2002

Abeln, Reinhard: Láska začíná doma
128 s., ISBN 80-7192-578-0, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Citáty o lásce v křesťanské rodině.


Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Theologica Olomouncensia. Volumen 3, 2001
143 s., ISBN 80-244-0429-X, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Sborník prací teologické fakulty.


Adam, Petr: Biskupská knihovna Biskupství královohradeckého
128 s., ISBN 80-86036-70-7, Svitavy, Trinitas 2002
Publikace představuje knihovnu Biskupství královohradeckého v kontaktu dějin diecéze posledních dvou století, s výhledem do nedaleké budoucnosti. Zároveň je sondou do oblasti kulturního přínosu této rozsahem nevelké církevní knihovnyy pro město Hradec Králové.


Allender, Dan B. - Longman, Tremper: Pláč duše. Jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu
256 s., ISBN 80-89067-05-5, Bratislava, Porta Libri 2002
Autoři zkoumají, co Bible říká o našich temných emocích a začínají u žalmů. Objevují, že naše pokusy ovládat své emoce jsou často spíše formou vzpoury proti Bohu nebo útěku od něho - místo aby byly úsilím více se podobat Kristu.


Ambros, Pavel: Pastorální teologie I. Fundamentální pastorální teologieI
178 s., ISBN 80-244-0419-2, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
¨Pastorační skutečnost, východiska, cíle, a metody pastorální teologie, metody pastorační činnosti aj.


Ambros, Pavel: Pastorální teologie V. Církev, kultura, společnost, misie
154 s., ISBN 80-244-0418-4, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Církev a společnost, etika podnikání, svět politiky, mír, spravedlnost a lidská práva aj.


Barnes, Trevor: Bible pro děti
256 s., ISBN 80-7181-788-0, Praha, Ottovo nakladatelství 2002
Výběr nejznámějších příběhů ze Starého a Nového zákona.


Beránek J.: Václav Malý. K hledání pravdy patří pokora
200 s., Praha, Portál 2002
Rozhovor prochází mládí a dobu disentu, soustředí se však na využití zkušeností z tohoto období v současnosti, kdy je V. Malý biskupem a musí řešit otázky, jako je úloha křesťanství ve společnosti, jeho vztah k současné filozofii, výdobytkům genetiky a lidskému svědomí, neomylnosti papeže aj.


Biavaschi, Stefano: Prorok Větru. Tajemství duše na pomezí poezie a kontemplace za tichého svitání
150 s., ISBN 80-7192-661-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Příběh se dotýká nejhlubšího smyslu života a vrhá světlo na skutečnost, které každý den ve svém nitru prožíváme.


Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona
ISBN 80-85810-30-1, Praha, Česká biblická společnost 2002 (9.vyd.)
Starý a Nový zákon.


De Borchgrave, Helen: Cesty křesťanského umění
224 s., Praha, Knižní klub 2002
Po cestách křesťanské inspirace se umělci ubírají více než dva tisíce let. Tato publikace zachycuje náboženská vyobrazení od prvních skalních kreseb a sleduje jejich vývoj až k současným tvůrcům. Vydejme se jejím prostřednictvím do kostelů, obrazárem a muzeí, abychomodhalili, jak bohaté spektrum stylůvýtvarného a sochařského umění odráželo křesťanskou víru a duchovní klima v různých dobách. Helen De Borchgrave úzce spolupracuje s Národní galerií v Londýně, je světově uznávanou restaurátorkou výtvarného umění a vyhledávanou poradkyní v této oblasti.


Boublík, Vladimír: Setkání s Ježíšem
320 s., ISBN 80-86036-68-5, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 160) 2002
Kniha je autorovým bezpodmínečným přitákáním životu jaký by měl být, příprava na křesťanskou víru v Krista.


Boublík, Vladimír: Teologie dějin spásy
168 s., ISBN 80-7192-486-5, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. (Studium, sv.158) 2002
Dějiny velkých Božích skutků.


Bradna, Antonín: Zaradoval jsem se... Útržky ze života
200 s., ISBN 80-7192-717-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Vzpomínky katolického kněze na svůj život, přátele, dobu. Autor svou víru osvědčil v mezních situacích dvou totalit a celým textem prosvítá výrazná osobnost, oslovující i lidi mimo církev.


Brodesser, Slavomír: Dílo tiskařů jednoty bratrské
32 s., ISBN 80-7028-181-2, Brno, Moravské zemské muzeum 2002
Katalog k výstavě v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Zhodnocení významu tiskárny, její historie a unikátů, které zde vznikly. Archeologické výzkumy nám přibližují každodenní život členů bratrské komunity.


Černík, J.: Divoký západ II. - Muži víry
120 s., ISBN 80-7277-124-8, Praha, Libri 2002
Autor, Čechoameričan, podává pestrý obraz náboženského života a spolu s ním nejdůležitějších a nejzajímavějších postav i náboženských proudů, které hýbaly Amerikou od 18. po 20. století, od katolických misií přes nejrůznější protestantské denominace až po mnoha legendami opředené mormony.


Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v čechách
272 s., ISBN 80-86529-30-4, Praha, Hart 2002 (2.vyd.)
Dějiny řádu se těsně prolínají s dějinami Čech.


Dobson, J.: Novozákonní řečtina pro každého
319 s., ISBN 80-902458-6-2, Biblion 2002
Jedna z celosvětově nejoblíbenějších učebnic novozákonní řečtiny.


Dobson, James: Žena si přeje, aby jí muž rozuměl
184 s., ISBN 80-7255-036-5, Praha, Návrat domů 2002
Ženy se ptají, kým jsou a kam v tomto rychle se měnícím světě směřují.


Dopisy velkých osobností hříšníkům II. Modlitba, útěcha, nadšení, pronásledování
198 s., ISBN 80-7192-630-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Z korespondence křesťanů.


Drašner, F.: Čihošťský zázrak
192 s., ISBN 80-7277-143-4, Praha, Libri 2002
Při třetí neděli adventní 11. prosince 1949 došlo během mše v čihošťském kostele k pohybům křížku na hlavním oltáři. Jak se to stalo, nevíme. S jistotou však víme, že P. Josef Toufar, farář čihošťský, zemřel po výsleších a mučení příslušníky StB 25. února 1950 a že jeho smrt byla několik let utajována. Autor této studie udělal maximum, abychom se o okolnostech tzv. "čihošťského zázraku" nyní dozvěděli co nejvíce.


Dřímal, Ludvík: František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže
164 s., ISBN 80-7266-107-8, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Publikace přispívá k celistvému chápání osobnosti Františka kardinála Tomáška jako katechety, seznamuje s dějinným kontextem Tomáškova života, pojednává o jeho katechezi z hlediska teoretického i praktického a představuje syntézu myšlenek charakteristických pro osobnost Františka Tomáška.


Dřímal, Ludvík: Katecheze jako výchova víry
44 s., ISBN 80-7266-122-1, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Autor se věnuje tématu věrnosti katecheze člověku. Pravá věrnost pak spočívá v tom, že nejsem věrný Bohu, pokud jsem nevěrný vůči člověku.


Dyckhoff, Peter: Jak nalézt cestu. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos
304 s., ISBN 80-7192-579-9, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Autorovi jde o to, aby religiozita ustrnulá v praktikování ritu a dogmatickém formalismu opět zduchovněla.


Elšíková, M.: Dobré dílo Anastáze Opaska
248 s., Monika 2002
Kniha vzpomínek řady osobností z církevních i laických kruhů na opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska.


Eriksen, Jan: Žil jsem v podsvětí
88 s., ISBN 80-86449-12-2, Praha, KMS 2002
Bývalý rváč, pasák a zločinec vypráví svůj životní příběh, jak se po více než šestnácti letech v drsných podmínkách stal vedoucím Street Aid, služby narkomanům a prostitutkám, kterou sám založil.


Escrivá de Balaguer, J.: Křížová cesta
100 s., Cesta 2002
Duchovní zastavení na křížové cestě.


Eucharistie. Mysterium fidei
132 s., ISBN 80-86036-67-7, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 159) 2002
Sborník přednášek z teologické konference o eucharistii, která se konala v Hradci Králové v únoru 2002v rámci přípravy na Diecézní eucharistický kongres.


Evangelický kalendář 2003
196 s., ISBN 80-7017-781-0, Praha, Kalich 2002
Čtení pro křesťany na rok 2003 - povídky, poezie, myšlenky, a meditace.


Flusser, David: Ježíš
286 s., ISBN 80-8605-041-6, Praha Oikoymenh (edice Oikúmené) 2002
Kniha odráží výsledky nedávných archeologických výzkumů.


J.Gerloff: Komu patří Izrael?Gerloff, Johannes: Komu patří země Izrael? Židovské osady - válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?
104 s., ISBN 80-7255-065-9, Praha, Návrat domů 2002
Diskuse o oprávněnosti izraelských osad, pohybující se v širokém názorovém spektru.
Johannes Gerloff studoval teologii v Tubingenu, Vancouvru a Praze, žije s manželkou a čtyřmi dětmi v Izraeli a pracuje jako korespondent křesťanského mediálního svazu KEP. Ve své práci dává prostor k vyjádření všem účastníkům vleklého blízkovýchodního konfliktu: zástupcům Palestinské samosprávy, izraelským politikům, židovským osadníkům, ortodoxním židům i sekulárním Izraelcům působícím v mírovém hnutí.
Jednotlivé články uspořádané do přehledné mozaiky hledají odpověď na základní otázku, zda jsou: židovské osady válečným zločinem, nebo naplněním dávných proroctví?


Göserich, Gerhard: Díky zázrakům jsme živi
144 s., ISBN 80-7017-757-8, Praha, Kalich 2002
Gegö, jak se autorovi důvěrně říkalo, chtěl oslovit především českého evangelického čtenáře, kterému nabízí ve svých vzpomínkách pohled na život v hitlerovském Německu i v bývalé NDR.


Grignion, Ludvík Maria z Montfortu: Tajemství Mariino
44 s., ISBN 80-7266-108-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Autor podává svoji mariologii ve velmi hutné a zároveň přístupné formě širokému okruhu čtenářů.


Grün, Anselm: 50x Ježíš
200 s., ISBN 80-7192-482-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Padesát tváří Ježíše Krista v podání známého německého autora jako inspirace pro náš duchovní život.


Grün, Anselm: Blízký i vzdálený. Anselm Grün v rozhovoru s Janem Paulasem a Jaroslavem Šebkem
168 s., ISBN 80-7192-708-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Setkání nemusí být pro čtenáře jen setkání se zkušeným mnichem, ale může se stát setkáním i se sebou samým.


Grün, Anselm: Modlitba jako setkání
88 s., ISBN 80-7192-563-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002 (3.vyd.)
Křesťanovo rozjímání s Bohem.


Grün, Anselm: Škola odpuštění
96 s., ISBN 80-7192-6532-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Cesta křesťana k pravému odpuštění.


Grün, Anselm: Tvé jméno
48 s., ISBN 80-7192-652-3, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Meditativní texty vyjadřují to, co pro křesťana znamená jméno Ježíš.


Guardini, Romano: O živém Bohu
80 s., Praha, Vyšehrad 2002
Ojedinělý text vynikajícího teologa a filosofa první pol. 20.stol. je nejen velice srozumitelný a osobně oslovující, ale je i důležitým příspěvkem k dialogu a kooperaci teologie se soudobou filosofií.


Halama, O.: Otázka svatých v české reformaci
240 s., Marek Luboš 2002
Jaký byl skutečný vztah českých náboženských reformátorů k církevním světcům.


Halík, Tomáš: Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností
384 s., Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002
Zkušenosti z cest po všech kontinentech Země i z hledání vlastního místa v náboženském a občansko-politickém životě jsou autorovi východiskem pro úvahy o duchovních a civilizačních problémech našídoby. Na cestě labyrintem dnešního světa, labyrintem vlastního osudu i labyrintem soudobého filozofického a náboženského myšlení autor rozvíjí trvalý dialog víry a pochybnosti.


Hartman, Bob: Bůh píše i na křivých řádcích
152 s., ISBN 80-7192-680-9, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
V příbězích na biblické témata poznáte provinilce, kteří se polepšili a obrátili k lepšímu, ale i opravdické bídáky, kteří se dočkali zasloužené odplaty.


Hinn, Benny: Dobré ráno, Duchu svatý
ISBN 80-86442-11-X, Brno, Postilla 2002
Duch svatý je něco víc než pták letící nebem.


Hock, Konrád: Čtvero povah
64 s., ISBN 80-7266-109-4, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Příručka podává nejen základní informace o jednotlivých typech povahy, ale má neustále na zřeteli také aspekty duchovní, které neodmyslitelně patří k celistvosti člověka.


Hradil, Radovan: Budete mi svědky
52 s., ISBN 80-7266-111-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Malá bibliogafie zachycuje život a dílo arcibiskupa olomouckého metropolity moravského Mons. ThDr. Františka vaňáka. Texty jsou provázeny černobílými fotografiemi.


Hrdina, Antonín: Kanonické právo
436 s., ISBN 80-86432-26-2, Praha, Eurolex Bohemia 2002
Učebnice kanonického práva je rozdělena do tří částí: historické, teoretické a dočástí zabývající se platným právem. Kanonické právo je součástí evropské právní kultury a jeho znalost je součástí vybavení každého erudovaného právníka i teologa.


Hurstonová, Karen: Růst největšího sboru na světě
ISBN 80-86442-10-1, Brno, Postilla 2002
Zasvěcený pohled do zákulisí růstu korejského křesťanského sboru.


Chapman, Gary: Pět jazyků lásky
144 s., ISBN 80-7255-058-6, Praha, Návrat domů 2002
Určeno všem, kdo chtějí ve svém manželství prožít skutečné naplnění a hluboké porozumění. Autor čtenáře provádí pěti základními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem obohacujícím a harmonickým.


Jackson, Dave - Jacksonová, Neta: Hrdinové víry II
192 s., Praha, Samuel, Biblická práce pro děti 2002
Dalších čtyřicet pět příběhů z dějin křesťanství.


Jan Pavel II. Kronika neobyčejného života
160 s., ISBN 80-7181-766-X, Praha, Ottovo nakladatelství 2002
Obsáhlá a bohatě ilustrovaná kniha je podrobnou kronnikou života papeže Jana Pavla II., hlavy římskokatolické církve a zaznamenává životní pouť Karola Wojtyly od jeho narození v Polsku v roce 1920 až po oslavy milénia v roce 2000.


Janšta, Josef: Desatero. Příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona
160 s., ISBN 80-7266-115-9, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Příběhy k jednotlivým přikázáním Desatera, určené mládeži od 13 let.


Janšta, Josef: Půst I. Čtení na každý den pro celé rodiny
136 s., ISBN 80-7266-120-5, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Kniha zavede čtenáře v jednotlivých příbězích i ve čtení na pokračování na cestu lásky dětí i jejich dospělých průvodců. Jsou to příběhy o jiných a zároveň o každém, kdo se do knihy začte, vždyť příklady přece táhnou.


Jeroným: Dopisy bratru Patrikovy
140 s., ISBN 80-86138-44-5, Praha, triáda (Delfín, sv. 41) 2002
Soubor dopisů Otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vychází u příležitosti otevření trapistického kláštera v Novém Dvoře.


Kaňa, Jiří - Schrotterová, Pavla: Nedělní misálek
104 s., ISBN 80-7178-669-1, Praha, Portál 2002
Misálek pro nejmenší.


Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství - Suďte sami
280 s., Brno, CDK 2002
Souborné vydání dvou Kierkegaardových prací, které čtenáře seznamují s autorovou svébytnou interpretací biblických textů, která později našla odezbvu v dialektické a existenciální teologií 20. stol.


Klement, Method: Jsem ražen z českého kovu. Několik kapitol o sv.Prokopovi, Sázavě a Emauzích
200 s., ISBN 80-7021-568-2, Praha, Vyšehrad 2002
Autor se pokusil očistit původní románskou legendu o dějinách Sázavy a Emauzského kláštera od pozdějších, především barokních nánosů. Kniha je vydávána u příležitosti znovuoživení řeholního života na Sázavě s příchodem slovanských mnichů řádu sv.Basila Velikého.


Knecht, Robert J.: Richelieu
240 s., Praha, Paseka 2002
Kardinál Richelieu (1585-1642) je u nás jednou z nejpopulárnějších osobností francouzských dějin, jejiž barvitý romantický portrét vykreslil Alexandr Dumas ve svých nesmrtelných Třech mušketýrech. Richelieu však patří k těm, kteří opravdu utvářeli dějiny - především díky němu stanula Francie v čele Evropy. Nejprve byl poradcem královny matky Marie Medicejské, po její smrti okusil trpkost života vyhnance, po smíření s králem se stal kardinálem a nakonec všemocným ministrem, který podstatnou měrou formoval život Francie, a to nejen politický. Richelieu byl totiž zároveň pozoruhodně bohatá a psychologicky složitá osobnost s nemalými uměleckými ambicemi. V české literatuře monografie o něm dosud chybí, přestože politická aktivita francouzského ministra se úzce týkala i naší historie.


Kniha Přísloví. Nový překlad Staré smlouvy
94 s., ISBN 80-86449-14-9, Praha, KMS 2002
Vydání biblické knihy Přísloví jako pracovního textu pro nejpřesnější a nejkonkordantnější moderní český překlad Písma.


Knihy Mojžíšovy. Nová Bible kralická
384 s., ISBN 80-902458-7-0, Praha, Biblion 2002
Příběhy o původu světa, o lidské touze po naplnění, stejně jako základní pravidla lidského soužití. Podle kralického překladu z roku 1613.


Koláček, Josef: Čínské elegium. Duchovní portrét p. Josefa Zemana c.m. misionáře v Číně
184 s., ISBN 80-86036-71-5, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 162) 2002
Text knihy se opírá o archivní materiály týkající se moravského misionáře a tento lidský a duchovní portrét ukazuje nejenom bohatou zkušenost a syrově tvrdou horizontálu misijního působení v revoluční Číně, ale i vertikálu statečné víry v Krista.


Kolman, Ivan - Nobilis, Petr: Cesta do říma. Pěší ekumena
176 s., ISBN 80-7192-709-8, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Deníkové záznamy poutníků z ekumenické pěší pouti do Říma.


Kotek, Alois: Svatí z pohledu P.Šuránka 2
240 s., ISBN 80-238-9089-1, vlastní náklad 2002
Obrazy ze života světců, které vycházely v období září 1945 - květen 1948 v týdeníku Rozsévač. V publikaci nechybí ani jmenný rejstřík, usnadňující orientaci v textu.


Kotek, Alois: Ze života P.Antonína Šuránka. Májová čtení o P.Šuránkovi
112 s., ISBN 80-238-9090-5, vlastní náklad 2002
Duchovní úvahy o P.Antonínu Šuránkovi, jehož proces blahořečení právě probíhá.


Koutský, Petr: Základní učení o víře
184 s., ISBN 80-86200-59-0, Rosice u Brna, Gloria 2002
Kniha je určena pro výuku náboženství, obsahuje základní pojmy, bohaté ilustrace, je doplněna modlitbami. Určeno pro děto od 6 do 12 let.


Kozohorský, Miloš: Víra dělá ten rozdíl
98 s., ISBN 80-903016-2-2, Dobříš, Vydavatelství triumfální víry 2002
Ať tvá situace vypadá jakkoli beznadějně, tvá víra může všechno změnit.


Kroll, Gerhard: Po stopách Ježíšových
488 s., ISBN 80-7192-711-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Na bohatém faktografickém materiálu a téměř dvou stovkách fotografií, map a grafů nám kniha přibližuje duchovní, společenské a přírodní poměry doby Ježíšovy, předkládá archeologické nálezy i kriticky podané informace o soudobých bádáních.


Lawrence, Hugh: Dějiny středověkého mnišství
326 s., ISBN 80-7021-536-4 (Vyšehrad), ISBN 80-85959-88-7 (CDK), Praha, Vyšehrad, Centrum pro studium demokracie a kultury 2002
Autor zkoumá západní klášterní tradici od jejich počátků ve 4.stol., aby se soustředil na různorodé formy klášterního života rozvinutého ve středověku, a to včetně významného fenoménu, jakým jsou řády žebravé. Z konkrétních témat, kterými se autor zabývá, uveďme například vztah mezi kláštery a světskými školami, spor mezi benediktiny a představiteli reformovaného klášternictví ve dvanáctém století, nebo problematiku života žen v řádech.


Lemaitreová, Nicole - Quinsonová, Marie-Therése - Sotová, Véronique: Slovník křesťanské kultury
448 s., ISBN 80-86379-41-8, Praha, Garamond 2002
Obsáhlý slovník nabízí vysvětlení pojmů tří součástí křesťanství - katolicismu, protestantismu a pravoslaví.


Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2002 - 2003
188 s., ISBN 80-7266-112-4, Olomouc, Arcibiskupství olomoucké 2002
Liturgický kalendář je určen výhradně pro Olomouckou arcidiecézi a vedle liturgických pokynů v něm najdeme i řadu pastoračních připomínek.


Lustiger, Jean-Marie: Tajemství eucharistie. Mše svatá
120 s., ISBN 80-7192-700-7, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Pařížský arcibiskup se zamýšlí nad mší svatou.


Lyon, David: Ježíš v Disneylandu
272 s., ISBN 80-204-0941-6, Praha, Mladá Fronta (Myšlenky, sv.6) 2002
Autor zkoumá širokou škálu náboženského a pseudonáboženského chování a zabývá se jeho vztahem k tématům identity, počítačové kultury, spotřební kultury a k dobovým sociálním teoriím.


Manni, Giovanni Battista: Věčný pekelný žalář
296 s., ISBN 80-7108-224-4, Brno, Atlantis 2002
Kniha, která byla pro českou literární historii 19. a počátku 20. století ztělesněním temna a úpadkem barokního období, popisuje hrozné utrpení a mučení, jimž budou vystaveni hříšníci.


Merton, Thomas: Sedmistupňová hora
336 s., Cesta 2002
Poutavá autobiografie umožňuje čtenáři spolu s autorem projít a pocítit stupňovitou ccestu od dantovského "pekla" rodinných tragédií dětství až po vrcholné hhledání duše, neuspokojené žádným dočasným pokladem.


Mlčoch, Miloš - Polák, Milan: Příběhy Starého zákona
98 s., ISBN 80-244-0344-7, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Publikace je určena především neslyšícím dětem, avšak mohou ji číst i další zájemci se sníženou jazykovou kompetencí.


Murdochová, Iris: Zvon
288 s., Praha, Vyšehrad 2002
Čtenáři se přenesou do laické křesťanské komunity sídlící v půvabném zapadlém koutě anglického venkova u jezera poblíž starého kláštera benediktinek. Komunitu tvoří pestrý vzorek lidí, které spojuje jediné - touha uniknout z všedních každodennosti nebo nástrah moderního světa. Avšak ani dobrá vůle po zbožném, prostém životě nestačí - člověk je křehký a i ti nejlepší mohou podlehnout pokušení. Mimořádný jazyk a věrohodnost i jakkoli nevšední postavy naznačují, že jde o velkou literaturu. K tomu ještě brilantní zápletka s nečekaným rozuzlením, nenáplněná láska, boj dobra a zla, tajemná atmosféra obklopující nález středověkého zvonu v jezeře - to vše prodchnuté autorčiným pochopením pro lidské slabosti a okořeněné jemným anglickým humorem právem činí z této knihy jeden z nejčtenějších románů druhé poloviny dvacátého století.


Na Hroznatově míse. Sborník řeholní kanonie premonstrátorského řádu v Teplé
96 s., ISBN 80-86200-71-X, Rosice u Brna, Gloria 2002
Účelový tisk pro klášter v Teplé. Neprodejné.


Na každý den 2003. Ročník I
236 s., ISBN 80-7017-769-1, Praha, Kalich 2002
Biblické čtení pro rodiny s dětmi na každý den v roce 2003.


Ohler, Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku
232 s., Praha, Vyšehrad 2002
Autor - významný německý historik - na podkladdě dobových dokumentů vytváří plastický obraz náboženské poutě čí spíše poutníka se vším všudy. Seznámení s důvody a cíli putování, s problémy a s nebezpeím na cestách, se zajištěním noclehu, oblečení, obuvi. Jednotlivé kapitoly seznamují s dějinnými proměnami putování a poutních míst - od středověku až po 20. století.


Olbracht, Ivan: Biblické příběhy
120 s., Praha, Albatros 2002

Olejník, Josef: Žaltář II. Responzoriální žalmy pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční
136 s., ISBN 80-86200-64-7, Rosice u Brna, Gloria 2002
Varhanní doprovod žalmů pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.


Olejník, Josef: Žaltář III. Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 1
228 s., ISBN 80-86200-65-5, Rosice u Brna, Gloria 2002
Varhanní doprovod žalmů pro všední dny ltář III. Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 1.


Opletal, František: Rozjímání nad žalmy
360 s., ISBN 80-7266-103-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Autor se snaží proniknout rozjímáním do obsahu starozákonních žalmů i jejich ducha. Tak se zúčastněným otevírá duchovní cesta žaltáře, který patří k nejkrásnějším modlitbám.


Ordo missae. Mešní řád
24 s., ISBN 80-7266-116-7, Olomouc, Arcibiskupství olomoucké 2002
Latinsko-český text mše svaté v podobě určené všem účastníkům bohoslužby. Latinské texty jsou převzaty z Římského misálu.


Osobnost a moc v 11. století. Adam brémský o životě arcibiskupa Adalberta
102 s., ISBN 80-244-0357-9, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
První český překlad části kroniky brémsko-hamburského arcibiskupství z druhé poloviny 11. století, jejímž autorem je brémský kanovník Adam.


Pagden, Frank: Lynasovy úsměvy
88 s., ISBN 80-7192-658-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Moudré a laskavé postřehy svatého Lynase, plné humoru a pochopení pro lidské slabosti.


Pagnol, Marcel: Boží tajemství
64 s., Praha, Vyšehrad 2002
Drobná próza Marcela Pagnola nás zavádí do období Velké francouzské revoluce. Je příběhem dívenky, která se narodila jako mrzáček, ale vyrůstá v prostředí plném lásky a porozumění. Nakonec sama porodí zdravého chlapce, který se v dospělosti proslaví. Zdánlivě banální příběh. Podaný perem mistra však nejen dojme svou prostotou, nýbrž přinutí k zamyšlení a přirákání myšlence, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné.


Pavlíčková, Radmila: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechsteinu-Castelkorna
196 s., ISBN 80-244-0358-7, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Cílem práce je rekonstruovat prostředí, v němž se odvíjel příběh jednoho z nejvýznamnějších moravských aristokratů druhé poloviny 17. století, olomouckého biskupa Karla z Liechsteinu-Castelkorna.


Payne, P.: Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský
110 s., Eman 2002
Výběr z kázání od studijních let po současnost.


Pernoudová, Regine: Život Jany z Arku
112 s., ISBN 80-85319-36-5, Brno, Cesta 2002
Kniha poskytuje přesné informace o Janině osobním životě i o politických, náboženských a literárních souvislostech její doby a sugestivně nastiňuje životní cestu této osobnosti.


Pirnosová, B.: Koho ma za zády?
166 s., Nové Město 2002
Novinářka Blanka Pirnosová sleduje životní cestu kardinála Miloslava Vlka i osudy lidí, kteří jej znali nebo žijí dnes v jeho blízkosti.


Plattig, Michael: Doprovázeni Božím duchem. Duchovní doprovázení a rozlišování duchů
128 s., ISBN 80-7192-606-X, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Charakteristika duchovního vedení, které slouží procesu lidského zrání a pomáhá vytrvat na cestě, význam duchovního vedení a jeho projevy.


Poezie Starého zákona
424 s., Praha, Garamond 2002
Starý zákon ve verších v překladu V. Fischla.


Příručka pro přípravu týmu. Kurzy Alfa. Pro vedoucí a pomocníky na kurzech Alfa.
44 s., Praha, KMS 2002
Příručka pro misionářskou práci a práci s Biblí.


Polc, J. - Hledíková, Z.: Pražské synody a koncil předhusitské doby
318 s., Praha, Karolinum 2002
Rozsáhlá práce předních českých církevních historiků obsahuje souhrnnou edici provinciálních a synodálních statut pražské diecéze.


Prince, Derek: Požehnání nebo prokletí. Vyber si!
235 s., ISBN 80-86442-14-4, Brno, Postilla 2002
Požehnání i prokletí jsou pojmy s velmi konkrétním obsahem. Můžeme ovlivnit, který z nich prožíváme.


Prokopová-Janotová, Naděžda: Paprsky života
134 s., ISBN 80-86200-72-8, Rosice u Brna, Gloria 2002
Účelový tisk pro Církev československou husitskou.


Ravik, Slavomír: Velká kniha biblických příběhů
544 s., ISBN 80-86367-20-7, Praha, Regia 2002
Bible je pokladnicí nejrůznějších příběhů - milostných, dobrodružných, válečných, náboženských, mnohdy i téměř detektivních, nebo kriminálních, jejichž znalost bezesporu patří k základům všeobecného vzdělání. Biblické texty ovlivňovaly a formovaly naše myšlení a dodnes, často mimoděk, užíváme jejich pojmovou výbavu. Autor, vynikající historik, kunsthistorik, ekonom a znalec Blízkého a Středního Východu zde nabízí čtenářům reprezentativní výběr z příběhů Starého i Nového Zákona, doplněný zasvěceným komentářem a ilustrovaný staovkami obrazů vynikajících umělců minulých století.


Read, Piers Paul: Templáři
408 s., ISBN 80-7267-750-6, Praha, BB/art 2002
Vzestup a pád mýty opředeného rytířského řádu, svého druhu prvních mezinárodních ozbrojených sil.


Renč, Ivan: Kytice z královské zahrady. Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti
120 s., ISBN 80-7192-683-3, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Příběhy světců, přizpůsobené dětskému čtenáři.


Řeholní formace
1008 s., ISBN 80-7266-110-8, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Jednosvazkové české vydání čtyř knižních souborů děl různých autorů. Materiál zde obsažený je sice určen především pro řeholníky, ale většinu příspěvků může pro svůj duchovní rozvoj využít i člověk nezasvěcený.


Řežábek, Karel - Pinknerová, Hana: Mozaika. Citáty o vztazích
78 s., ISBN 80-86442-12-8, Brno, Postilla 2002
Moudré i vtipné citáty o přátelství, manželství, partnerství, o vztazích k spolupracovníkům, rodině, dětem i k Bohu. Knihu doplňují vtipné ilustrace.


Říčan, Pavel: Psychologie náboženství
328 s., ISBN 80-7178-547-4, Praha, Portál 2002
Náš přední odborník ukazuje možnosti psychologického studia náboženství, jeho tradici a hlavní výsledky. Probírá přínos, který pro porozumění náboženských jevů mají hlavní směry psychologického bádání.


Sherrerová, Quin - Garlocková, Ruthanne: Jak se modlit za své blízké
160 s., Praha, Samuel, Biblická práce pro děti 2002
Autorky ve své knize přibližují způsob, jak se u Boha přimlouvat za své blízké.


Schatz, Klaus: Dějiny papežského primátu
214 s., ISBN 80-85959-99-2, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2002
Franfurtský jezuita, znalec dějin, vysvětluje ideu papežského primátu v prvních pěti stoletích, v odlišných poměrech Východu a Západu, ve středověkém systému a v konfesionálním novověkém pojetí. Publikace je i vhodnnou učebnicí pro studenty teologie a historie.


Schönborn, Christoph: Cesty modlitby. Modlitba v Katechismu katolické církve
120 s., ISBN 80-7192-623-X, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Kniha může podnítit člověka k modlitbě, zve k ní a dodává k ní odvahu.


Schoolerová, Jayne E.: Adopce. Vztah založený na slibuSchoolerová, Jayne E.: Adopce. Vztah založený na slibu
220 s., ISBN 80-7255-066-7, Praha, Návrat domů 2002
Kniha pomáhá nalézt odpovědi na otázky, které je třeba si položit před zamýšleným přijetím dítěte do adopce či do pěstounské péče. Autorka popisuje deset rozhodujících faktorů úspěšné adoptivní (pěstounské) rodiny a povzbudí vás ve vašem rozhodnutí.


Sion, Victor: Cesta k duchovnímu realismu
216 s., ISBN 80-7192-255-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. (Karmelitánská spiritualita, sv.61) 2002 Šance pro hříšníka.

Skvosty Evropy. Katedrály, kláštery, poutní místa
544 s., ISBN 80-7192-415-6, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Výpravná a široce pojatá publikace zachycuje slocvem i obrazem skvosty evropské sakrální architektury a není bez zajímavosti, že přibližuje i devět staveb v ČR.


Slovník křesťanské kultury
446 s., Praha, Garamond 2002
Obsahuje základní pojmy tří součástí křesťanství: katolicismu, protestantismu a pravoslaví, z nichž vycházejí mnohé kořeny evropského kulturního dědictví. Slovník však není pouhým převodem z francouzského originálu, ale je kolektivem překladatelů a lektorů obohacen o české reálie v hesláři a přílohy (seznam českých a moravských biskupů, registrovaných církví v ČR a přehled řeholních řádů a kongregací). Každé heslo nabízí lingvistické reference (rčení), odkazy na zpracování tématu v literatuře, výtvarném umění, hudbě a filmu. Doporučeno Ministerstvem školství ČR.


Smalley, Gary T.: Kdyby jen muž věděl, co žena prožívá. 100 způsobů, jak své ženě projevit lásku
138 s., ISBN 80-7255-048-9, Praha, Návrat domů 2002
100 způsobů, jak své ženě projevit lásku, jak pochopit, co partnerka prožívá a jaké jsou její potřeby a skryté tužby, jak zlepšit partnerské vztahy v duševní oblasti.


Stát a církev EU
368 s., ISBN 80-200-0967-1, Praha, Academia 2002
Vztahy mezi státem a církvemi v jednotlivých zemích EU.


St. Johnová, Patricia: Poklady pod sněhem
208 s., Praha, Damuel, Biblická práce pro děti 2002
Kniha z klasického fondu dětské literatury, ve které se vypravíte do Alp. Dozvíte se, proč Anette tolik nenávidí Luciena a proč se mu chce za každou cenu pomstít.


Strobel, Lee: Kauza Kristus
278 s., ISBN 80-7255-059-4, Praha, Návrat domů 2002
Autor pátrá po tom, zda byl Ježíš skutečnou historickou osobou, zda jakékoli tvrzení můžeme opřít o exaktní důkazy a zda je Nový zákon - jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše - dostatečně důvěryhodný.


Ševčík, Jiří: Album svatoivanské
216 s., ISBN 80-7021-569-0, Praha, Vyšehrad 2002
Poutavě a nezaujatě napsaná kniha je úplným zpracováním veškerých existujících podkladů o postavě prvního českého poustevníka svatého Jana a jsou zde sebrány svatoivanské legendy, básně a staré modlitby, vzniklé v průřezu celého tisíciletí.


Šikula, P.: Když nevíš, tak se zeptej
204 s., Cesta 2002
Kniha se snaží zodpovědět otázky z oblasti víry, liturgiky, ekumenismu, partnerských vztahů a dalších širokému okruhu čtenářů.


Škoda, E.: Pražské svatyně
290 s., ISBN 80-7277-098-5, Praha, Libri 2002
Encyklopedicky pojatá publikace zahrnuje téměř 500 esejistických hesel: chrámů, bazilik, kostelů, rotund, kaplí, modliteben, sborů a synagog všech církví a společností náboženských registrovaných v ČR včetně ekumenických, a to i těch, které dnes slouží jiným účelům. Text provází na 130 ilustrací a rejstříky.


Štěříková, Edita: Zelów.Česká exulantská obec v Polsku
434 s., ISBN 80-7017-793-4, Praha, Kalich 2002
Od založení českého Zelova pře Zelov 19. století až po evangelický reformovaný sbor v první polovině 20. století a vývoj ostatních křesťanských církví v Zelově, jakož i o Zelovácích.


Sv. Terezie od Ježiše: Cesta k dokonalosti
200 s., ISBN 80-7192-656-6, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Kniha je adresována sestrám, které se daly na cestu k Bohu. Je zřejmě nejznámější a nejrozšířenější knihou sv.Terezie z Avily (1515-1582), snad především pro svou srozumitelnost, čtivost a praktičnost obsahu.


Thomas, Gordon: Celibát - odpíraná touha. Vášeň, konflikt a zakázaný sex
416 s., ISBN 80-7252-061-X, Praha, Práh 2002
Zpráva o pěti lidech z různého prostředí, kteří se zaslíbili duchovnímu životu a kteří postupně zjišťují, že sexuální touha je mocným pudem, který způsobuje hluboký vnitřní konflikt.


Torkington, David: Milá Zuzano!
192 s., ISBN 80-7192-701-5, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Soubor dopisů, který je zamyšlením nad renesanci křesťanství.


Válová, Kateřina: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku
152 s., ISBN 80-244-0447-8, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Práce nastiňuje základní strukturu církevně-soudního a správního úřadu, konzistoře, na Moravě v období raného novověku.


Vilfred, Jiří: Stupně naděje
102 s., ISBN 80-7266-104-3, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
V jednotlivých povídkách prožívají hlavní postavy okamžiky životní krize, které přijímají jako šanci pro sebe, jako oslovení Boha.


Vlk, Miloslav: Slova z katedrály. Z úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993-2000
80 s., ISBN 80-7021-553-4, Praha, Vyšehrad (edice Život) 2002
Úvahy nejen o křesťanství, ale především o současném člověku.

Vopatrný, G.: Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita
144 s., Brno, Marek Luboš 2002
Kniha poskytuje základní historické informace o původu, rozvoji a rozkvětu Kristovy Církve u keltských národů.


Yancey, Philip: Ježíš, jak jsem ho neznal
254 s., ISBN 80-7255-060-8, Praha, Návrat domů 2002
Autor se snaží odpovědět na mnoho otázek, které si klade člověk a které se týkají smyslu života, existence Boha i osoby Ježíše.


Ziólkowsky, Zenon: O andělech se Zenonem Ziólkowskym
96 s., ISBN 80-7192-247-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství (Autor-téma, sv.10) 2002
Směřování k neviditelnému světu andělů prostřednictvím liturgie ve světě viditelném.