plamenech : Příběh ugandských mučedníků
114 s., ISBN 80-7113-080-X Praha : Zvon 1993

Charlesworth, James H.: Ježíš a svitky od Mrtvého moře
389 s., ISBN 80-7021-261-6, Praha : Vyšehrad, 2000

Charvátová - Líbal: Řád cisterciáků v Českých zemícch ve středověku
Unicornis

Chaunu, Pierre: Dobrodružství reformace. Svět Jana Kalvína
124 s., Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2001

Jan, L.: Bratři Špitálu Panny Marie v českých zemích 1204-1411
Sursum

Jedin, Hubert: Malé dějiny koncilů
146 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1990

Jehličková, Božena: Vzpomínky na začátky sirotčince spolku "Křesťanská služba" ve Chvalech
310 s., Praha : Křesťanská služba 1939

Jech, Miloslav: Dějiny křesťanské církve : mezi autoritou Písma a tradice : vývoj k rané církvi katolické
110 s., ISBN 80-85942-33-X, Praha : Oliva (Studijní texty Evangelikálního teologického semináře v Praze ; sv. 2) 1997
Křesťanská teologie a církevní otcové 1.-4.stol.

Johnson, Paul: Dějiny křesťanství
541 s., ISBN 80-85959-41-0, ISBN 80-85947-28-5, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Barrister & Principal 1999

Jubilejní almanach k 100. výročí postavení kostela
40 s., ISBN 80-238-3583-1, Nové Město na Moravě : Farní sbor Českobratrské církve evangelické 1998

Jubilejní ročenka Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře : 1866-1891-1966
15 s., Kutná Hora : Staršovstvo sboru 1966

Jurkovič, Vl. a Dr. L.: Biblia kralická. Jej význam literárne-historický, národný a náboženský
40 s., Bratislava, Kostnická Jednota 1929

K 150.výročí tolerančního chrámu Páně v Humpolci
126 s., Humpolec, nákl. staršovstva ČCE 1935

Kadlec, Jaroslav: Byzantské křesťanství u slovanských národů
178 s., Praha, B.Rupp 1946
Přehled církevních dějin bulharských, srbských a ruských.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. 1. díl, Církevní starověk
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1971 (136 s.), 1974 (336 s.), 1983 (205 s.)
Dějiny křesťanství 1.-7.stol.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohosl. fak. v Litoměřicích. 2. část, Od poloviny 5. století do vrcholného středověku
136 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1972
Dějiny katolické církve od pol. 5.stol. do r. 1303.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skripta pro stud. účely Cyrilometodějské bohosl. fak. v Litoměřicích. 2., Raný středověk
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1983 (132 s.), 1975 (132 s.)
Dějiny katolické církve od r. 410 do r.1200.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích. 3. díl, Vrcholný a pozdní středověk
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1975 (168 s.), 1983 (168 s.)
Dějiny katolické církve 12.-16.stol.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skriptum pro studijní účely Cyrilometodějské bohosl. fakulty v Litoměřicích. 3. díl, Od vrcholného středověku k reformaci
158 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1972
Dějiny katolické církve 12.-16.stol.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skriptum Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. 4. díl, Církevní novověk
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1976 (208 s.), 1983 (207 s.)
Dějiny katolické církve od pol.16.stol. do stol.19.

Kadlec, Jaroslav: Církevní dějiny : Skriptum pro stud. účely Římskokat. Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích. 4.díl, Od sněmu tridentského do konce 19. století
160 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1973
Dějiny katolické církve od pol.16.stol. do stol.19.

Kadlec, Jaroslav: Dějiny katolické církve : Určeno pro posl. teologických fakult. Díl 1
209 s., Olomouc : Univerzita Palackého 1993
Dějiny katolické církve 1.-7.stol.

Kadlec, Jaroslav: Dějiny katolické církve : Určeno pro posl. teologických fakult. Díl 2, Církevní středověk
301 s., Olomouc : Univerzita Palackého 1993
Dějiny katolické církve od 2.pol. 5.stol. do pol. 16.stol.

Kadlec, Jaroslav: Dějiny katolické církve : Určeno pro posl. teologických fakult. Díl 3, Církevní novověk
302-499 s., Olomouc : Univerzita Palackého 1993
Dějiny církve od 2.pol. 5.stol. do stol. 20.

Kadlec, Jaroslav: Přehled církevních dějin českých : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Praze, se sídlem v Litoměřících. 1. díl
194 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1977
Dějiny české církve od poč. 9.stol. do stol. 16.

Kadlec, Jaroslav: Přehled církevních dějin českých : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích
143 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1977
Dějiny české církve od poč.16., stol do 30.let stol. 20.

Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin. Sv. 1
322 s., ISBN 80-7113-004-4, Praha : Zvon 1991
Dějiny české církve 8.-15.stol.

Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin. Sv. 2
281 s., ISBN 80-7113-003-6, Praha : Zvon 1991
Dějiny české církve od stol. 16. do 1.pol. stol. 20.

Kadlec, Jaroslav: Tisíc let pražského biskupství : 973-1973 : Sborník
184 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1973

Kalesný, F.: Habáni na Slovensku
374 s., Bratislava 1981

Kalfus, Radim: Jednota bratrská v obrazech : 1457-1957
199 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1957
Obrazové album, vydané k 500. výročí založení jednoty bratrské, přináší dokumentární snímky míst a měst, kde vznikla, kde rozvíjela svou činnost i kam se její příslušníci uchylovali v době pronásledování, dále snímky bratrských knižních památek, především Bible kralické, a portréty vůdčích bratrských osobností.

Kaňák, Miloslav: Československá církev a Jednota bratrská : (Sborník prací k 500. výročí staré Jednoty bratrské) : Skriptum Husovy čs. fak. bohoslovecké v Praze
250 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1967

Kaňák, Miloslav - Pešková, O.: Čechové a křesťanské náboženství. 2. díl
147 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Skripta Husovy bohoslovecké fakulty v Praze) 1953
Křesťanství v Čechách od stol. 15. do r.1620.

Kaňák, Miloslav: Čechové a křesťanské náboženství. 3. díl
163 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Skripta Husovy bohoslovecké fakulty v Praze. Církevní dějiny) 1953
Čechové za protireformace.

Kaňák, Miloslav: Padesát let Československé církve : (Sborník studií pracovníků Husovy fakulty, věnovaný k půlstoletí CČs) : Skriptum Husovy čs. bohoslovecké fak.
188 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1970

Kaňák, Miloslav: Přehled dějin mimokřesťanských náboženství
252 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Skripta Husovy čs. bohoslovecké fakulty v Praze) 1954

Kaňák, Miloslav: Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském : Skriptum pro stud. účely Husovy čs. bohoslovecké fak. v Praze Díl 2, Reformní proudy v 19. a na počátku 20. století
83 s., Praha : ÚCN 1982
Reformní proudy v katolické církvi v stol. 19.-20.

Kaplan, František: Od počátku lidstva až do založení křesťanského letopočtu. Sepsal dle starých uchovalých historických záznamů a na základě vědeckých nálezů a zákonů fysikálních František Kaplan
100 s., V Doudlebách nad Orlicí : nákladem autora 1932

Kasan, Josef: Prameny církevního práva : dějinný vývoj
54 s., V Praze : Česká katolická Charita 1952

Kašpar, L.B.: Biblická dějeprava
1879

Kašpar, L.B.: Památník reformované církve českomoravské
Praha 1881

Kašpar, L.B.: Přátelé našich otců Valdenští
1881

Katolická církev v českých zemích 1939-1989
43 s., ISBN 80-85475-49-9, V Praze : Státní ústřední archiv (Retroinformace ; 13) 1998

Katolická církev a pozemková reforma 1945 - 1948 : dokumentace
499 s., Ústav pro soudobé dějiny AVČR. Praha (ISBN 80-85270-39-0) ; Brno : Doplněk (ISBN 80-85765-44-6) 1995

Kavka, František - Skýbová, Anna: Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech : Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580
210 s., Praha : Univerzita Karlova (Práce z dějin Univ. Karlovy v Praze ; Sv. 8) 1969
Autoři postihují situaci po basilejských a Zikmundových kompaktátech, která vedla ke snaze Ferdinanda I. a pak i Maxmiliána II. o nenásilné sjednocení církví v Čechách v realizaci myšlenky unijního katolicko-kališnického arcibiskupství. Jednání tridentského koncilu, kde se tato otázka projednávala, je vykresleno velmi podrobně. Poslední kapitola líčí praktický neúspěch Ferdinandovy koncepce, uskutečněné jen zdánlivě po jejím povolení papežem v Brusově arcibiskupství.

Kejř, Jiří: Husův proces
235 s., ISBN 80-7021-387-6, Praha : Vyšehrad (Historica) 2000

Kočí, Josef: Boje venkovského lidu v období temna
Praha 1953

Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. Sympozium (1981): Čeští evangelíci a toleranční patent : Sborník přednášek ze sympozia k 200. výročí tolerančního patentu uspoř. Komenského evangelickou bohosl. fak v Praze 22. a 23. května 1981
150 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) (Studie a texty Komenského evangelické bohosl. fak. ; Sv. 6) 1982

Komenský, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894, až do léta 1632, za panování Ferdinanda II.
Praha : J.Otta 1888, Spolek Komenského : Kalich distributor (Českobratrská bibliotéka ; 4) 1922 (282 s.)

Komenský, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české
253 s., Praha : Blahoslav 1952
Dílo o pobělohorském temnu pochází z r. 1632. Komenský je sepsal na výzvu Jednoty bratrské. Jeho hlavním podkladem byl materiál, jejž bratrské duchovenstvo sebralo mezi českými náboženskými exulanty. Původně byla "Historie" určena pro informaci ciziny a proto je v ní úvodem podán v 33 kapitolách přehled českých náboženských dějin od 9. stol. do nastolení Habsburků, jak se Komenskému jevil na základě kusých a mnohdy nespolehlivých pramenů. Kap. 34-43 líčí náboženský útisk za Habsburků, až po bitvu na Bílé Hoře, kap. 44-107 pak začátky katolické protireformace a jesuitského řádění. Hodně místa je věnováno popravám 27 českých pánů a vylíčení jejich posledních chvil. - V úvodní studii jsou popsány pestré osudy knihy, která po prvé mohla být vydána v Čechách až r. 1870. Do té doby pronikala do Čech jen zahraniční její vydání, ovšem proti přísným zákazům.

Kop, František - Bartůněk, Václav - Dr. Novotný, Antonín: Praha šest set let církevní metropolí
167 s., V Praze : Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky 1944

Kop, František: Šestisté výročí církevní metropole české : Úvaha historickoprávní
25 s., V Praze : Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky 1944

Kopal, Petr: První křesťaně v Římě : Obrazy z prvních dob křesťanství. I-II
530 s., Praha : Kotrba (Spisy ; 8) 1911

Korbelářová, Irena - Žáček, Rudolf: Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století
260 s., ISBN 80-86224-09-0, V Opavě : Středisko pro vydávání historických pramenů : Slezský ústav Slezského zemského muzea (Prameny k dějinám Slezska ; sv. 3) 199-?

Dr. Kozák, František: Přehled dějin církve křesťanské
Čáslav : nákladem spisovatelovým 1904 (37 s.), 1910 (40 s.), 1912, 1923, 1925, 1926 (32 s.), 1931 (31 s.), 1942 (33 s.)

PhDr. Kozák, Jan Blahoslav: Křesťanství a jeho vývoj
61 s., Praha : Svaz národního osvobození (Knih. Svazu národního osvobození ; 8) 1924

Kratochvil, Antonín: Žaluji. I. - III.
Praha, Dolmen 1990
Obsah jednotlivých dílů: I. Stalinská justice v Československu (277 s.), II. Vrátit slovo umučeným (247 s.), III. Cesta k Sionu (276 s.). Svědectví o perzekuci padesátých let přináší v 2. svazku materiály o katolických spisovatelích, v 3. svazku materiály o pronásledování církve.

Kratochvíl, Zdeněk: Řečtí apologeti
38 s., Bratislava, ECM 1992

Krátký, Stanislav: Druhý vatikánský koncil a jeho poselství
62 s., Praha : Vyšehrad (Život ; Sv. 1) 1970

Krátký přehled dějin církve křesťanské a zvláště evanjelické církve české
32 s., Čáslav : Časop. Hus 1903

Kraus, F.: Nové príspevky k dejinám habánov na Slovensku
Bratislava 1937

Krchňák, Alois: Čechové na basilejském sněmu
299 s., ISBN 80-86036-01-4, Svitavy : Trinitas (Studium ; sv. 92); Řím : Křesťanská akademie 1997

PhDr. Krofta, Kamil: Čechy v době husitského (1419 - 1526)
166 s., Praha, Vesmír (Základy) 1938

PhDr. Krofta, Kamil: Doktor Václav Mitmánek panu tatíkovi milému. Listy z let 1533-1553
91 s., Praha, Blahoslavova společnost č.4 1931

PhDr. Krofta, Kamil: Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské I
96 s., Praha : b.n. 1904

PhDr. Krofta, Kamil: Listy z náboženských dějin českých
Praha 1936

PhDr. Krofta, Kamil: Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života
Praha 1947

PhDr. Krofta, Kamil: Nesmrtelný národ
Praha 1940

PhDr. Krofta, Kamil: Žižka a husitská revoluce
186 s., Praha, Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných, kniha LIX 1936

Krolmus, Václav: Příchod slova Páně od Východu na Západ z Jerusalema na Levý Hradec nad Vltavou do Čech
180 s., V Praze : V. Krolmus 1853
Evropská a slovanská mytologie. Rané křesťanství (stol. 1.-10). Christianizace.

Kronika křesťanství
462 s., Praha : Fortuna Print (ISBN 80-86144-23-2): Knižní klub (Edice Kronik, ISBN 80-7176-837-5) 1998

Kryštůfek, F.X.: Dějiny církve katolické
Praha 1898

Kryštůfek, F.X.: Dějiny protestantismu v Čechách do bitvy bělohorské 1517-1620
Praha 1906

Křesťané v Římě a jejich víra
???

Křesťanství v Podorlicku : (historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti)
312 s., xxxix s. obr. příl. + 7 l. barev. map 21 x 28 cm, ISBN 80-901757-7-5, V Rychnově nad Kněžnou : Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou ; V Dobrušce : Městské muzeum v Dobrušce, 2000
Křesťanské církve v oblasti Orlických hor v 15.-20. stol.: evangelíci a katolíci, náboženské a kulturní poměry.

Kubalík, Josef: Dějiny náboženství : Obor: základní bohověda : Skriptum pro stud. účely Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Praze-Litoměřicích
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1955 (244 s.), 1962 (183 s.), 1976, 1982 (150 s.), 1984 (195 s.), 1988 (198 s.)

Kubát, L.: Jak milovala církev římsko-katolická národ český
25 s., Praha : Vítkov (Knih. Vítkova ; 4) 1925

Kubát, L.: Spor národa českého s církví římskokatolickou o sv. Jana Nepomuckého
24 s., 1929

Kučera, František Blahoslav: Obrazy z církevních dějin
83 s., V Praze : Kalich 1928

Kučera, J.J.: Děje starého a nového zákona
Praha, Státní nakladatelství 1936
Evangelická dějeprava pro školy.

Kühnel-Hrobský, František: Hrob, město náboženské reformace
36 s. + 9 obr., 1937 (3.vyd.)

Kutlík, Bohdan: Zrcadlo křižlické. Dějiny církve evanjelické augsburského vyznání v Křižlicích
Praha 1881

Dr. Kváčala, Ján: Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711
320 s., Liptovský Sv. Mikuláš, Tranoscius (Podielová kniha Hurbanovej evanj. literárnej spoločnosti č.33) 1935

Ladame, Jean: Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky : o pravém smyslu pobožnosti Srdce Ježíšova
167 s., ISBN 80-7192-063-0, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1996
Kult Srdce Ježíše (stol. 17.-20.) a katolická mystika.

Lachs, Pavel: Z dejin cirkve ev. a v. myjavskej
28 s., 1928
Hlavním obsahem je vzpomínka na někdejšího myjavského faráře a západoslovenského superintendenta Daniela Krmana mladšího (1663-1740).

Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení
286 s., ISBN 80-85495-47-3, Praha : Návrat domů 1996

Lapide, Pinchas: Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?
125 s., ISBN 80-85959-03-8, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 1995

Lášek, Jan Blahoslav: Počátky křesťanství u východních Slovanů
337 s., 12 s. barev. il., ISBN 80-86040-05-4, Praha : Síť (Pontes pragenses ; sv. 3) 1997
Náboženské poměry v stol. 5.-15. u Slovanů ve východní a jižní Evropě. Christianizace Ruska v stol. 9.-11.

Leixner, Josef: Všeobecné dějiny církevní
186 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1957

Lenz, Antonín: Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa
92 s., V Praze : Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl 1896

Letopisy památnjch událostj evang. - křesťanské obce w Straužným. Jozef Ernst Bergman, kazatel Ewangelium
80 + 16 s., Brno, Knižnice Biblické jednoty 1930

Levý, František: Přerovská Česko-bratrská církev : Kulturně-histor. přísp. k dějinám města Přerova
199 s., Přerov : Frant. Levý 1909

Liška, Ondřej: Církev v podzemí a společenství Koinótés
201 s., ISBN 80-85799-48-0, Tišnov : Sursum 1999
Společenství Koinótés v Československu v l. 1945-1989. Vztahy státu a církve.

Livet, Georges: Náboženské války
134 s., ISBN 80-85913-03-8, Praha, ERM 1995
Historie náboženských válek mezi hugenoty a katolíky ve Francii v 16. a 17. stol.

Lochman, Jan Milič: Duchovní odkaz obrození. Dobrovský, Bolzano, Kollár, Palacký. Náboženské profily
350 s., Praha, Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1964

Lochman, Jan Milič: Náboženské myšlení českého obrození. Kořeny a počátky
378 s., Praha, Komenského bohoslovecká evangelická fak. (Spisy Komenského evangelické fak. bohoslovecké. Řada A. Sv. 19) 1952
Dva svazky kapitol z našich duchovních dějin (1750-1850). Rozbor vývoje osvícenského katolictví od jeho filosofických předpokladů a vývoje lidového evangelictví od doby předtoleranční ústí v setkání s náboženským světem čtyř představitelů našeho obrození.

Lochman, Jan Milič: Theologie a náboženství : (Theologický pohled do dějin náboženství) : Obor: systematická theologie : Určeno pro stud. účely Komenského ev. bohosl. fak. v Praze
118 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1963

ThDr. a PhDr. Loskot, František: Církevní sněm Kostnický
64 s., Praha : nákl. vlast. (Knihovnička vědy náboženské. I ; 4) 1914

Loubal, František: Husité na koncilu v Basileji r.1433
16 s., Brno, Červená a bílá 1933

Dr. Lukášek, Josef: Česká evangelická církev v době revoluční r.1848
307 s., Praha, Českobratrské družstvo 1936

Dr. Lukášek, Josef: K dějinám doby toleranční
Praha 1939

Dr. Lukášek, Josef: Počátky evanjelické církve v Praze
Praha 1914

Dr. Lukášek, Josef: Příspěvky k dějinám evanjelické církve v Praze
Praha 1916

Macek, Josef: Husitské revoluční hnutí
Praha 1952

Machotka, Karel: Ve znamení kalicha : Před třiceti lety : Rozsévání evangelia v Plzni a okolí v letech 1918-1921
172 s., Plzeň : Českobr. ev. východní sbor 1949

Machovcovi, M. a M.: Utopie blouznivců a sektářů
Praha 1960

Machula, Jaromír: Vatikán a Československo (1938-1948) : paměti
198 s.: ISBN 80-85270-75-7, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (Svědectví o době a lidech ; sv. 3) 1998

Marek, Luboš: Dějiny křesťanství na Rusi. I., Kyjevská Rus
132 s. + 1 mapa (19 x 33 cm), ISBN 80-902256-0-8, Hostinné : Rubato 1996

Marek, Pavel: České schisma : příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924
333 s., ISBN 80-86200-36-1, Rosice u Brna : Gloria, 2000

Marek, Pavel: Apologetové nebo kacíři? : studie a materiály k dějinám české Katolické moderny
197 s., ISBN 80-86200-11-6, Rosice u Brna : Gloria 1999
Katolická moderna v Čechách v l. 1892-1907.

Mareš, Bohumil Karel: Dějiny církve křesťanské pro evang. reform. žáky středních škol.
195 s., Praha : Spolek Komenského 1906

Martini, Carlo Maria: Slova o církvi : rozjímání o druhém vatikánském koncilu
147 s., ISBN 80-85959-30-5, ISBN 80-7021-247-0, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury ; Praha : Vyšehrad 1998

Masák, E.: Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850-1930
Brno 1932

Matyáš, Milan: Ekumenické sněmy prvního tisíciletí v životě Církve československé husitské : (církevní sněmy a vyznání na cestě víry)
59 s., ISBN 80-7000-456-8, Praha : Blahoslav : Ústřední rada církve československé husitské (Rozhledy víry ; sv. 9) 1997

Medek, Jan Zdeněk: Na slunce a do mrazu : První čas josefinské náboženské tolerance v Čechách a na Moravě
382 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1982

Medek, Václav: Dějiny olomoucké arcidiecéze. 1. díl, Osudy moravské církve do konce 14. věku
193 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1971

Medek, Václav: Cesta české a moravské církve staletími
375 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (ČKCH) 1982

Medek, Václav: Osudy moravské církve do konce 14. věku
193 s., Praha, Ústřední církevní nakladatelství (ČKCH) 1971

Merell, Jan: Cesty k dnešní katolické biblistice : Stud. texty Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích
28 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Živá teologie) 1971
Vývoj katolické biblistiky v 1.- 20. stol. - přehledy.

Messadié, Gérald: Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století
317 s., ISBN 80-7252-038-5, Praha : Práh, 2000

Messori, Vittorio: Případ Opus Dei
247 s., ISBN 80-85319-77-2, Brno : Cesta 1998
José María Escrivá de Balaguer (1902-1975) a Opus Dei.

Mezinárodní sympozium o Mistru Janu Husovi : Řím, Papežská lateránská univerzita 15.-18.12.1999
7 s., ISBN 80-238-6412-2, Praha : Sekretariát České biskupské konference, 2000

Michal, Jaroslav: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského : Skriptum pro posl. a doktorandy filosoficko-bohovědného studia
138 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1967

Michejda, Oskar: Dějiny církve křesťanské se zvláštním zřetelem k dějinám církve evangelické : Učebnice evangelického náboženství (církevní historie) pro občanské školy a vyšší třídy obecných škol
122 s., V Třinci : nákladem vlastním 1931

Mikulec, Josef: Náboženské poměry na Novoměstském panství v sedmnáctém a osmnáctém století
rkp

Miljukov, Pavel Nikolajevič: Obrazy z dějin ruské vzdělanosti. II, Církev a škola. (Víra, tvorba a vzdělání)
620 s., Praha-Kr. Vinohrady : Laichter (Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných ; XX) 1903

Millard, Alan: Objevy z biblických časů : archeologické nálezy vrhají nové světlo na poselství Bible
352 s., ISBN 80-242-0167-4, V Praze : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000

Molnár, Amedeo: Čeští bratři a Martin Bucer : Listy kritického přátelství : Stud. texty Komenského bohoslovecké evangelické fak.
85 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1972
Martin Bucer (1491-1551 luterán. něm. kněz ) a Jednota bratrská - korespondence.

Molnár, Amedeo: Lístky o mladé církvi
110 s., Praha : Kalich 1952
Počátky křesťanství 5. stol. n. l. - vyprávění.

Molnár, Amedeo: Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu
440 s., Praha, ÚCN (Kalich) 1982
Těžiště knihy je zcela jinde než u Harnacka. Dvě třetiny rozsahu jsou věnovány výkladu teologie české a světové reformace.

Molnár, Amedeo: Valdenští : Evropský rozměr jejich vzdoru
325 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1973
Valdenští a Pierre Valdes (lyonský kupec a reformátor církve 12. stol.): činnost - význam - studie.

Molnár, Amedeo: Slovem obnovená : Čtení o reformaci / K 400. výročí České konfese
265 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1977
Dějiny reformace.

Na úsvitu křesťanství
Praha 1942

Nejvýznamnější kniha. K 350letému jubileu Bible kralické
Knižnice "Husova odkazu", sv.2 1928
Sborník zabývající se historii Kralické Bible.

Němec, Jaroslav: Dějiny křesťanského starověku
271 s., 14 s. obr. příl., ISBN 80-238-1847-3, Olomouc : Matice cyrilometodějská 1997
Dějiny křesťanství 1.-9.stol.

Nešpor, Josef: Ze zašlých dob
Hradec králové, Nedělní besídka 1931

Neumann, Augustin Alois: Piaristé a český barok
Přerov 1933

Neumann, Augustin Alois: Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově
Olomouc 1926

Neumann, Augustin Alois: Příspěvky k mladšímu církevnímu archivnictví a knihovnictví v Čechách a na Moravě : (1500-1836)
24 s., V Olomouci : nákladem vlastním 1939

Neumann, Augustin Alois: Církevní jmění za doby husitské se zřetelem k Moravě
215 s., Olomouc : Našinec (Církevní knih. ; 3) 1920

Neumann, Augustin Alois: Ožehavé kapitoly z českých dějin církevních
125 s., V Praze : Vyšehrad (Myšlenky a život ; Sv. 4) 1937

Neumann, Augustin: Prostonárodní náboženské hnutí dle dokladů konsistoře královohradecké. Část I. Doba tak zvaného "Temna" do roku 1740. K 150. výročí Tolerančního patentu
216 s., Hradec Králové 1931

Neumann, Eduard: Dějiny křesťanství : Pomůcka učebná pro střední, občanské a obecné školy tříd nejvyšších, vyznání československého
238 s., Praha-Strašnice : Šeba 1923

North, James B.: Dějiny církve od Letnic k dnešku
Návrat domů 2001

Novák, Tomáš Vlastimil: Obrazy z dějepisu církve Páně. Díl II, Od XI. století po Kristu Pánu až do naší doby
489 + 59 s., V Praze : Svatojanské dědictví (Podíl údů Dědictví Svatojanského na rok 1877 ; č. 63) 1877

Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádech, kterýchž mezi sebou užívají, pro potřebu církve Boží obvzláštně vydaná v Lešně Polském od Jana Amosa Komenského Léta Páně 1649
307 s., Praha, Spolek Komenského (Českobratrská bibliotéka sv.1) 1869

Odložilík, Ot.: Bratří na Slovensku
42 s., Brno, zvl. otisk z "Čas. Matice Moravské" 1931

Od reformace k zítřku : Sborník
286 s., Praha : ÚCN (Kalich) 1956 Obsah sborníku: J.L. Hromádka: Předmluva; A. Molnár: Eschatologická naděje české reformace; J.B. Souček: Hlavní motivy bratrské theologie ve světle novějšího biblického bádání; L. Brož: Od tolerance k dnešku; B. Pospíšil: Službou k svobodě; J.L. Hromadka: Od reformace k zítřku.

Oliva, Václav: Stručné dějiny církevní
Praha : Vlast 1915 (48 s., Hlasy svatováclavské ; XV, 3/4), 1919 (55 s., Hlasy svatováclavské ; XIX, 1/4), 1923 (59 s., Hlasy svatováclavské)

Oliva, Václav: Inkvisice (církevní, španělská, protestantská a židovská) ve světle pravdy
192 s., Praha : Kotrba (Lidová knih. ; II) 1901

Dr. Opočenský, Hanuš: Protireformace v Čechách
Praha 1921 (2.vyd.)

Dr. Osuský, Samuel Št.: Desiate výročie samostatnosti a naše evanjelictvo
16 s., Bratislava, Kostnická Jednota 1929
Přednáška na téma osamostatnění slov.ev.církve na církvi uherské.

Pala, Tomáš, Hudec, Ján: Cestou pravdy a lásky
344 s., ISBN 80-85237-59-8, Ostrava : A-Alef 1998
Dějiny bratrského hnutí (Křesťanských sborů) v Čechách, na Slovensku i ve světě.

Památník evangelické reformované církve z r.1881
Vsetín, 1881

Památník k 50. výročí založení Lutherova ústavu, nyní Husova domu v Hradci Králové
152 s., Hradec Králové, Kuratorium Husova domu 1933

Památník na jubilejní slavnosti třicetipětiletého trvání Křesťansko-sociálního spolku a dvacitipětileté práce Jedn. Československého Orla v Krouně ... 1902-1912-1937
XIX s., V Krouně : Křesťansko-sociální spolek : Jedn. Československého Orla 1937

Památník sboru Jana Husa církve československé v Drahotuších, vydaný k slavnosti otevření sboru dne 12. července 1936
40 s., V Drahotuších : Církev československá 1936

Parůžek, Břetislav: Oběti církevního násilí
24 s., Praha : nákl. vlast., mezi 1901 a 1925

Pawlowsky, Peter:: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí
118 s., ISBN 80-7021-143-1, Praha : Vyšehrad (Dialog ; sv. 3) 1996

Peer, Václav K.: Jak pečovala církev v klášteře o řemesla
16 s., Praha : Vlast (Hlasy svatováclavské ; VIII, 6) 1908

Pekař, Josef: Bílá hora. Její příčiny a následky
Praha 1921

Pekař, Josef: Z duchovních dějin českých
Praha 1941

Prof. Pekař, Josef: Žižka a jeho doba. 4 svazky
1927-1933

Pesch, Otto Hermann: Druhý vatikánský koncil : 1962-1965 : příprava, průběh, odkaz
435 s., ISBN 80-7021-194-6, Praha : Vyšehrad 1996

Petráč, Lukáš: Církevné dejiny : Učebnica pre stredné školy (VII. trieda)
227, Xll s., 3 listy, Trnava : Spolok Sv. Vojtecha 1927

Pfann, Miroslav: "Nová orientace" v Českobratrské církvi evangelické v letech 1959-1968 : malá historie jednoho hnutí evangelických křesťanů podle archivních dokumentů
91 s., ISBN 80-86057-05-4, Středokluky : Zdeněk Susa 1998

Pleskot, Jaroslav: 25 let náboženské obce církve československé v Humpolci : Pamětní a propagační spisek
9 s., V Humpolci : Náboženská obec církve československé 1946

Plongeron, Bernard: Zrození republikánského křesťanství
114 s., ISBN 80-85959-62-3, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Historia ecclesiastica ; sv. č. 3) 2000
Katolická církev v Evropě v stol. 18.-19.: jansenismus, svobodné zednářství, francouzská revoluce 1789-1794.

Podhajský, Jan: Stručný dějepis církevní pro školu a dům
82 s., Praha : F.A. Urbánek 1901

Pohunek, František: Antika a křesťanství
48 s., V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba 1910

Pokoj, Šimon: Církevní dějiny pro střední školy
Praha : Höfer & Klouček 1906, 1917 (163 s.), 1921 (VIII, 247 s.)

Pokoj, Šimon: Dějiny církevní a stručné dějiny zjevení Božího ve starém zákoně : Pro třetí třídu škol měšť.
Praha : Školní knihosklad 1908, 1914 (143 s.)

Pokorný, Ladislav: Z dějin liturgie u nás
95 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1969
Liturgie katolická a slovanská v Čechách (1039-1596).

Dr. Polák, Antonín: Církevní politika Václava IV. : 1378-1400
23 s., Uherské Hradiště : b.n. (Výr. zpr. čes. stát. gymn., Uh. Hradiště ; 1902/1903) 1903

Polc, Jaroslav V.: Česká církev v dějinách
389 s., ISBN 80-85770-75-X, Praha : Akropolis 1999
Církevní dějiny Čech 9.-20. stol.

Po stopách reformace a protireformace severovýchodních Čech. Exposice českých ev. církví na výstavě v Náchodě 1938
32 s., Praha, Výstavní výbor čes. ev. církví 1938

Poulík, Josef: Velká Morava - cyrilometodějská mise
40 s., Praha, Melantrich (Slovo k historii, sv. 2) 1985

Prášek, Ferdinand: O vzniku papežského státu a co z toho plyne pro naše poměry. Přednáška
16 s., 1929

Press, František: Maria- : mariánská zjevení a poselství 20. století
219 s., ISBN 80-901553-5-9, Brno : Mariánské nakladatelství 1995
Zjevení, duchovní vidění, křesťanští vizionáři v19.-20.stol.

První sněm celosvětové církve : první vatikánský koncil 1869-1870
121 s., ISBN 80-85959-79-8, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Historia ecclesiastica ; sv. č. 8), 2001

Příspěvky k dějinám křesťanství : Sborník studií
203 s., Praha : Ústav pro klasická studia ČSAV 1991

Pulec, Kryštof: Biblické dějiny pro nejmenší
115 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1989

Půža, František: Církevní poměry na panství polensko-přibyslavském v 16. a 17. století
15 s., Chrudim : nákl. vlast. 1925

Ráček, Blažej: Církevní dějiny v přehledu a obrazech
678 s., V Praze : Vyšehrad (Podlahova knihovna naučných spisů ; Sv. 2) 1940

Ranovič, Abram Borisovič: O prvotním křesťanství
505 s., Praha : NPL 1963
Druhá úvodní stať J.A. Lencmana hodnotí nové objevy a literaturu. Práce A.B. Ranoviče jsou většinou přísně vědecké. Zkoumají prameny ke studiu sociálních kořenů křesťanství, historickou úlohu prvotního křesťanství, jeho filosofii, montanisty a dějiny rané křesťanské církve. Závěrem je uveřejněna recenze knihy R.J. Vippera Vznik křesťanské literatury. Tuto tématiku doplňují tři populární články o rané křesťanské literatuře, křesťanských obřadech a společenských ideálech prvotního křesťanství.

Reformační sborník I.
Praha, Blahoslavova společnost 1921

Reformační sborník III. Práce z dějin československého života náboženského.
Praha, Blahoslavova společnost 1929

Reformační sborník V.
144 s., Praha, Blahoslavova společnost 1935
Obsahuje: F.M.Bartoš: Husitské ohlasy v Reformaci císaře Zikmunda, Prof. Dr. Bednář, František: Náboženské názory tolerančních evangelíků na západní Moravě, Ferdinand Hrejsa: Sborové Jednoty Bratrské. Dále literární přehled všeho, co v poslední době vyšlo v oboru československých církevních dějin.

Reiter, A.: Sionismus
Sborový dopis 2001

Rejchrt, Luděk: Na hoře ležící. Dějiny evangelického tolerančního sboru v Křižlicích
samizdat, 1978

Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta (Vyprávění z dějin křesťanské církve)
230 s., Praha, Kalich 1992

Rezek, Antonín: Dějiny prostonárodního hnutí náboženského
Praha 1887

Rogerson, John William: Země zaslíbená
96 s., ISBN 80-85841-34-7, Praha : Nakladatelský dům OP (Atlasy civilizací a kultur) 1996
Bible - historické a geografické souvislosti.

Rous, Jan: Valaši v boji za svobodu. Ke stopadesátému výročí tolerančního patentu
56 s., Valašské Meziřičí, Lubina 1931

Ruppeldt, Fedor: Almanach církvi evanjelickej a.v. na Slovensku z rokov 1919 - 1928
Církev ev. a.v. na Slovensku1930

Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku : sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech
143 s., ISBN 80-901587-1-4, Praha : Unicornis 1994
Řád cisterciáků v Evropě (12.-20. stol.).

Říčan, Gustav Adolf: Moravští bratři ze Suchdolu
20 s., Suchdol nad Odrou, Klub přátel Suchdolu 1992

Říčan, Rudolf - Molnár, Amadeo: Prvních pět století církve
264 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1964

Říčan, Rudolf: Dějiny Jednoty bratrské
518 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1957
Dějiny, psané z hlediska českobratrského, líčí osudy jednoty bratrské od jejích začátků a jejího osamostatnění r. 1467 až do r. 1918. Věnuje pozornost jak vnějším osudům, tak vnitřnímu zřízení a zejména věrouce.

Dr. Říčan, Rudolf: Kapitoly z církevních dějin. Řada I, K červánkům reformace
153 s., Praha : Svaz SČME YMCA (Knihovna Bratrstva ; Sv. 9) 1936

Dr. Říčan, Rudolf: Náš konfesionalismus v 19.stol.
Praha, Kalich 1937

Říčan, Rudolf - Molnár, Amadeo - Flegl, Michal: Bratrský sborník : Soubor prací přednesených při symposiu konaném 26. a 27. září 1967 k 500. výročí ustavení Jednoty bratrské
220 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1967

Říčan, Rudolf - Molnár, Amadeo: 12 století církevních dějin
Praha, ÚCN (Kalich) 1973 (501 s.), Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Studijní texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze) 1990 (, ISBN 80-7017-060-3, 537 s.)

Říčan, Rudolf - Molnár, Amadeo: Dvanáct století církevních dějin : Skriptum pro stud. účely Komenského evangelické bohoslovecké fak.
501 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1973

Říčan, Rudolf: Cesta církve osmi stoletími : (500-1300) : Určeno pro stud. účely
299 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Skripta Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze) 1954

Říčan, Rudolf: Od úsvitu reformace k dnešku : Kapitol z církevních dějin řada druhá
408 s., Praha : Vydavatelské oddělení YMCA 1948
Dějiny církevní: protestantství 20. stol.

Salač, Antonín: Cařihrad a Praha r. 1452. (Jednání o církevní unii.)
Monografie provádí rozbor textů o jednání vedeném prostřednictvím utrakvistického kněze Petra Platrise, osvětluje okolnosti tohoto jednání a vyslovuje domněnku, že jedno z obou dochovaných znění pražské odpovědi na výzvu z Cařihradu je opisem, který byl tajně pořízen pro Oldřicha z Rožmberka.

ThDr. Samsour, Josef: Církevní dějiny obecné
1247 s., Praha : Kotrba (Vzdělávací knih. katolická ; 44) 1913

Se znamením kříže
Řím 1967

Seignobos, Charles: Církev a katolické strany v století devatenáctém
56 s., Praha : Přehled : F. Borový (Knih. Přehledu ; sv.1) 1904

Schmidt, J.: Zlořády církevní v době Husově
48 s., Praha : A. Svěcený (Lidová knih. ; XX, 2, 70) 1914

Schmidt, J.: První křesťané
58 s., Praha : A. Svěcený (Lidová knih. ; IX, 3) 1912

Schneeberger, V.D.: Přehledné dějiny metodismu
Praha, ÚCN (Kalich) 1983

Schubert, Kurt: Bible a dějiny
110 s., ISBN 80-86036-42-1, Svitavy : Trinitas (Studium ; č. 141) 2000
Biblické události a biblické postavy, dějiny judaismu a raného křesťanství.

Schulz, Václav: Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském v století XVIII
Praha 1915

Skalský, Gustav Adolf: Z dějin české emigrace 18.století
Pelhřimov 1911

Skřivánek, František: Řeholní řády v litoměřické diecési a jejich osudy v letech 1948-1989
19 s., ISBN 80-238-2263-2, Praha : Náboženská matice (Publikace Náboženské matice v Praze věnované novodobým církevním dějinám v České republice ; sv. 1) 1998

Slaměník: Staré tisky českých Biblí
1919

Slavata Vilém, z Chlumu a Košumberka: Přehled náboženských dějin českých
Praha 1912

Slavíček, Karel: Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716 - 1735)
269 s., 16 s. obr. a ukázky textů, ISBN 80-7021-127-X, Praha : Vyšehrad 1995
Katolické misie v Číně v stol. 18.

Smolík, Josef: Boží slovo v dějinách : sborník menších prací
278 s., ISBN 80-7017-145-6, Praha : Kalich 1998

Sochr, Pavel: Výbor z dějin církve Ježíšovy
33 s., Havlíčkův Brod : nákladem vlastním 1948
Dějiny Církve československé.

Souček, J.B.: K zákonu a svědectví. Úvahy o navazování na reformaci a o smyslu našeho církevního sjednocení.
68 s., Praha, Kalich 1935

Soukup, Josef: Naši dědové a církev katolická : Hrstka kapitol z čes. dějin
84 s., Praha : Volná myšlenka 1920

Spisar, Alois: Dějiny náboženství před Kristem
313 s., Kroměříž ; Praha : B. Kopecký : Církev čsl. 1920

Spisar, Alois: Počátky víry křesťanské
107 s., 2 ins. listy, Praha : Tiskové a nakl. družstvo CČS (Edice Blahoslav ; V) 1926

Stará Jednota a sekty
???

Dr. Stejskal, František Xaver: Přehled církevních dějin českých
24 s., Praha : Kotrba, mezi 1901 a 1925

Stojan, Cyrill: Zprávy pohanských spisovatelů prvního století o Kristu a křesťanství
17 s., Uherský Brod : b.n. (Čtrnáctá výr. zpr. zem. vyš. reálky, Uh. Brod ; 1909-10) 1909-1910

Sto let ve službě evangelia (1880-1980)
251 s., Církev bratrská, Praha 1980

Svoboda, Antonín: Několik listů z křesťanských dějin českých
64 s., Praha : Tisk. liga (Obrana víry ; XIV, 1/2) 1917

Szalatnay, Justus: Paměti evanjelického reformovaného sboru v Černilově
Praha 1886

Szanya, Anton: Úloha katolické církve v epoše fašismu
107 s., Praha : J. Weber ; Olomouc : Volná myšlenka (Dokumentace) 1996

Ševčík, Alois Václav - Žídek, J. - Kauer, F.P.: Biblické dějiny pro žáky škol národních : Učeb. pravoslavného náboženství na n. šk.
163 s., Praha : Pravoslavná církev v Čs. 1951

Šimák, Josef Vítězslav: Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z let 1671-1725. Dílu I. sv. 1, Boleslavsko a Kouřimsko
405 s., V Praze : Historický spolek 1909

Šmahel, František: Husův proces v Kostnici
40 s., Praha, Melantrich (Slovo k historii, sv.18) 1988
Populární, ale historicky naprosto spolehlivý souhrn bádání o Kostnickém procesu.

Šolle, Miloš: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu
239 s., 8 s. il., ISBN 80-7021-200-4, Praha : Vyšehrad (Historica) 1996

Šoltész, Štěpán: Dějiny křesťanské církve : Učebnice k vyučování náboženství na školách všech stupňů
122 s., V Praze : Synodní rada českobratrské církve evangelické 1948

Šoltész, Štěpán: Dějiny křesťanské církve : Příručka při vyučování náboženství na šk. všech stup.
Praha : Kalich 1952 (130 s.), ÚCN (Kalich) 1971 (153 s.), Kalich 1990 (158 s.)
Stručné dějiny křesťanství od jeho zrodu na půdě Izraele do současnosti. Dějiny jsou tu nazírány z hlediska světové reformace a zvláštní důraz je položen na dějiny reformace české.

Šoltész, Štěpán: Dějiny křesťanské církve
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1971 (153 s.), 1990 (158 s., ISBN 80-7017-204-5)

Štěříková, Edita: Z nouze o spasení : Česká emigrace v 18. století do Pruského Slezska
182 s., ISBN 80-7072-948-1, Praha : Kalich 1992

Thomas, Russell C.: Dobrodružství bez hranic
108 s., ISBN 80-7172-138-7, Praha : Advent-Orion 1999
Dějiny křesťanské misie.

Tisíc let pražského biskupství, 973-1973
184 s., Praha, Ústřední církevní nakladatelství (ČKCH) 1973

Tkadlčík, Vojtěch: Minulost a budoucnost velehradských kongresů
35 s., Velehrad : Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (Hlas Velehradu ; Č. 3) 1993
Katolická a Pravoslavná církev v Českých zemích - ekumenické kongresy na Velehradě v letech 1907-1922.

Uhlhorn, Johann Gerhard Wilhelm: Boj křesťanství s pohanstvím : obrazy z minulosti ku porovnání s přítomností. Kniha první
173 s., V Praze : Comenium, Evanjelická matice Komenského (Comenium. Všeobecný odbor ; VIII) 1895
Křesťanství a pohanství stol. 1.-4.

Urban, František: Jak jsme pracovali : Vznik a rozvoj náboženské obce církve československé v Olomouci
148 s., V Olomouci : Rada starších církve československé 1948

Urbánek, Rudolf: Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských i václavských a její autor
4 sv., V Praze : Česká akademie věd a umění 1947-1948
Latinská středověká literatura (stol. 10.-13.).

Urbánek, Rudolf: Lipany, konec polních vojsk
Praha 1934

Válka, Josef: Doba náboženské koexistence a tolerance
19 s., Přerov : Muzeum Jana Amose Komenského 1995
Náboženská tolerance mezi evangelíky a katolíky v Čechách v 15.-16.stol.

Dr. Varsik, Branislav: Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody
228 s., Bratislava, ve Sborníku filoz. fakulty univ. Komenského, roč.VIII, č.62 (3) 1932

Vašek, Bedřich: Dějiny křesťanské charity
190 s., V Olomouci : Velehrad (Knihovna charity ; Čís. 1) 1941

Vaško, Václav: Neumlčená : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. Díl 1
267 s., ISBN 80-7113-000-1, ISBN 80-7113-035-4, Praha : Zvon 1990
1945-1948

Vaško, Václav: Neumlčená : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. Díl 2
266 s., ISBN 80-7113-001-X, ISBN 80-7113-035-4, Praha : Zvon 1990
1948-1950

Vavřínek, Vladimír: Církevní misie v dějinách Velké Moravy
202 s., Praha : Lidová demokracie (Politická knih. Čs. strany lid. ; Sv. 60) 1963
Zevrubné výklady o politických, ekonomických, kulturních a církevních poměrech se opírají větší měrou o archeologické nálezy než o skrovné písemné doklady. Pokoušejí se s poměrnou kritičností rozuzlit spletité mocenské vztahy. Neomezují se na Velkou Moravu, ale zabírají i, kde třeba, sousední kraje.

Velký čin malé církve : Památce pravoslavných mučedníků domácího odboje biskupa Gorazda, faráře Václava Čikla, kaplana Dr. Vladimíra Petřka, předsedy Jana Sonnevenda
48 s., V Praze : Sbor starších pravoslavné církve 1948 Česká pravoslavná církev a atentát na Heydricha.

Vilímková, Milada - Preiss, Pavel: Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově
336, Praha, Vyšehrad 1989

Volf, Jan: Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské
123 s., V Českých Budějovicích : Serafínské dílo lásky 1934

Volf, Josef: Čeští exulanti ve Freiberce v l.1620-1640
Praha 1912

Volf, Josef: Příspěvek ke sporu o českou konferenci v Sasku v letech 1631-7
Praha 1910

Vonka, R.J.: Tiskařské dílo Jednoty bratrské
56 s., Praha, Blahoslav (neprodejná prémie) 1936

Vouga, François: Dějiny raného křesťanství
267 s., ISBN 80-85959-22-4, ISBN 80-7021-231-4 Praha : Vyšehrad ; Brno : Centrum pro studium demokracie 1997 Dějinyho rané křesťanství (r. 30-150).

Weber, Eugen Joseph: Apokalypsy : proroctví, kulty a chiliastické představy v průběhu staletí
285 s., ISBN 80-7106-338-X, Praha : Lidové noviny 1999 (Edice 21 ; sv. 14) Dějiny apokalyptiky, mileniánství a chiliasmu.

White, Ellen Gould Harmon: Velké drama věků
510 s., ISBN 80-7172-110-7, Praha : Advent-Orion 1995

Winter, E.: Tisíc let duchovního zápasu
Praha 1940, 1944

Winter, Z.: Život církevní v Čechách. Kulturně historický obraz z XV. a XVI. století.
Praha 1895, 1896

Z., F.: Začátky a práce křesťanského spolku mladíků v Čechách : K čtyřicetiletému jubileu
20 s., Praha : Křesť. spolek mladíků 1926

Závodský, Josef: Reformace a protireformace ve Velkém Meziříčí
84 s., Velké Meziříčí, Krajinské museum 1937

Závodský, Josef: Úsilí dvou generací o novou mládež. Kus nedávné církevní historie
Praha, Svaz SČME 1933
Počátky SČME.

Zelinka, Timoteus Čestmír: Ozdravovna 1909-1939 : Obrázkový památník sociální práce Křesťanského spolku mládeže při Jednotě Českobratrské na Smíchově, Krokova ul. 8
27 s., V Praze : Křesťanský Spolek Mládeže 1939

Zelinka, Timoteus Čestmír: Husitskou Prahou
102 s., Praha : Ústř. církevní nakl. 1955
Stručný nástin hlavních rysů husitské revoluce a historie Jednoty bratrské, pokud měly dějiště v Praze. Text je prokládán odstavci drobnějšího písma s popisem jednotlivých stavebních památek. Jsou to především kostely, ale i některé stavby světské (Karolinum, tři radnice, letohrádek Hvězda) a jiná památná místa (vrch Vítkov, Vyšehrad). Plánek a fotografie přispívají k rychlé orientaci těm, kdo se rozhodli absolvovat některou z pěti vycházek, popsaných a doporučených v závěru průvodce.

Zelinka Timoteus Čestmír: Přehled dějin Jednoty Českobratrské
Rada Jednoty Českobratrské

Zemek, Metoděj: Jesuité v Uherském Hradišti 1635-1773 : archiválie z let 1522-1773
141 s., V Brně : Krajské nakladatelství (Inventáře a katalogy fondů státního archivu v Brně) 1955
Jezuité - církevní školy a řeholní řády v Uherském Hradišti v stol. 17.-18.

Ze sborů tolerančních seniorátu poděbradského
44 s., Sen. výbor v Chlebích 1931

Zlámal, Bohumil: Příručka českých církevních dějin : Určeno pro posl. bohosloveckých fakult a vyšších náboženských kursů. Díl 1, Počátky latinského a slovanského křesťanství na Velké Moravě
197 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1970
Křesťanství latinské a slovanské na Velká Moravě v letech 800-1000.
Nejrozsáhlejší dílo o našich církevních dějinách (téměř 2000 stran v 10 svazcích). S rejstříky a rozsáhlou bibliografií.

Zlámal, Bohumil: Příručka českých církevních dějin : Určeno pro posl. bohosl. fakult a vyšších náboženských kursů
163 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1969 Církev katolická v Čechách v letech 800-1950.

Zopfi, Jakob: ... na všeliké tělo
155 s., ISBN 80-7112-042-1, Albrechtice : Křesťanský život 1997
Dějiny letničního hnutí.

Z roboty ducha k svobodě
192 s., Krouno, Čsbr. sbor ev. 1932
Obsahuje tři části: Chalupník, Josef: Náboženský život na Rychmburském panství v době před tolerancí; Šádek, Fr.: Přehled dějin reform. sboru v Krouně do r.1870; Andrle, Kar.: Dějiny krounského sboru od dob předtoleranční do doby dnešní.
Zuber, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století : 4. díl Dějin olomoucké arcidiecéze. Sv. 1., 1695-1777
292 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (ČKCH) 1987

Ženatý, František Adolf: Dějiny církve křesťanské pro školu i dům
122 s., Praha : Spolek Komenského : Kalich distributor 1923 (122 s.), Třebíč : nákladem vlastním, Semonice : nákl. vlastním 1929 (119 s.),1932 (120 s.)

Žilka, František: Dějiny novozákonní doby
1927

Žilka, František: Dějiny světových náboženství
Praha, Státní nakladatelství 1924