Souhrn knih, vydaných v r.2003

1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)
136 s., ISBN 80-7036-144-1, 1. vyd., Praha, Unicornis 2003, 265 Kč
Sborník příspěvků k hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku.


Altrichter, Michal: ´Duchovní´ a ´duševní´. Příspěvek z pohledu teologie narativníAltrichter, Michal: "Duchovní" a "duševní". Příspěvek z pohledu teologie narativní
378 s., ISBN 80-86715-02-7, Refugium Velehrad - Roma 2003, 320 Kč
Provokativní práce olomouckého jezuity, který přednáší na teologické fakultě UP spirituální teologii, chce poukázat na často opomíjené rozlišení mezi "duchovním" (celistvé, nejen zbožné) a "duševním" (nadané a sympatizující, ale často ne trvalé).


Augustyn, Józef: Oni nás stvořili

Augustyn, Józef: Oni nás stvořili
280 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 294 Kč
V rozhovoru s Janem Paulasem a Cezarym Sekalsim. Tento rozhovor vznikl z podnětu českého Karmelitánského nakladatelství.


Balabán, Milan: Kvete-li vinný kmen
448 s., ISBN 80-7017-829-9, Praha, Kalich 2002
Kniha vyšla původně jako samizdat pro návštěvníky bytového semináře a obsahuje pohádky, úvahy, křesťanské texty i krátká zamyšlení.


Balík, P. Jan: Objevit tajemství růžence
104 s., ISBN 80-7266-134-5, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 62 Kč
Publikace nabízí sedm setkání nad růžencem.


Beneš, Albert Josef: Soukromá zjevení v současné teologické literatuře
168 s., ISBN 80-7266-145-0, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 170 Kč
Autor na základě dřívějších poznatků hledá místo pro soukromá zjevení v organismu křesťanského života, zařazuje je do určitého kontextu a vymezuje pole jejich působnosti.


Berkhof, Louis: Dějiny dogmatu

Berkhof, Louis: Dějiny dogmatu
240 s., Praha, Návrat domů 2003, 260 Kč
Dějiny dogmatu jsou odborným dílem, které se zabývá výkladem, vznikem, vývojem a obranou základů křesťanského dogmatu v průběhu dějin církve.
Všem, kdo studují systematickou teologii nebo kteří se zabývají současnými trendy v náboženství, poskytuje srozumitelný popis historického pozadí. Dr. Berkhof tvrdí, že ačkoliv teolog musí soustavně sledovat současný stav křesťanského myšlení, nemůže přitom opomíjet historický vývoj.
Kniha je napsána jednoduchým slohem. Text, který je podrobně a přehledně členěn, je opatřen titulky a mezititulky, proto jej lze snadno číst i jako učebnici nebo referenční příručku. Učitelům i studentům budou navíc prospěšné otázky doplňující každou kapitolu. Kniha je rozšířena o jmenný a pojmový rejstřík.


Bible
480 s., ISBN 80-249-0147-1, Praha, Euromedia Group 2003, 1999 Kč
Výňatky z bible doplněné černobílými ilustracemi G. Doré. Vázáno v kůži.


Bible
480 s., ISBN 80-249-0146-3, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 699 Kč
Biblické příběhy odpradávna fascinují laiky i vzdělance, inspirují spisovatele, básníky a především výtvarné umělce. Kniha je doplněna technicky dokonalými, nápaditými a dramatickými ilustracemi G. Doré.


Blažek, Roman - Pokorný, Vratislav - Telcová, Jana: Nebezpečí sekt
239 s., ISBN 80-86568-07-5, 1. vyd., Brno, Ústav psychologického poradenství a diagnostiky 2002, 199 Kč
Text je konstituován převážně v rámci diskuse psychologů, sociologů a pedagogů. Zabývá se pouze některými aspekty problému a pouze některými sektami.


Böhme, Jakub: Cesta ke Kristu. Mystické traktáty konce věků

Böhme, Jakub: Cesta ke Kristu. Mystické traktáty konce věků
360 s., ISBN 80-7021-547-X, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 368 Kč
Kniha německého ševce, mystika a filozofa Jakuba Böhma (1575-1624) je soubor rozličných textů o duši, o světě, o Bohu.


Buben, M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. 1. svazek II. dílu - řeholní kanovníci
164 s. + 50obr., ISBN 80-7277-086-1, 1.vyd., Praha, Libri 2003, 180 Kč
1. svazek II. dílu zahrne následující společnosti: kanovníci, augustiniáni, premonstráti, antonité. Autor líčí u každého řádu vznik, jeho příchod do českých zemí, uvedena je řádová symbolika (včetně znaků), nuance řádových oděvů, řádové regule, medailonky vynikajících členů i seznamy řeholních domů, různá privilegia. Text se zaměřuje rovněž na kulturní a hospodářský přínos řádů v našich dějinách.


Buford, Bob : Poločas života. Jak úspěch proměnit ve skutečný vlivBuford, Bob : Poločas života. Jak úspěch proměnit ve skutečný vliv
150 s., Praha, Návrat domů 2003, 150 Kč
Autor nabízí inspirující pohled na to, jak každý z nás může přijmout a vnímat svou úlohu v „druhém poločase“ života. V práci, která vychází z pisatelových osobních zkušeností, Bob Buford pomáhá přesunout naši pozornost od kariéry a honby za úspěchem směrem k ovlivňování okolností a budování vztahu s druhými lidmi.


Bugel, Walerian: Ekleziologie Užhorodské unie dědiců na pozadí doby
276 s., ISBN 80-244-0665-9, 1. vyd., Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 135 Kč
Cílem publikace je ekleziologicko-ekumenická analýza Užhorodské unie i teologicky významných textů jejich dědiců a všech zúčastněných stran.


Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století
380 s., ISBN 80-85917-98-X, 1. vyd., Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003, 226 Kč
Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného 7. - 9. března 2002 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Archivem města Plzně.


Buliard, Roger: Inuk znamená člověk. Deset let misionářem mezi EskymákyBuliard, Roger: Inuk znamená člověk. Deset let misionářem mezi Eskymáky
176 s., ISBN 80-7192-685-X, 1. vyd., Dačice, Karmelitánské nakladatelství 2003
Neobvyklý dokument o každodenním životě Eskymáků ve třicátých letech minulého století a o heroických dějinách jejich evangelizace.


Carretto, Carlo: Hledal jsem a nalezl jsem

Carretto, Carlo: Hledal jsem a nalezl jsem
216 s., ISBN 80-85319-67-5, Brno, Cesta (Duchovní život Cesta) 2003
Kniha o hledání a nalezení Boha a víry.


Cikrle, Karel - Türk, Willi: Responzoriální žalmy
76 s., ISBN 80-86200-82-5, 1.vyd., Rosice, Gloria 2003, 180 Kč
Varhanní doprovod resp. Žalmů na všechny dny církevního roku.


Cikrle, Vojtěch: Hosana. Zpěvník křesťanských písní
638 s., ISBN 80-7178-768-X, 5. vyd., Praha, Portál 2003, 250 Kč
Zpěvník křesťanských písní obsahuje výběr písní z nejznámějších zpěvníků, ale i zpěvníků hudeb.


Cloud, Henry - Townsend, John: Děti a hranice. Proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Cloud, Henry - Townsend, John: Děti a hranice. Proč ve vztahu k dětem budovat hranice?
198 s., ISBN 80-7255-075-6, 2. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 219 Kč
Práce se zaměřuje na rodičovský přístup k dítěti a rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi.


Cloud, Henry - Townsend, John: Prosím Te, mami. Jak nás ovlivnily naše matky?

Cloud, Henry - Townsend, John: Prosím Tě, mami. Jak nás ovlivnily naše matky?
248 s., ISBN 80-7255-080-2, Praha, Návrat domů 2003, 249 Kč
Autoři se zabývají vlivem matek na život jejich dětí. Kniha přináší netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti každého člověka. Na řadě skutečných příběhů ilustruje pozitivní i negativní dopad mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladům i záporům. Kniha je určena pro každého, kdo chce zlepšit vztah s vlastní maminkou.


Comer, Kim ed.: Moudrost mystika

Comer, Kim ed.: Moudrost mystika
147 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 129 Kč
Učení Sundara Singha - příběh nejznámějšího indického konvertity ke křesťanství. Bystrá, závažná kniha, jež se snadno čte.


Copan, Paul: Je všechno opravdu relativní?

Copan, Paul: Je všechno opravdu relativní?
70 s., Praha, Návrat domů 2003, 69 Kč
Práce je kritickým pohledem na důsledky filozofie relativismu a na kulturu rozkládající pojem pravdy.
Proč někteří lidé věří, že relativismus je správný?
Především je to proto, že existuje tolik rozdílných vyznání a názorů.
Proto se často setkáváme s otázkou, zda není skutečně netolerantní myslet si, že jeden člověk či skupina lidí má pravdu, zatímco ostatní se mýlí.
Autor zkoumá tato tvrzení a hledá odpovědi na následující otázky:
* Jsou tvrzení relativismu dostatečně konzistentní?
* Existuje objektivní realita?
* Je logika konstantní a nebo je libovolně proměnná?
* Je skutečně nutné dělat si úsudky o tvrzeních, se kterými se setkáváme?
* Co obsahuje termín "tolerance"?
* Poskytuje morální relativismus dobrý základ pro každodenní život?
* Jaké důsledky přináší náboženský pluralismus?
Publikace řady RZIM - Ravi Zacharias International Ministries - jsou určeny především těm, kdo si kladou otázky nebo mají přímo těžkosti s vírou v Boha a s důvěryhodností křesťanské víry.


Croce, Giovanni della: Alžběta od Nejsvětější trojice

Croce, Giovanni della: Alžběta od Nejsvětější trojice
131 s., Kostelní Vydří, karmelitánské nakladatelství 2003, 129 Kč
Kniha věnovaná životnímu příběhu jedné z velkých osobností karmelitánské spirituality.


Čížkovský, Zdeněk: V Africe mi říkali Sípho. Životní příběh českého misionáře
150 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 149 Kč
Vzpomínky Zdeňka Čížkovského patří mezi svědectví o životě plném dobrodružství. Mladý "poúnorový" uprchlík se dostane na druhý konec světa a zde nalezne své povolání.


Daněk, Jan P.: Světlo na cestu. Cyklus B
176 s., ISBN 80-7266-125-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 152 Kč
Promluvy na neděle a svátky liturgického cyklu B.


Daněk, P.J.: Světlo na cestu. Cyklus C
176 s., ISBN 80-7266-146-9, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 152 Kč
Promluvy na neděle a svátky.


Daniel. Nový překlad Staré smlouvyDaniel. Nový překlad Staré smlouvy
78 s., ISBN 80-86178-16-1, 1. vyd., Praha, KMS 2003

Díkůvzdání Fatimy. Středoevropské katolické dny 2003/2004
88 s., ISBN 80-7266-147-7, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 55 Kč
Poutní příručka nejen pro cestu do Fatimy, ale také pro doprovázení milostné sochy P. Marie Fatimské v diecézích ČR a pro slavnostní otevření a posvěcení memoriálu Fatimy v Koclířově u Svitav.


Dinzelbacher, Peter: Světice, nebo čarodějky? Osudy

Dinzelbacher, Peter: Světice, nebo čarodějky? Osudy "jiných" žen ve středověku a novověku
320 s., Praha, Vyšehrad 2003, 298 Kč
Známý německý historik se v této pozoruhodné knize zabývá ženskou spiritualitou a jejími specifickými projevy, zpracovává ohromné množství nejrůznějšího materiálu,který využívá k živému vylíčení jednotlivých situací i konkrétních postav.


Dobson, James: Výchova chlapců

Dobson, James: Výchova chlapců
320 s., ISBN 80-7255-082-9, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 277 Kč
Rozsáhlá práce amerického psychologa nás uvádí do světa chlapců, zejména do jejich nesnadné výchovy a také nelehkého postavení mužů a otců v extrémně feminizujícím se světě.


Dolejší, Eva a Pavel: Láska je, když...

Dolejší, Eva a Pavel: Láska je, když...
Křesťanský život 2003

Dolejší, Josef: Duch smaragdového kříže
120 s., ISBN 80-902873-9-5, 1. vd., Praha, Agentura Pankrác 2003, 260 Kč
Kniha přináší v přehledu dějiny rytířského řádu sv. Lazara Jeruzalemskoho od jeho počátků za časů křížových výprav na Předním východě, jeho působení pod ochranou francouzských králů, období jeho skvělé slávy i úpadku.


Drápal, Dan: Emancipace žen v církvi?

Drápal, Dan: Emancipace žen v církvi?
120 s., ISBN 80-7255-084-5, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 122 Kč
Autor se zamýšlí nad posatvením žen v církvi a přináší řadu významných podnětů z Písma, které se týkají žen. Hledá odpověď na otázku, zda emancipace žen je či není v Božím plánu pro tento čas.


Dřímal, Ludvík: Katecheze jako činnost společenství Církve
48 s., ISBN 80-7266-132-9, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 37 Kč
Společenství Církve je vlastním prostředím katecheze, proto je nedílnou součástí života Církve. A Církev jako celek je závislá na Božím slově. Jak katecheze zasahuje do životní praxe, se snaží vysvětlit tato příručka.


Eager, George B.: Jak přivádět děti ke Kristu

Eager, George B.: Jak přivádět děti ke Kristu
136 s., 2. přeprac. vyd., Praha, Samuel 2003, 156 Kč
Praktická učebnice určená rodičům, učitelům, vedoucím nedělních škol, katechetů a všem, kdo chtějí účinně zvěstovat evangelium svým dětem. Kniha přináší rady na témata: Jak zvěstovat evangelium? Jak dát výzvu? Jak vést osobní rozhovor? Jak vést dítě ke Kristu? Autor se nespokojuje se suchým konstatováním faktů, ale předkládá důkladné biblické studie, o které své závěry opírá.


Faix, William - Mareš, Karel: Kostel a klášter sv.Tomáše
64 s., ISBN 80-85228-97-1, 1. vyd., Praha, Onyx 2003, 72 Kč
Dějiny, architektura a umělecká výzdoba kostela a kláštera sv.Tomáše v Praze na Malé Straně. Publikace vychází k výročí 775 let založení kostela.


Filka, Jaroslav: Vznik katolické charismatické obnovy v Brně a cesta některých jejích společenství k založení provincie komunity Emmanuel na Moravě
112 s., ISBN 80-86292-10-X, Brno, Knihař 2003, 58 Kč
Cílem licenciátní práce je uceleným způsobem zachytit počátky charismatické obnovy v Brně se záměrem prezentovat tuto formu obnovy, která se začala v Československu šířit v 80. letech 20. století. Zároveň přibližuje cestu k azložení komunity Emmanuel na Moravě.


Fišerová, Věnceslava: Cestou za Kristem
88 s., ISBN 80-86036-80-4, 2. vyd., Svitavy, Trinitas 2003, 55 Kč
Sborníček křížových cest pro dospělé, který může posloužit ke společné i soukromé modlitbě v kostele, doma i v přírodě.


Fojtíková, Kristýna: Centralizace řádových sester kongregace Chudých školských sester de Notre Dame v letech 1950-1953
160 s., ISBN 80-7266-142-6, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 165 Kč
Autorka se snaží odat pravdivý pohled na události po únoru 1948 z hlediska Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame.


Fryová, H.: Čítanka židovsko-křesťanského dialoguFryová, H.: Čítanka židovsko-křesťanského dialogu
296 s., Praha, Kalich, Vyšehrad 2003, 298 Kč
Kniha otevírá prostor pro skutečný dialog, přičemž ukazuje i názorovou rozmanitost, panující uvnitř obou náboženství.


Grajewski, Andrzej: Jidášův komplex. Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací
324 s., ISBN 80-7260-079-6, Praha, Prostor 2002, 299 Kč
Kniha se zabývá dějinami církví v bývalém Sovětském svazu, Československu, Polsku, Maďarsku a NDR během komunistického režimu po druhé světové válce. Snaží se ovšem ukázat i skutečnost, že i uprostřed církví byli lidé, kteří k pronásledování víry a věřících různou formou přispívali.


Granovskij, Anatolij: Byl jsem agentem NKVD
288 s., ISBN 80-903102-1-4, Nakladatelství Stanislav Maxa - STEFANOS 2003, 235 Kč
Autor popisuje svou cestu do služeb NKVD, metody vyškolování agentů, svou činnost informátora a provokatéra, válečná léta v SSSR, působení v poválečném Československu i konečný útěk na Západ.


Graubner, Jan: Co říkaly věci
68 s., ISBN 80-86200-86-8, 2. vyd., Rosice, Gloria 2003, 42 Kč
Minimeditace určené především mládeži.


Grmela, Vítězslav: Z dějin kostela a fary v Želešicích u Brna
ISBN 80-7192-847-X , 1.vyd., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003?

Grün, Anselm: Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství

Grün, Anselm: Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství
86 s., ISBN 80-7192-703-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 79 Kč
Když mniši popisují zápas s démony, rozvazují tak jazyk skutečnosti, které musíme čelit všichni. Mniši zakusili, že se člověk nedostane k Bohu, pokud s těmito pudy a emocemi neutká. Nelze je však potlačovat, je nutné si je přiznat a také se naučit s nimi zacházet.


Guardini, Romano: O živém Bohu

Guardini, Romano: O živém Bohu
96 s., ISBN 80-7021-606-9, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2002 (Logos, sv.9), 88 Kč
Úvahy o myšlení, které je samo neseno, prostoupeno a řízeno všemi silami lidské existence - názorem, svědomím, touhou, tušením, realnou zkušeností.


Halama, Jindřich: Sociální učení českých bratří 1464-1618

Halama, Jindřich: Sociální učení českých bratří 1464-1618
300 s., ISBN 80-7325-010-1, 1. vyd., Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury (Edice moderní česká teologie) 2003, 249 Kč
Jednota bratrská, nejosobitější proud české reformace, vyšla z myšlenek radikálního křídla husitského hnutí, z táborské teologie, a uchovala její odkaz až do počátku 17. století.


Harrington, Daniel J.: Sacra Pagina 1. Evangelium podle Matouše

Harrington, Daniel J.: Sacra Pagina 1. Evangelium podle Matouše
469 s., ISBN 80-7192-423-7, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 435 Kč
Autor podrobuje analýze Evangelium podle Matouše. Objasňuje problémy textové, filologické a jiné. Poté provádí literární analýzu každé perikopy z hlediska obsahu, formy, užití pramenů a struktury, zkoumá text ve vztahu k židovskému prostředí atd.


Harris, Joshua: S nikým nechodím a nejsem cvokHarris, Joshua: S nikým nechodím a nejsem cvok
176 s., 1. vyd., Praha, Samuel, Biblická práce pro děti 2003, 188 Kč
Neotřelý pohled na vztahy a chození. Otevřené svědectví mladého autora, který se zabývá otázkami jako: Jak vypadá opravdová láska?, Je možné aby byli muž a žena přáteli?, Jaká jsou nebezpečí nezávazného chození? apod.


Harrison, Ted: Druhá strana smrti

Harrison, Ted: Druhá strana smrti
188 s., Praha, Návrat domů 2003, 211 Kč
Náš život je ohraničen dvěma branami. Branou narození vstupujeme do života v tomto světě, branou smrti z něho odcházíme. Co je na druhé straně obou bran však nevíme.
Práce britského autora přináší nejen pohled na tu stranu smrti, kterou známe: umírání a zmar, nýbrž nám dává nahlédnout i za oponu smrti: na onen druhý břeh. Autor nás provází zvyklostmi a rituály některých dávných i soudobých kultur, jež se vážou k fenoménu umírání. V řadě svědectví našich předků i současníků poodhaluje tajemství odchodu z tohoto života a zároveň poukazuje na to, že smrti lze rozumět i tak, že může jít o přerod lidské osobnosti a vstup do nám doposud neznámé dimenze.
Ted Harrisson zároveň přináší hluboké zamyšlení nad smyslem života i útěchu a naději pro ty, kteří ztratili někoho blízkého.


Hartmann, Jan - Svoboda, Bohumil - Vaško, Václav: Kardinál Tomášek / Generál bez vojska ...?

Hartmann, Jan - Svoboda, Bohumil - Vaško, Václav: Kardinál Tomášek / Generál bez vojska ...?
224 s., Praha, Vyšehrad 2003, 248 Kč
Takto ho nyzývali komunističtí funkcionáři, a přesto byl v minulé době velmi vážený a oblíbený, a to nejenom mezi věřícími. Druhé, rozšířené vydání sborníku, sestaveného j. Hartmanem, B. Svobodou a V. Vaškem, podává souhrn vzpomínek těch, kteří se s kardinálem setkali v různých fázích jeho dlouhého života. Ze všech vyprávění o panu kardinálovi jasně vysvítají jeho výrazné lidské vlastnosti: laskavost a dobrota, a především neochvějnost, jakou projevoval při obhajobě práv církve a věřících proti komunistickému útlaku.


Heß, Kerstin: Moje modlitební knížkaHeß, Kerstin: Moje modlitební knížka
32 s., Praha, Doron 2003, 89 Kč
Tato knížeka je určena rodičům a malým dětem jako inspirace při společné modlitbě. Najdeme zde modlitby určené k nejrůznějším příležitostem v životě dítěte a krásné barevné ilustrace plné fantazie.


Homosexualita z katolického pohledu

Homosexualita z katolického pohledu
336 s., ISBN 80-7266-138-8, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 299 Kč
Sborník referátů ze zasedání na téma "Církev a homosexualita", které se uskutečnilo v Salcburku 4. - 6. září 2000.


Höptner, Marianne - Höptner, Olga: Štěpánka a její kamarádi. Příběh k prvnímu svatému přijímání
112 s., ISBN 80-7192-742-2, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 79 Kč
Štěpánka a její kamarádi se připravují na svaté přijímání u paní Steinerové. Od první hodiny až k velikému dni s nimi prožíváme nejen jejich seznamování s vírou, ale i všechny napínavé a veselé události.


Hrušková, Ruth: Křižovatka
30 s., ISBN 80-86200-69-8, 1. vyd., Rosice, Gloria 2003, 48 Kč
Náboženské úvahy na základě vlastních prožitků.


Hülsebusch, Bernhard: Jak se volí papež. Konkláve včera a dnes

Hülsebusch, Bernhard: Jak se volí papež. Konkláve včera a dnes
102 s., ISBN 80-7192-785-6, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství (Osudy) 2003, 99 Kč
Kniha se zabývá historii papežských voleb, proměnami způsobu voleb, volbami ve dvacátém století i úvahami nad budoucím papežem.


Hülsebusch, Bernhard: Síla i šarm. Příběh Jana Pavla II.

Hülsebusch, Bernhard: Síla i šarm. Příběh Jana Pavla II.
95 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 99 Kč
Kniha seznamuje formou krátkých epizod s životní poutí papeže Jana Pavla II.


Huňka, Jan: Prsten věrnosti. Život a utrpení Stanislava Zely, světícího biskupa olomouckého
24 s., ISBN 80-7266-150-7, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 29 Kč
Život a dílo olomouckého biskupa S. Zely, který bl vězněn za 2. svět. války v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Vězněm byl i v komunistickém režimu.


Chapman, Gary D. - Campbell, Ross: Děti a pět jazyků lásky

Chapman, Gary D. - Campbell, Ross: Děti a pět jazyků lásky. Naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí
169 s., ISBN 80-7255-072-1, Praha, Návrat domů 2002
Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku.
Jakými jazyky tedy máme se svými dětmi rozmlouvat:
* slovy ujištění, jimiž oceňujeme jejich hodnotu;
* pozorností, kdy se dokážeme vcítit do jejich nejhlubších vnitřních požitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost;
* jazykem darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi, které je potěší;
* skutky služby, kdy děti obklopíme praktickou péčí;
* fyzickým kontaktem, kterým můžeme vyjádřit svou fyzikou blízkost a něhu.


Imlauf, Václav: Rozmarné příběhy podle Nového zákona

Imlauf, Václav: Rozmarné příběhy podle Nového zákona
171 s., ISBN 80-7325-013-6, Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury 2003, 189 Kč
Ve třinácti příbězích autor zúročuje nejen své teologické a filozofické vzdělání, ale také své životní a čtenářské zkušenosti. Autorovi v nich nejde jen o aktualizaci některých teologických novozákonních témat, ale zejména o vyjádření obecně lidských problémů.


Jan Pavel II: Růženec Panny Marie (Rosarium Virginis Mariae). Apoštolský list Svatého otce Jana Pavla II
40 s., ISBN 80-7266-124-8, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 25 Kč
Dokument vyzdvihující potřebu a sílu modlitby růžencejako prosby za mír a rodinu. Zároveň zde Svatý otec dává církvi nová tajemství světla a praktické rady pro život se sv. růžencem.


Jan Pavel II.: Římský triptych. Duchovní závěť Jana Pavla II.

Jan Pavel II.: Římský triptych. Duchovní závěť Jana Pavla II.
98 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 189 Kč
Nová básnická sbírka Jana Pavla II. Římský triptych byla představena na jaře 2003 v Krakově a ve Vatikánu. Jde přitom o mimořádný počin: aby Petrův nástupce vydával kromě encyklik a apoštolských listů také vlastní literární tvorbu, je vskutku ojedinělé.


Jan Pavel II: Život Kristův. Christologické katecheze Jana Pavla II
416 s., ISBN 80-7266-128-0, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 388 Kč
Sborník 84 katechezí o Ježíši Kristu, jejichž český překlad vycházel na stránkách časopisu světlo.


Janšta, Josef: Velikonoce II
152 s., ISBN 80-7266-136-1, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 108 Kč
Příběhy s velikonoční tématikou, které vyprávějí o působení Božího Ducha.


Jeroným (Eusebius Sofronius Hieronymus): Legendy o poustevnících

Jeroným (Eusebius Sofronius Hieronymus): Legendy o poustevnících
152 s., Praha, Oikoymenh 2003, 198 Kč
Jeroným je známý především jako překladatel Bible a autor řady exegetických spisů. Kniha obsahuje: O svatém Pavlovi, prvním poustevníku, Život svatého Hialirona a Jak mnich Malchus upadl do zajetí.


Jílek, Ladislav - Malůšek, Antonín: P. Antonín Šuránek. Krátký životopis
40 s., ISBN 80-7266-123-X, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 42 Kč
Krátký životopis bývalého spirituála kněžského semináře v Olomouci, jehož proces blahořečení v současné době probíhá.


Johnson, Paul: Dějiny civilizací Svaté země
ISBN 80-86598--20-9, 1. vyd., Praha, Barrister & Principal 2003, 295 Kč
Paul Johnson (1928) je přední britský historik a autor mnoha knižních bestsellerů, například populárních Dějin 20. století (Academia, 1991). Mezi tyto bestsellery bezesporu patří i jeho rozsáhlé Dějiny křesťanství (Barrister & Principal a CDK, 1999) a Dějiny židovského národa (Academia, 1995). Kniha Dějiny civilizací Svaté země, jež se nyní dostává českému čtenáři do rukou, tvoří nezbytný svorník mezi oběma těmito pracemi a současně je doplňuje. Autor v ní líčí počátek národních dějin Židů, šíření klasické řecké civilizace, ustavení římské říše a jejího panství nad celým tehdy známým světem, nástup křesťanství, slávu a pád byzantské říše, počátek muslimských výbojů a následné křižácké války. V tom všem sehrávala Svatá země důležitou a někdy dokonce i zcela klíčovou úlohu. Příběh Svaté země, počínaje jejím předžidovským osídlením a konče definitivní porážkou křižáckých snah udržet ji jako součást křesťanského západního světa, se pro Johnsona stává příběhem lidské představivosti a cílevědomosti, která dala vzniknout západní civilizaci jako celku. Svatá země byla jevištěm, na němž se spolu stýkaly a potýkaly mohutné historické síly. Johnson ukazuje, proč stojí za to prostudovat tato střetnutí a zabývat se jejich nesčetnými kulturními pozůstatky, jež jsou společným dědictvím všech, kdo historii Svaté země právem považuji za kus historie vlastní.


Jonesová, Kathleen: Velké ženy duchovní tradice III

Jonesová, Kathleen: Velké ženy duchovní tradice III
152 s., ISBN 80-7192-803-8, 1.vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 129 Kč
Kniha nabízí životopisy 11 světic nejrůznějších dob, zemí, kultur a povolání.


Karfíková, Lenka: Studie z patristiky a scholastiky II

Karfíková, Lenka: Studie z patristiky a scholastiky II
262 s., ISBN 80-7298-057-2, 1. vyd., Praha, Oikoymenh 2003, 288 Kč
Jednotlivé stati druhého svazku jsou věnovány klíčovým postavám patristického a středověkého myšlení od 4. do 13. století. Čtenář zde najde témata filozofická i teologická. Autorka se snaží ukázat, jaký specifický vklad přineslo křesťanství evropskému myšlení.


Klabund: Heiligenlegenden (Legendy o svatých)
80 s., ISBN 80-7253-067-4, 1. vyd., Praha, Vitalis 2003, 200 Kč
Předčasně zesnulý spisovatel A. Henschke - Klabund vypráví legendy svatých a ukazuje je v neobvyklém světle. Líčí jejich život, radosti a utrpení v prosté, dětinské jednoduchosti a ukazuje tak víru v její zázračnosti, síle a nádheře z mnoha různých stran.


Knopp, Guido: Vatikán. Moc papežů
392 s., Praha, Ikar 2003, 199 Kč
Vatikán není jen duchovním centrem pro více než miliardu katolíků, ale i samostatný stát s nepopíratelným politickým vlivem. Guido Knopp se svým týmem měl poprvé možnost nahlédnout za přísně střežené zdi a poodhalit hlídaná tajemství. Výroky vysoce postavených představitelů kléru, současníků a lidí z bezprostřední blízkosti papežů od roku 19239 jakož i dokumenty zpřístupněné teprve dnes umožnily historiku Knoppovi nově zhodnotit roli Vatikánu a jeho vládců od Pia XII. A ž po Jana Pavla II. - v církvi i světovém dění.


Kohák, Erazim: Hesla mladých svišťů
179 s., ISBN 80-7017-841-8, 3. vyd., Praha, Kalich 2003
Hesla původně vznikala pro Mladý svět jako odlehčený katechismus pro nevěřící. Sloupek vycházel každý týden a byl velmi oblíbený. Obsahuje krátké texty - hesla, která jsou podnětem k zamyšlení.


Koppová, Johanna: Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Cesty k dějepisným knihám Izraele

Koppová, Johanna: Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Cesty k dějepisným knihám Izraele
154 s., ISBN 80-7192-466-0, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 139 Kč
Cílem této publikace je lepší porozumění Starému zákonu. Snaží se podat přehled o dějinách Izraele od Abrahama až po Ježíše a rozkrýt je pomocí klíčových textů, jako jsou dějiny smlouvy mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem.


Kotek, P. Alois: Plenární sněm a P. Antonín Šuránek
16 s., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Malý sborník úvah bývalého spirituála kněžského semináře v Olomouci na téma plenárního sněmu katolické církve u nás.


Kubíček, Ladislav: Velké tajemství - manželství jako umělecké díloKubíček, Ladislav: Velké tajemství - manželství jako umělecké dílo
54 s., ISBN 80-7266-071-3, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 53 Kč
Malé zamyšlení nad hloubkou a významem mnželství. Autor je nejen katolickým knězem, ale má také dlouholetou zušenost z lékařské praxe.


Kusánský, Mikuláš: O vrcholu zření
176 s., ISBN 80-7021-582-8, 1. vyd., Praha, Vyšehrad (Krystal sv.3) 2003, 158 Kč
Spis, pojednávající o nejvyšším vzmachu lidského duchovního zžení, usilujícího o co nejjasnější pochopení podstaty vší skutečnosti, je koncipován jako určité vyvrcholení dosavadního myslitelova filozofického hledání aduchovního zrání. Dílo pochází z roku 1464.


Lapide, P. - Panikkar, R.: Míníme téhož Boha?Lapide, P. - Panikkar, R.: Míníme téhož Boha?
88 s., ISBN 80-7021-670-0, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 118 Kč
Rozhovor představitelů křesťanské a židovské spirituality - prof. P.Lapide, který působí na univerzitě v Tel-Avivu a hostuje v Evropě a USA, a prof. R.Panikkara, emeritního profesora religionistikyna kalifornské univerzitě v Santa Barbaře.


Laun, Hellmut: Můj neobyčejný životní příběh
136 s., ISBN 80-7266-121-3, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 98 Kč
Autobiografie autorova otce odhaluje kořeny zla v osobních rodinných i národních osudech dané praktickým bezbožectvím, zachycuje úsilí o hledání Boha.


Le Goff, Jacques: Zrození očistceLe Goff, Jacques: Zrození očistce
376 s., Praha, Vyšehrad 2003 Světoznámý historik Le Goff v jedné ze svých nejdůležitějších prací ukazuje, jak se v představách středověkého člověka o posmmrtném životě zformovala představa očistce, kde duše ne zcela spravedlivých podstupuje očistné tresty. Barvitě líčí vize středověkého člověka o utrpení očišťovaných duší a o cestách na onen svět, věnuje se i odrzau očistce ve středověké literatuře až po slavnou Zlatou legendu a Dantovu Božskou komedii.

Lewis, C. S.: Rady zkušeného ďábla

Lewis, C. S.: Rady zkušeného ďábla
144 s., ISBN 80-7255-063-2, Praha, Návrat domů 2002
Lewisovu nejúspěšnější knihu není třeba obšírněji představovat: jde snad o nejvtipněji podané reálie "ze života pokušitelů". Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti.
Rady zkušeného ďábla jsou nejenom vtipným čtením, nýbrž nám umožní nahlédnout více do zákulisí duchovního světa...


Lewis, C. S.: Velký rozvod nebe a peklaLewis, C. S.: Velký rozvod nebe a pekla
94 s., ISBN 80-7255-079-9, Praha, Návrat domů 2003, 121 Kč
Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založená na víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-anebo. Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí obou alternativ.
Tuto víru považuji za katastrofální omyl. Nemůžete si vzít všechna svá zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály, a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec jistě nalezneme.
Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojíme před rozhodnutím.


Linville, Mark D.: Je vše dovoleno? Morální hodnoty ve světě bez Boha

Linville, Mark D.: Je vše dovoleno? Morální hodnoty ve světě bez Boha
88 s., Praha, Návrat domů 2003, 79 Kč
Jestliže nejsme svým životem nikomu vykazatelní a jsme pouze výsledkem náhodných procesů, pak jakákoli morálka nemá žádné opodstatnění.
Neexistuje skutečný důvod pro to, aby nás zneklidňovalo násilí, zabíjení a nespravedlnost, které se denně odehrávají kolem nás. V náhodných procesech totiž nic takového ve skutečnosti nemůže hrát žádnou roli.
Není-li Bůh, pak je opravdu vše dovoleno!
Autor zkoumá tato tvrzení a hledá odpovědi na následující otázky:
* Co nám nabízejí konvencionalismus a egoismus?
* Jak vnímá individualitu utilitarismus?
* Jakou hodnotu má lidská důstojnost?
*Je potřeba druhému člověku prokazovat nějakou úctu?
* Je evoluční etika východiskem?
* Nebo je východiskem etika, která předpokládá existenci Boha?


Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2003 - 2004
208 s., ISBN 80-7266-149-3, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 58 Kč
Výhradně určeno pro Arcidiecézi olomouckou. Vedle liturgických pokynů najdeme v kalendáři i řadu pastoračních připomínek.


Luxmoore, Jonathan - Babiuchová, Jolanta: Vatikán a rudý prapor. Zápas o duši východní Evropy

Luxmoore, Jonathan - Babiuchová, Jolanta: Vatikán a rudý prapor. Zápas o duši východní Evropy
536 s., ISBN 80-7207-420-2, 1. vyd., Praha, Volvox Globator 2003, 399 Kč
Kniha líčí vývoj konfrontace katolické církve a radikálních levicových proudů od dob Velké francouzské revoluce až do současnosti. Zvláštní důraz pak klade na období po 2. světové válce. Na základě nových důkazů ukazuje, jak jednotliví papežové nevědomky napomáhali expanzi komunismu.


MacDonald, Gordon: Uspořádej svůj svět

MacDonald, Gordon: Uspořádej svůj svět
184 s., ISBN: 80-7255-071-3, Praha, Návrat domů 2003
Ve světě, v němž jsme denně zaplavováni množstvím informací a změn, není vůbec snadné obstát a obhájit vlastní postoje a rozhodnutí. To nám umožní pouze vnitřní kázeň a určitý řád, který dáme věcem okolo nás.
O tom, zda budeme ve svém jednání úspěšní, rozhodnou mimo jiné i následující skutečnosti:
- Sleduji, v jakém stavu se nachází můj soukromý svět?
- Jednám citlivě, nebo jen podle zaběhaných schémat a vzorců?
- Jsem schopen postavit se tomu, co mě bezohledně žene kupředu?
- Vnímám čas jako dar, který mohu využít, nebo jsem jeho sluhou?
- Dokážu brát v úvahu své schopnosti, svá omezení a své priority?


Madre, Jacques: Ve škole Ducha svatého

Madre, Jacques: Ve škole Ducha svatého
89 s., ISBN 80-7192-666-3, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 79 Kč
Auotr se snaží odpovědět na otázky, jak co nejplněji odpovědět na Boží volání, jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jim vést.


Madre, Philippe: Ale zbav nás od všeho zlého. Praktický přístup k vysvobození

Madre, Philippe: Ale zbav nás od všeho zlého. Praktický přístup k vysvobození
142 s., ISBN 80-7192-566-7, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 119 Kč
Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše.


Mají nám co říct? Rozhovory vedené Józefem Augustynem

Mají nám co říct? Rozhovory vedené Józefem Augustynem
144 s., ISBN 80-7192-809-7, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství (Rozhovory) 2003, 139 Kč
Rozhovory s předními osobnostmi katolické církve u nás (Miroslavem Vlkem, Janem Graubnerem, Václavem Malým, Janem Pavlíkem, Karlem Pilíkem, Michaelem Slavíkem, Antonínem Forbelským, Zdeňkem Wasserbauem a Arturem Matuszkem) o církvi, náboženství a společnosti.


Marek, P.: Český katolicismus 1890-1914
650 s., Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 350 Kč
Práce o historii českého katolicismu je pohledem na proces konstituování katolických politických stran v Čechách a na Moravě.


Mayer-Skumanz, Lene: ...Když myslíš, milý Bože
58 s., ISBN 80-7266-106-X, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 69 Kč
Malý Vítek se umí ztišit, vposlouchávat do sebe, vnímat Boží hlas, oslovovat Boha atd. Citlivě vyprávěné epizody jsou předurčeny malým čtenářům.


McGrath, Alister E.: Dialog přírodních věd a teologie

McGrath, Alister E.: Dialog přírodních věd a teologie
288 s., Praha, Vyšehrad 2003, 288 Kč
Právě vyšlá kniha se snaží o charakteristiku vztahu mezi přírodními vědami a teologií a můžeme o ní říci, že se jedná o první fundovanou knihu u nás vyšlou na toto závažné téma. Reaguje na stále vzrůstající zájem o základní otázky spojená s existencí, vývojem a smyslem světa a člověka. S tím souvisí i nutnost zodpovědět, zda anakolik o tom mohou spolu diskutovat představitelé přírodních věd a teologie.


Mistr Matěj z Janova ve své a naší době. Sborník z vědeckého sympozia, konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29. - 30. listopadu 2000
144 s., ISBN 80-86263-36-3, 1. vyd., Brno, L.Marek 2002, 152 Kč
Sborník přináší portrét českého křesťanského reformátora 14. století.


Modlitby za Arabský poloostrov. Rok modliteb
12 s., ISBN 80-86449-18-1, 1. vyd., Praha, KMS 2003
Příručka, jejímž prostřednictvím zvou místní křesťané a služebníci ke společným modlitbám za rozšíření zvěstování evangelia a zakládání sborů mezi obyvateli Arabského poloostrova.


Motyer, Stephen: Obrazový atlas Bible
48 s., ISBN 80-7209-422-X, 1. vyd., Praha, Slovart 2002, 249 Kč
Výpravný obbrazový atlas zeměpisu svatých zemí, který vzrrušujícím způsobem oživuje biblické příběhy.


Modernismus, historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu
304 s., ISBN 80-86263-35-5, 1. vyd., Brno, L.Marek 2002, 242 Kč
Publikace se zabývá reformním hnutím katolického modernismu a jeho reminiscencí v evropském a českém kontextu - náboženským, kulturním a politickým působením.


Muzikář, Josef: Cesta aneb hledání Archimedova bodu
112 s., ISBN 80-86240-62-2, Příbram, Knihovna Jana Drdy 2003
Tento praktický průvodce se zabývá otázkami jako např. Jaký je Bůh? apod.


Neubauer, Ferdinand P.: Cestička k Bohu. Modlitební knížka pro děti
196 s., ISBN 80-7266-, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 96 Kč
Modlitební knížka pro děti je dobrým pomocníkem k pochopení základů křesťanské víry - modlitba, den s Bohem, křest, biřmování, příprava ke sv. přijímání a ke svátosti smíření aj.


Novák, Václav: Křičí hlasem zrady
200 s., ISBN 80-239-0181-8, Hans Dens. 2003, 199 Kč
Tato kniha je do jisté míry autobiografickým vyprávěním, jehož ústředním tématem je kauza nazvaná "Graubner - Merta - Novák". Autor odvážným a otevřeným způsobem poodhaluje dosud skryté skutečnosti sexuálního obtěžování chlapců v církvi.


Olejník, Josef: Žaltář IV. Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 2
225 s., ISBN80-86200-66-3, 1. vyd., Rosice u Brna, Gloria 2002, 330 Kč
Varhanní doprovod žalmů pro všední dny liturgického mezidobbí - cyklus 2.


Olyott, Stuart: Ježiš je Boh aj človek. Čo Biblia učí o osobe Krista
158 s., ISBN 80-968732-0-2, Bratislava, Ordo Salutis 2002
Ako často sa kresťanom stáva, že ich naplní úžas vo chvíľach, keď rozmýšľajú nad predivnou osobou Pána Ježiša Krista? Nakoľko sú pripravení obhájiť svoju vieru v Krista pred útokmi zo strany kultov, či heretických skupín, ktorých členovia prichádzajú zaklopať na dvere?
Kniha "Ježiš je Boh a aj človek" sa zaoberá nádhernou osobou Pána Ježiša Krista.


Otec Jeroným / mnich
296 s., Praha, Triáda 2003, 780 Kč

Panofsky, Erwin: Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux. Nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata Sugera
180 s., ISBN 80-86138-34-8, 1. vyd., Praha, Triáda 2003, 222 Kč
Jeden z klíčových textůosvětlující vznik gotické architektury - jmenovitě opatského kostela St. Denis.


Petrů, Cyril Ludvík: Dnes ke mně mluví

Petrů, Cyril Ludvík: Dnes ke mně mluví
344 s., ISBN 80-7266-130-2, 2. uprav. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 180 Kč
Kalendář světců v knižní podobě s krátkými informacemi o jejich životním poselství. Svazek oživuje několik portrétů světců.


Plhoň, Jiří: Jsme tvé děti, Pane Ježíši
64 s., ISBN80-86200-89-2, 1. vyd., Rosice, Gloria 2003, 64 Kč
Metodická pomůcka k prvnímu přijímání dětí.


Polášek, František: Služebnice Boží Anička Zelíková. Život a ctnosti
368 s., ISBN 80-7266-126-4, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 264 Kč
Autor podává podrobný obraz dívky, která dokonala svou smírnou oběť za spásu duší v pouhých 17 letech. V současné době probíhá proces její beatifikace. V knize jsou použity duchovní deníky, korespondence a její písemnosti.


Polášek, František: Východní křesťanské církve. Ortodoxní a katolické
136 s., ISBN 80-7266-127-2, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 162 Kč
Základní informace o východních církvích - katolických i ortodoxních, autor popisuje jak se patriarchální církve zformovaly v průběhu dějin atd.


Pollock, John: Svatý Pavel - apoštol pohanůPollock, John: Svatý Pavel - apoštol pohanů
296 s., ISBN 80-7255-026-8, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 260 Kč
Životopis apoštola Pavla, jednoho z nejvzdělanějších učenců své doby, který se ze zapřísáhlého pronásledovatele Kristových následovníků stal horlivým zvěstovatelem Spasitele lidstva.

Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
104 s., ISBN 80-7266-148-5, 3. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 82 Kč
Služebnice Božísestra Josefa Menéndez měla v minulém století podobná zjevení jako v 17. století sv. Markéta Marie Alcoque. V poselství, ketré Ježíš Kristus sdělil sestře Josefě, je osvětlena hodnota spojení s Kristem.


Poslání laikůPoslání laiků
80 s., ISBN 80-86036-83-9, 1. vyd., Svitavy, Trinitas 2003, 89 Kč
Těžiště knížky, vydané při příležitosti Plenárního sněmu katolické církve u nás tvoří texty sv. otce Jana Pavla II. vztahující se ke světovému kongresu katolických laiků konaném v Římě 25. - 30.11.2000.


Pospíšil, Ctirad Václav. Dar Otce i Syna. Základy systematické teologie
136 s., ISBN 80-7266-135-3, 2. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 99 Kč
Publikace není jen informací o základech sytematické teologie, ale chce čtenáře přivádět také k meditaci o Božích tajemstvích.


Pratt, Richard L.: Najdi svou důstojnost

Pratt, Richard L.: Najdi svou důstojnost
176 s., ISBN 80-7255-083-7, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 185 Kč
V knize se seznámíme s tím, co znamená, když se o člověku hovoří jako o Božím obrazu, jak můžeme porozumět Božím záměrům s naším životem, proč se vůbec zabývat hodnotou a důstojností člověka a kde najít cestu k nalezení vlastní důstojnosti.


Prince, Derek: Setkání v Jeruzalémě
Brno, Postilla 2003>
Kniha zachycuje pravdivý příběh Lydie. Měla všechno, peníze, zajímavé povolání a nabídku k sňatku. Co jí vedlo k tomu, že se všeho zřekla a vydala se sama a bez peněz do cizí země, kde bude každodenně zakoušet nebezpečí?


Rahner, Karl: Základy křesťanské víry
636 s., ISBN 80-86036-38-3, Svitavy, Trinitas 2002, 499 Kč
V devíti oddílech autor poskytuje úplný výklad křesťanského života a světa a jde zde o křesťanství jako celek, nikoliv o jednotlivé teologické otázky.


Ravier, André: Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo

Ravier, André: Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo
543 s., ISBN 80-86045-97-8, Refugium Velehrad - Roma 2003, 380 Kč
Studie francouzského historika vyplňuje mezeru, kterou v českém prostředí akutně zakoušíme: souvisleji vynáší úsudek o počátcích jezuitského řádu - bez chvalořečí, ale také bez zaujatých předsudků.


Reinsberg, Jiří: Hospodin rozjasnil svou tvář. Rozhovory s Bohumilem SobotkouReinsberg, Jiří: Hospodin rozjasnil svou tvář. Rozhovory s Bohumilem Sobotkou
224 s., ISBN 80-7021-638-7, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 238 Kč
Pražský kazatel, farář od Panny Marie před Týnem, podává obraz svého dlouhého života. Vypráví s humorem, jež je spjatý s jeho vizí "veselého křesťanství".


Rémond, René: Náboženství a společnost v Evropě
275 s., ISBN 80-7106-496-3, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003, 245 Kč
Kniha shrnuje proces vztahů mezi náboženstvím a společností v časovém rozmezí dvou staletí a v měřítku celého evropského kontinentu.


Richter, Klemens: Liturgie a život

Richter, Klemens: Liturgie a život
296 s., ISBN 80-7021-575-5, 2. rozšířené vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 268 Kč
Základy liturgie nejen pro věřící (smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení).

Ke stažení ukázka (doc soubor).

Rohr, Richard: Všechno má své místo

Rohr, Richard: Všechno má své místo
120 s., ISBN 80-7021-584-4, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 138 Kč
Autor ve své knize otevírá cestu kontemplativní modlitby, která čtenáře může vést k poznání vlastního nitra. Svým otevřeným, a často provokujícím způsobem vybízí, abychom se snažili o pravdivý pohled na sebe i svůj život.


Rotter, Hans: Sexualita a křesťanská morálkaRotter, Hans: Sexualita a křesťanská morálka
128 s., ISBN 80-7021-669-7, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 138 Kč
Autor knihy formuluje nová stanoviska k problémům, které přinesly objevy reprodukční biologie a sexuální psychologie, probírá témata jako např. předmanželské sexuální vztahy, církev a druhé manželství, homosexualita atd.


Rush, Myron D.: Syndrom vyhoření?

Rush, Myron D.: Syndrom vyhoření
132 s., Praha, Návrat domů 2003, 144 Kč
Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a fyzická energie je vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat.
Čemu nás může tato kniha naučit:
* zhodnotit míru vlastního vyčerpání;
* rozlišit průvodní faktory, které samotnému syndromu vyhoření předcházejí;
* porozumět symptomům syndromu vyhoření;
* aktivně hledat možné způsoby řešení vaší konkrétní situace;
* udržet se v dobré fyzické, duševní i duchovní kondici a předcházet tak případným potížím;
* rozumět problému druhých a aktivně jim pomáhat.
Díky vyhoření se toho o sobě můžeme spoustu dozvědět. Například zjistíme, že máme svá omezení a potřebujeme přibrzdit. Naučíme se zpomalit tempo a každodenně prožívat svůj život.


Sáleský, František: Pojednání o lásce k Bohu
608 s., ISBN 80-7266-140-X, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 345 Kč
Nejobsáhlejší dílo sv. Františka Saleského, které je jedním ze středověkých vrcholů mystiky a systematické teologie. Nestrojeně jsou zde popsány dějiny vzniku, pokroku a dokonání božské lásky, jejich skutků, vlastností, předností.


Sheldrake, Philip: Spiritualita a historie. Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovnho života

Sheldrake, Philip: Spiritualita a historie. Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovnho života
231 s., ISBN 80-7325-017-9, 1. vyd., Bno, Centrum pro studium demokracie a kultury (Spiritualita, sv.2) 2003, 198 Kč
Autor svou práci pojal nejen jako kritiku tradičních přístupů ke spiritualitě, ale současně jako průvodce některými duchovními směry, mezi nimiž převažuje zjména spiritualita ženského hnutí v pozdním středověku, spiritualitu ignaciánskou a anglikánskou.


Shetlerová, Joanne - Purvisová, Patricia: Slovo přišlo v moci. Jak Bůh navštívil národ Balangaů a jak jej hluboce proměnil
128 s., ISBN 80-86449-20-3, Praha, KMS 2003
Dramatický příběh vypráví, jak Bůh uvedl do pohbu události, které J. Shetlerovou spojily s národem Balangaů v duchovním zápase, který je radikálně proměnil.


Schubert, Kurt: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury

Schubert, Kurt: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury
152 s., Praha, vyšehrad 2003, 188 Kč
Profesora Schuberta znají čtenáři už z jeho práce Židovské náboženství v proměnách věků (Vyšehrad 2002). Na tuto knihu navazuje právě vycházející studie ukazující příběh Ježíš z Nazareta za přispění židovsko-rabínské literatury. Autor osvětluje události Ježíšova narození, charakterizuje povahu jeho učení a posléze soudní proces vedoucí k ukřižování i vzkříšení dosvědčenému Ježíšovými učedníky.


Heinz Schütte: Ekumenický katechismus II.Heinz Schütte: Ekumenický katechismus II.
224 s., Praha, Vyšehrad 2003, 238 Kč
Druhý díl ekumenického katechismu. První díl: Víra všech křesťanů, 2. svazek: Církev všech křesťanů.


Silesius, Angelus: Cherubský poutník

Silesius, Angelus: Cherubský poutník
352 s., ISBN 80-7192-817-8, 2.vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 239 Kč
Cherubský poutník patří mezi vrcholné památky křesťanské mystiky. Autor se svými básněmi odvažuje vyslovovat myšlenky čerstvé a bezprostřední, bez vymezení otevřené duchovnímu proudění.


Simmaová, Marie: Duše v očistvi. Co jsem s nimi prožila
64 s., ISBN 80-7266-133-7, 2. uprav. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 64 Kč
Autorka pomáhala duším v očistci od dětství tím, že se zaně modlila a obětoval odpustky. Od roku 1940se na ni začaly obracet duše s prosbou o pomoc.


Skvosty Evropy. Katedrály-Kláštery-Poutní místa

Skvosty Evropy. Katedrály-Kláštery-Poutní místa
544 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 1190 Kč
Výpravná obrazová publikace, která mapuje významná místa evropské duchovní tradice.Slavíková, Věra - Dušek, Radim: Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, sakrální stavby, kříže a boží muka
104 s., ISBN 80-86042-76-6, Ústí nad Orlicí, Oftis 2002, 50 Kč
Publikace pojednává o základních historických datech, spojených se samotným vznikem té které stavby, nechybí podrobné popisy a bohatý obrazový materiál.

Sladká, Jaromíra: Předjaří
ISBN 80-86200-84-1, 1. vyd., Rosice, Gloria 2003, 98 Kč
Promluvy při mši svaté na radiu Proglas.


Smalley, Gary: Láska, která vytrvá. Jak budovat pevný manželský vztah

Smalley, Gary: Láska, která vytrvá. Jak budovat pevný manželský vztah
272 s., 1.vyd., Praha, Samuel 2003
Kniha je určena každému, kdo touží po vybudování láskyplného, pevného a trvalého manželského vztahu.


Souček, Josef B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu
374 s., ISBN 80-7017-853-1, 6. vyd., Praha, Kalich 2003
Slovník zachycuje celou slovní zásobu řeckého Nového zákona, a to vedle znění, jež podává nad čarou běžné Nestleovo kritické vydání, také některé důležité odchylky kritického aparátu pod čarou, zejména v těch případech, kde příslušnou odchylku přináší textus receptus, který byl podkladem reformačních překladů.


Soukop, Jan Nepomuk: Kytečka ze Sloupa
70 s., ISBN 80-86200-80-9, Rosice, Gloria 2003, 60 Kč
Historie Sloupu a okolí doplněné původními modlitbami konce 19. století.


Staniek, Edward: Modlitby marnotratných synů a dcer

Staniek, Edward: Modlitby marnotratných synů a dcer
111 s., ISBN 80-7192-645-0, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 99 Kč
Kniha pomáhá k reflexi vlastního svědomí na základě zkušenosti ostatních lidí, kteří sešli ze správné cesty. Tato cesta je draze vykoupena, neboť se za ní platí bolestí a výčitkami svědomí. Snazší cesto je poučít se z chyb druhých.


Stott, John R.W.: Kristův kříž

Stott, John R.W.: Kristův kříž
464 s., ISBN 80-89067-10-7, 1. vyd., Bratislava, Porta libri 2003, 460 Kč
Autor konfrontuje současnou generaci s Božím vykoupením světa na kříži. Tam nachází Boží velikost a lásku, ale také hřích a svázanost tohoto světa.


Svatošová, Marie: O naději s Marií SvatošovouSvatošová, Marie: O naději s Marií Svatošovou
96 s., ISBN 80-7192-833-X, 1. vyd., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 99 Kč
V nevhodnější dobu mě Karmelitánské nakladatelství oslovit nemohlo. Neočekávaně mi zemřela maminka. Byla jsem právě na cestě k ní, ale nebyla jsem s ní. Scházela mi na každém kroku. Stačilo pohlédnout na prázdné místo vedle sebe v kostelní lavici a slzy tekly jako z vodovodu. Vůlí se to nedalo ovládnout. Při zpovědi jsem dostala radu: „To dělá jen tvoje tělo, podobně, jako když nás svrbí pata. Nevšímej si jich, nechej je téct, ale okamžitě navaž spojení s maminkou. Jen si pěkně zvykej na nový způsob komunikace! Je mnohem účinnější než ty vaše mobily, SMSky a e-maily.“//V tomhle stavu psát, a ještě k tomu o naději? Vyhledat čtyřicet citátů, to šlo, to byla práce mechanická. Ale vymyslet něco hlavou? Přiznávám poctivě - nepsala jsem to sama. Tu radu zpovědníka jsem vzala doslovně. Aniž bych obcházela Ducha svatého, zapojila jsem do práce na této knížečce maminku. Většinou jsem sedala k počítači, tupě zírala na blikající kurzor a vůbec netušila, co budu v příštích minutách psát. Po chvíli jsem si text vytiskla a žasla, co ta naše mamka dokáže a jaké má teď možnosti. Však také od té doby docela jinak v Krédu prožívám slova „věřím ve společenství svatých“.


Sv. Juda Tadeáš - pomocník v beznadějných situacích
24 s., ISBN 80-7266-131-0, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 25 Kč
Malá božurka, která informuje o tom, kdo je sv. juda Tadeáš, a nabízí texty modliteb k tomuto velkému pomocníkovi v těžkých záležitostech.


Svatý Prokop Divotvůrce
112 s., ISBN 80-7266-144-2, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 98 Kč
Soubor svědectví o živém Bohu, který od 11. století působil a ještě dodnes působí skrze sv. Prokopa.


Ščepková, Mária: Homosexualita, cesta sebatranscendencie? Krátká štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie
225 s., Bratislava, Vyd. Oto Neméth 2002
"Ako však zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu ...?" Ako hladanie odpovede na citovanú otázku viacerých nemenovaných vznikla aj táto štúdia. Nepodává odpoveď. Ostáva hľadaním. Vyjádrením hľadania mnohých. Aj preto sa nepovažujem za jej autorku. Iba som zostavila a preložila niektore texty, ktorých autori uz prešli mnohoročným, neraz bytostným hľadaním odpovede. Výsledok? Stale viac otázok.


Šuránek, P. Antonín: Novozákonní rozjímání 4.
192 s., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Další díl sborníku meditací nad texty Nového zákona. Autorem meditací je bývalý spirituál kněžského semináře v Olomouci, jehož proces blahořečení právě probíhá.


Tampierová, Helena: Thomas More

Tampierová, Helena: Thomas More
144 s., ISBN 80-86263-3-7, Brno, L. Marek (Pontes pragenses, sv. 25) 2002, 142 Kč
Na pozadí doby se zde vykresluje portrét anglického humanisty, státníka a teologa počátku 16. století.


Svatá Terezie od Ježíše: Hrad v nitru

Svatá Terezie od Ježíše: Hrad v nitru
187 s., ISBN 80-7192-715-5, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 159 Kč
Dílo Terezie od Ježíše, řeholnice Panny Marie Karmelské, které sepsala pro bosé karmelitky, své sestry a dcery, se zabývá duší člověka - hradem v nitru.


Thaxton, Charles - Bradley, Walter - Olsen, Roger: Tajemství vzniku života. Kritická analýza soucasných teorií

Thaxton, Charles - Bradley, Walter - Olsen, Roger: Tajemství vzniku života. Kritická analýza současných teorií
256 s., ISBN 80-7255-062-4, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 295 Kč
Tato práce nabízí novou pozoruhodnou analýzu prastaré otázky: Jak vznikl život na Zemi? Autoři v ní otevřeně a velmi jasně pojednávají o hlavních problémech, s nimiž se dnes potýkají vědci při pátrání po původu života. Domnívají se, že se současný experimentální i teoretický výzkum ocitl ve slepé uličce, a naznačují jinou cestu. Jejich argumenty jsou přesvědčivé, původní a výstižné. Tato kniha vyvolá jistě mnoho živých diskusí mezi vědci i laiky. Je velmi pravděpodobné, že poté, co se s ní odborníci seznámí, se bude výzkum vzniku života ubírat poněkud jinými směry.


Tichý, Ladislav: Úvod do Nového zákonaTichý, Ladislav: Úvod do Nového zákona
296 s., ISBN 80-86036-79-0, 2. vyd., Svitavy, Trinitas (Studium sv. 166) 2003, 195 Kč
Kniha se snaží odpovědět na všechny základní otázky, které se týkají této nejrozšířenější knihy na světě.


Torkington, David: Vždycky se může začít znovu

Torkington, David: Vždycky se může začít znovu
96 s., ISBN 80-7192-696-5, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 85 Kč
Krátké příběhy ze života a řešení problémů pomocí víry v Boha nám demonstrují, že vždycky se může začít znovu.


Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta
151 s., ISBN 80-86240-67-2, 1. vyd., Příbram, Knihovna Jana Drdy 2003
Historie o výpravě císaře Fridricha sestavená jakýmsi rakouským klerikem, který se jí účastnil, jménem Ansbert.


Vácha, Marek Orko: Tančící skály. O vývoji života na Zemi, o člověku a o BohuVácha, Marek Orko: Tančící skály. O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu
188 s., ISBN 80-7295-041-X, 1. vyd., Brno, Cesta 2003, 149 Kč
Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998-2000


Vopatrný, Gorazd: Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita. Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy a její spiritualitaVopatrný, Gorazd: Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita. Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy a její spiritualita
157 s., ISBN 80-86263-41-X, Brno, L. Marek 2003, 180 Kč

Walters, David: Duchovní život dětí. Příručka pro rodiče a učitele

Walters, David: Duchovní život dětí. Příručka pro rodiče a učitele
48 s., 1. vyd., Praha, Samuel 2003, 56 Kč
Tato příručka má pomoci rodičům a vedoucím církvi vychovávat děti, které opravdově touží po Bohu, vést je, aby naslouchaly Božímu hlasu a učit děti a mládež sloužit duchovními dary.


Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny

Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny
360 s., 2.vyd., Praha, Karolinum 2003, 350 Kč
Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnici hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů.


Wernisch, Martin: Husitství, raně reformační příběh
144 s., ISBN 80-86263-40-1, 1. vyd., Brno, L. Marek (Pontes Pragenses sv. 31) 2003, 160 Kč
Odborná historická studie o vzniku, vývoji a významu husitského hnutí v Čechách.


White, Victor: Bůh a nevědomí

White, Victor: Bůh a nevědomí
224 s., ISBN 80-7021-517-8, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 228 Kč
Dvanáct textů obsažených v této knize jedinečným způsobem propátrává cesty hlubinné psychologie a křesťanské teologie a odkrývá jejich společné téma.


Winterová, Miriam Therese: Z hlubin bezedných. Příběh Ludmily Javorové, vysvěcené na římskokatolického knězeWinterová, Miriam Therese: Z hlubin bezedných. Příběh Ludmily Javorové, vysvěcené na římskokatolického kněze
260 s., ISBN 80-7295-042-8, 1. vyd., Brno, Cesta 2003, 218 Kč
Životopis Ludmily Javorové je působivým svědectvím o odhodlání a spiritualitě jedné ženy. Přináší též plastický portrét odvážného biskupa Felixe Marie Davídka.


Wolf, Václav: Syntéza víry

Wolf, Václav: Syntéza víry
200 s., ISBN 80-7266-141-8, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 155 Kč
Práce profesora katolické dogmatiky předkládá širšímu okruu čtenářů přehledný výklad pravd katolické víry.


Xavier, Léon-Dufour: Slovník biblické teologieXavier, Léon-Dufour: Slovník biblické teologie
680 s., ISBN 80-200-1127-7, 2. vyd., 2003
Jeden z nejvýznamnějších moderních biblistů, vytvořil ve spolupráci s dalšími francouzskými vědci promyšleně koncipované encyklopedické dílo, které dosáhlo velmi příznivého ohlasu a opakovaně vycházelo ve francouzštině i v dalších jazycích. Českým čtenářům se dostává do rukou prakticky až nyní, protože první vydání českého překladu (Velehrad - Křesťanská akademie, Řím 1981) je dávno nedostupné. Slovník biblické teologie je nepostradatelnou pomůckou pro odborníky i laické čtenáře s hlubším zájmem o historické a lingvistické kořeny Bible.


Yacoub, Joseph: Ve jménu Božím. Náboženské války dnes a zítra

Yacoub, Joseph: Ve jménu Božím. Náboženské války dnes a zítra
240 s., ISBN 80-7312-025-9, 1. vyd., Praha, Themis 2003, 210 Kč
Nastane snad v 21. století namísto dalšího pokroku civilizace nová éra chronických a zmatených kmenových náboženských válek v celosvětovém měřítku? Proč se zabíjí ve jménu Božím? Jak se historické, etnické a kulturní faktory podílejí na konfliktech mezi jednotlivými náboženskými vírami? Čím e dá vysvětlit střetávání mezi protestanty a katolíky v Irsku, katolíky, pravoslavnými a muslimy v bývalé Jugoslávii, muslimy a židy v Izraeli, muslimy a křesťany v Indonésii, muslimy, křesťany a hinduisty v Indii, křesťany a buddhisty v Asii? Na to se snaží odpovědět francouzský specialista na problematiku náboženství a menšin J. Yacoub, jehož kniha předkládá první globální a výhledově zaměřenou bilanci svatých válek, která nám zžejmě hrozí.


Yancey, Philip: Proc se obtežovat s církví?Yancey, Philip: Proč se obtěžovat s církví?
96 s., Praha, Návrat domů 2003, 120 Kč
Autor, známý americký publicista, předkládá své postřehy o křesťanské církvi tak, jak ji osobně poznal. Hovoří o situacích, které ho oslovily, a o lidech, kteří se nějakým způsobem zapsali do jeho života. Jeho pohled je laskavý a plný milosti i přes to, že je v mnoha ohledech bolestivě pravdivý i štiplavě kritický.


Zacharias, Ravi: LOTOS a KŘÍŽ. Rozhovor Ježíše s Buddhou

Zacharias, Ravi: LOTOS a KŘÍŽ. Rozhovor Ježíše s Buddhou
78 s., ISBN: 80-7255-064-0, Praha, Návrat domů 2002
Jednoho dne všichni zjistíme, že být uctivý a upřímný nám nedávají oprávnění se mýlit. Pravda vyžaduje hledání a oddanost. Naše úsudky se musí shodovat s Pravdou, jež obstojí ve zkoušce. Být spoután lží je nejhorším ze všech vězení.
"Nedokážu setřást vzpomínku na článek z titulní strany včerejších novin. Vyprávěl příběh mladé, půvabné ženy, která odešla z domova za prací, načež za to zaplatila cenou nejvyšší - smrtí na AIDS. Mladá a krásná Prija se v sedmnácti letech rozhodne vydat se do velkoměsta za prací. Přítel, který ji nalákal příslibem velkého výdělku, ji pár hodin po jejím příjezdu nemilosrdně znásilní. Tak začíná čtrnáct let nevypravitelné bolesti a neštěstí.
V jedenadvaceti letech je už plně kvalifikovanou prostitutkou, ovládanou hrstkou hrdlořezů, kteří se dělí o kořist.
Prija nechtěně otěhotní, své dítě však odkládá, aby se nadále mohla živit prostitucí.
Později zjistí, že je HIV pozitivní. Ví, že každému, s kým se vyspí, podepisuje rozsudek smrti, život však pro ni ztratil veškerou cenu, protože se topí v zoufalství.
Uchýlí se k drastickým způsobům léčby, několikrát se pokusí o sebevraždu. Nakonec vypije jed a zapálí dům, ve kterém umírá."

Co by Prije řekl Ježíš, kdyby za ním přišla se svým zbídačeným tělem a bolavým srdcem? A co by jí řekl Buddha, jestliže se její příběh odehrál v zemi, kde se devadesát pět procent obyvatel hlásí k buddhismu? Kdo z těch dvou dokáže dát odpovědi, které uspokojí rozum a pokojem naplní srdce zlomené Priji? A kdo odpoví nám?


Zemek, Jakub A.: Vatikánský špión
120 s., ISBN 80-7266-114-0, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 69 Kč
Kniha vznikla přepisem zvukového záznamu vyprávění dominikánského převora J.A.Zemka. Jeho kněžská historie je pro osobní vnitřní pravdivost a pravou podobu lásky prorostlá všemi bolestmi našeho života ve 20. století.


Zevini, Giorgio - Cabro, Pier Giordano: Lectio divina 4 - Doba velikonoční

Zevini, Giorgio - Cabro, Pier Giordano: Lectio divina 4 - Doba velikonoční
438 s., Kostelní Vydří, karmelitánské nakladatelství 2003, 320 Kč
Komentář k liturgickým čtením církevního roku, průvodce po velikonoční době.


Ziescheová, Maria Calasanz: Ve službě Bohu i lidem. Život blahoslavené Marie Terezie Schererové

Ziescheová, Maria Calasanz: Ve službě Bohu i lidem. Život blahoslavené Marie Terezie Schererové
172 s., ISBN 80-7192-798-8, 1. vyd., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 169 Kč
Autorka nás seznamuje s velkou ženou víry, která dokázala milovat Boha i své bližní a sloužit jim tak, jak to potřebovali. Její postoje i praktický ekumenismus určitě mohou oslovit i člověka třetího tisíciletí.


Z kralické tvrze XXII/2002. Sborník
74 s., ISBN 80-7028-194-4, 1. vyd., Brno, Moravské zemské muzeum 2003, 70 Kč
Sborník s dlouholetou tradicí informuje o historických i archeologických zajímavostech a pozoruhodnostech kolem Bible kralické a jednoty bratrské.


Znovu začít od Krista. Obnovené úsilí zasvěceného života ve třetím tisíciletí
64 s., ISBN 80-7266-129-9, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 30 Kč
Úvahy k hlubšímu prožívání zasvěceného života jako obnovené úsilí na prahu třetího tisíciletí.


Zvěřina, Josef: Teologie Agapé I

Zvěřina, Josef: Teologie Agapé I
416 s., ISBN 80-7021-432-5, 2. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 298 Kč
První svazek tvoří tyto oddíly: Princip, východiska, jevy lásky; O víře, Božím sebesdílení a paměti církve; Duch svatý, dar a dárce, duch lásky a pravdy; Boží láska člověkem. Zvěřina, Josef: Vzdor ducha. Z dopisů a kratších zamyšlení

Zvěřina, Josef: Vzdor ducha. Z dopisů a kratších zamyšlení
72 s., ISBN 80-7021-524-0, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2002, 78 Kč
Soubor příležitostných textů týkajících se víry.


Žáček, Jan: Rozhovory s arcibiskupem Janem Graubnerem
124 s., ISBN 80-86200-90-6, Rosice, Gloria 2003, 169 Kč
Aktuální otázky a názory církevního představitele na problémy současné církve.