Prosinec 2002

Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Theologica Olomouncensia. Volumen 3, 2001
143 s., ISBN 80-244-0429-X, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Sborník prací teologické fakulty.


Adam, Petr: Biskupská knihovna Biskupství královohradeckého
128 s., ISBN 80-86036-70-7, Svitavy, Trinitas 2002
Publikace představuje knihovnu Biskupství královohradeckého v kontaktu dějin diecéze posledních dvou století, s výhledem do nedaleké budoucnosti. Zároveň je sondou do oblasti kulturního přínosu této rozsahem nevelké církevní knihovnyy pro město Hradec Králové.


Allender, Dan B. - Longman, Tremper: Pláč duše. Jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu
256 s., ISBN 80-89067-05-5, Bratislava, Porta Libri 2002
Autoři zkoumají, co Bible říká o našich temných emocích a začínají u žalmů. Objevují, že naše pokusy ovládat své emoce jsou často spíše formou vzpoury proti Bohu nebo útěku od něho - místo aby byly úsilím více se podobat Kristu.


Barnes, Trevor: Bible pro děti
256 s., ISBN 80-7181-788-0, Praha, Ottovo nakladatelství 2002
Výběr nejznámějších příběhů ze Starého a Nového zákona.


Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona
ISBN 80-85810-30-1, Praha, Česká biblická společnost 2002 (9.vyd.)
Starý a Nový zákon.


Boublík, Vladimír: Setkání s Ježíšem
320 s., ISBN 80-86036-68-5, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 160) 2002
Kniha je autorovým bezpodmínečným přitákáním životu jaký by měl být, příprava na křesťanskou víru v Krista.


Drašner, F.: Čihošťský zázrak
192 s., ISBN 80-7277-143-4, Praha, Libri 2002
Při třetí neděli adventní 11. prosince 1949 došlo během mše v čihošťském kostele k pohybům křížku na hlavním oltáři. Jak se to stalo, nevíme. S jistotou však víme, že P. Josef Toufar, farář čihošťský, zemřel po výsleších a mučení příslušníky StB 25. února 1950 a že jeho smrt byla několik let utajována. Autor této studie udělal maximum, abychom se o okolnostech tzv. "čihošťského zázraku" nyní dozvěděli co nejvíce.


Dřímal, Ludvík: František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže
164 s., ISBN 80-7266-107-8, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Publikace přispívá k celistvému chápání osobnosti Františka kardinála Tomáška jako katechety, seznamuje s dějinným kontextem Tomáškova života, pojednává o jeho katechezi z hlediska teoretického i praktického a představuje syntézu myšlenek charakteristických pro osobnost Františka Tomáška.


Dřímal, Ludvík: Katecheze jako výchova víry
44 s., ISBN 80-7266-122-1, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Autor se věnuje tématu věrnosti katecheze člověku. Pravá věrnost pak spočívá v tom, že nejsem věrný Bohu, pokud jsem nevěrný vůči člověku.


Eucharistie. Mysterium fidei
132 s., ISBN 80-86036-67-7, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 159) 2002
Sborník přednášek z teologické konference o eucharistii, která se konala v Hradci Králové v únoru 2002v rámci přípravy na Diecézní eucharistický kongres.


Evangelický kalendář 2003
196 s., ISBN 80-7017-781-0, Praha, Kalich 2002
Čtení pro křesťany na rok 2003 - povídky, poezie, myšlenky, a meditace.


Göserich, Gerhard: Díky zázrakům jsme živi
144 s., ISBN 80-7017-757-8, Praha, Kalich 2002
Gegö, jak se autorovi důvěrně říkalo, chtěl oslovit především českého evangelického čtenáře, kterému nabízí ve svých vzpomínkách pohled na život v hitlerovském Německu i v bývalé NDR.


Grignion, Ludvík Maria z Montfortu: Tajemství Mariino
44 s., ISBN 80-7266-108-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Autor podává svoji mariologii ve velmi hutné a zároveň přístupné formě širokému okruhu čtenářů.


Halík, Tomáš: Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností
384 s., Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002
Zkušenosti z cest po všech kontinentech Země i z hledání vlastního místa v náboženském a občansko-politickém životě jsou autorovi východiskem pro úvahy o duchovních a civilizačních problémech našídoby. Na cestě labyrintem dnešního světa, labyrintem vlastního osudu i labyrintem soudobého filozofického a náboženského myšlení autor rozvíjí trvalý dialog víry a pochybnosti.


Hartman, Bob: Bůh píše i na křivých řádcích
152 s., ISBN 80-7192-680-9, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
V příbězích na biblické témata poznáte provinilce, kteří se polepšili a obrátili k lepšímu, ale i opravdické bídáky, kteří se dočkali zasloužené odplaty.


Hock, Konrád: Čtvero povah
64 s., ISBN 80-7266-109-4, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Příručka podává nejen základní informace o jednotlivých typech povahy, ale má neustále na zřeteli také aspekty duchovní, které neodmyslitelně patří k celistvosti člověka.


Hradil, Radovan: Budete mi svědky
52 s., ISBN 80-7266-111-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Malá bibliogafie zachycuje život a dílo arcibiskupa olomouckého metropolity moravského Mons. ThDr. Františka vaňáka. Texty jsou provázeny černobílými fotografiemi.


Jan Pavel II. Kronika neobyčejného života
160 s., ISBN 80-7181-766-X, Praha, Ottovo nakladatelství 2002
Obsáhlá a bohatě ilustrovaná kniha je podrobnou kronnikou života papeže Jana Pavla II., hlavy římskokatolické církve a zaznamenává životní pouť Karola Wojtyly od jeho narození v Polsku v roce 1920 až po oslavy milénia v roce 2000.


Janšta, Josef: Desatero. Příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona
160 s., ISBN 80-7266-115-9, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Příběhy k jednotlivým přikázáním Desatera, určené mládeži od 13 let.


Janšta, Josef: Půst I. Čtení na každý den pro celé rodiny
136 s., ISBN 80-7266-120-5, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Kniha zavede čtenáře v jednotlivých příbězích i ve čtení na pokračování na cestu lásky dětí i jejich dospělých průvodců. Jsou to příběhy o jiných a zároveň o každém, kdo se do knihy začte, vždyť příklady přece táhnou.


Jeroným: Dopisy bratru Patrikovy
140 s., ISBN 80-86138-44-5, Praha, triáda (Delfín, sv. 41) 2002
Soubor dopisů Otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vychází u příležitosti otevření trapistického kláštera v Novém Dvoře.


Knihy Mojžíšovy. Nová Bible kralická
384 s., ISBN 80-902458-7-0, Praha, Biblion 2002
Příběhy o původu světa, o lidské touze po naplnění, stejně jako základní pravidla lidského soužití. Podle kralického překladu z roku 1613.


Koláček, Josef: Čínské elegium. Duchovní portrét p. Josefa Zemana c.m. misionáře v Číně
184 s., ISBN 80-86036-71-5, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 162) 2002
Text knihy se opírá o archivní materiály týkající se moravského misionáře a tento lidský a duchovní portrét ukazuje nejenom bohatou zkušenost a syrově tvrdou horizontálu misijního působení v revoluční Číně, ale i vertikálu statečné víry v Krista.


Lemaitreová, Nicole - Quinsonová, Marie-Therése - Sotová, Véronique: Slovník křesťanské kultury
448 s., ISBN 80-86379-41-8, Praha, Garamond 2002
Obsáhlý slovník nabízí vysvětlení pojmů tří součástí křesťanství - katolicismu, protestantismu a pravoslaví.


Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2002 - 2003
188 s., ISBN 80-7266-112-4, Olomouc, Arcibiskupství olomoucké 2002
Liturgický kalendář je určen výhradně pro Olomouckou arcidiecézi a vedle liturgických pokynů v něm najdeme i řadu pastoračních připomínek.


Manni, Giovanni Battista: Věčný pekelný žalář
296 s., ISBN 80-7108-224-4, Brno, Atlantis 2002
Kniha, která byla pro českou literární historii 19. a počátku 20. století ztělesněním temna a úpadkem barokního období, popisuje hrozné utrpení a mučení, jimž budou vystaveni hříšníci.


Motyer, Stephen: Obrazový atlas bible
48 s., ISBN 80-7209-422-X, Praha, Slovart 2002
V mapách a ilustracích s doplňujícím textem poznáme dobu počátků křesťanství, seznámíme se s prostředím, kde křesťanství vznikalo, poznáme staré biblické příběhy.


Na každý den 2003. Ročník I
236 s., ISBN 80-7017-769-1, Praha, Kalich 2002
Biblické čtení pro rodiny s dětmi na každý den v roce 2003.


Opletal, František: Rozjímání nad žalmy
360 s., ISBN 80-7266-103-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Autor se snaží proniknout rozjímáním do obsahu starozákonních žalmů i jejich ducha. Tak se zúčastněným otevírá duchovní cesta žaltáře, který patří k nejkrásnějším modlitbám.


Ordo missae. Mešní řád
24 s., ISBN 80-7266-116-7, Olomouc, Arcibiskupství olomoucké 2002
Latinsko-český text mše svaté v podobě určené všem účastníkům bohoslužby. Latinské texty jsou převzaty z Římského misálu.


Rahner, Karl: Základy křesťanské víry
640 s., ISBN 80-86036-38-3, Svitavy, Trinitas (Studium, sv. 129) 2002
Obsáhlý úvod do problematiky křesťanské víry a stěžejní dílo jednoho z největších teologů 20. století, jehož teologické a filozofické myšlení výrazně ovlivnilo jednání Druhého vatikánského koncilu a dokumenty, kterém byly na něm přijaty.


Read, Piers Paul: Templáři
408 s., ISBN 80-7267-750-6, Praha, BB/art 2002
Vzestup a pád mýty opředeného rytířského řádu, svého druhu prvních mezinárodních ozbrojených sil.


Renč, Ivan: Kytice z královské zahrady. Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti
120 s., ISBN 80-7192-683-3, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Příběhy světců, přizpůsobené dětskému čtenáři.


Řeholní formace
1008 s., ISBN 80-7266-110-8, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Jednosvazkové české vydání čtyř knižních souborů děl různých autorů. Materiál zde obsažený je sice určen především pro řeholníky, ale většinu příspěvků může pro svůj duchovní rozvoj využít i člověk nezasvěcený.


Schoolerová, Jayne E.: Adopce. Vztah založený na slibuSchoolerová, Jayne E.: Adopce. Vztah založený na slibu
220 s., ISBN 80-7255-066-7, Praha, Návrat domů 2002
Kniha pomáhá nalézt odpovědi na otázky, které je třeba si položit před zamýšleným přijetím dítěte do adopce či do pěstounské péče. Autorka popisuje deset rozhodujících faktorů úspěšné adoptivní (pěstounské) rodiny a povzbudí vás ve vašem rozhodnutí.


Skvosty Evropy. Katedrály, kláštery, poutní místa
544 s., ISBN 80-7192-415-6, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Výpravná a široce pojatá publikace zachycuje slocvem i obrazem skvosty evropské sakrální architektury a není bez zajímavosti, že přibližuje i devět staveb v ČR.


Štěříková, Edita: Zelów.Česká exulantská obec v Polsku
434 s., ISBN 80-7017-793-4, Praha, Kalich 2002
Od založení českého Zelova pře Zelov 19. století až po evangelický reformovaný sbor v první polovině 20. století a vývoj ostatních křesťanských církví v Zelově, jakož i o Zelovácích.


Vilfred, Jiří: Stupně naděje
102 s., ISBN 80-7266-104-3, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
V jednotlivých povídkách prožívají hlavní postavy okamžiky životní krize, které přijímají jako šanci pro sebe, jako oslovení Boha.