Květen 2003

Augustyn, Józef: Oni nás stvořili
280 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 294 Kč
V rozhovoru s Janem Paulasem a Cezarym Sekalsim. Tento rozhovor vznikl z podnětu českého Karmelitánského nakladatelství.


Blažek, Roman - Pokorný, Vratislav - Telcová, Jana: Nebezpečí sekt
239 s., ISBN 80-86568-07-5, 1. vyd., Brno, Ústav psychologického poradenství a diagnostiky 2002, 199 Kč
Text je konstituován převážně v rámci diskuse psychologů, sociologů a pedagogů. Zabývá se pouze některými aspekty problému a pouze některými sektami.


Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století
380 s., ISBN 80-85917-98-X, 1. vyd., Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003, 226 Kč
Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného 7. - 9. března 2002 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci s Archivem města Plzně.


Cikrle, Vojtěch: Hosana. Zpěvník křesťanských písní
638 s., ISBN 80-7178-768-X, 5. vyd., Praha, Portál 2003, 250 Kč
Zpěvník křesťanských písní obsahuje výběr písní z nejznámějších zpěvníků, ale i zpěvníků hudeb.


Comer, Kim ed.: Moudrost mystika
147 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 129 Kč
Učení Sundara Singha - příběh nejznámějšího indického konvertity ke křesťanství. Bystrá, závažná kniha, jež se snadno čte.


Copan, Paul: Je všechno opravdu relativní?Copan, Paul: Je všechno opravdu relativní? Kritický pohled na důsledky filozofie relativismu a na kulturu rozkládající pojem pravdy.
70 s., Praha, Návrat domů 2003, 69 Kč
Proč někteří lidé věří, že relativismus je správný?
Především je to proto, že existuje tolik rozdílných vyznání a názorů.
Proto se často setkáváme s otázkou, zda není skutečně netolerantní myslet si, že jeden člověk či skupina lidí má pravdu, zatímco ostatní se mýlí.
Autor zkoumá tato tvrzení a hledá odpovědi na následující otázky:
* Jsou tvrzení relativismu dostatečně konzistentní?
* Existuje objektivní realita?
* Je logika konstantní a nebo je libovolně proměnná?
* Je skutečně nutné dělat si úsudky o tvrzeních, se kterými se setkáváme?
* Co obsahuje termín "tolerance"?
* Poskytuje morální relativismus dobrý základ pro každodenní život?
* Jaké důsledky přináší náboženský pluralismus?
Publikace řady RZIM - Ravi Zacharias International Ministries - jsou určeny především těm, kdo si kladou otázky nebo mají přímo těžkosti s vírou v Boha a s důvěryhodností křesťanské víry.


Croce, Giovanni della: Alžběta od Nejsvětější trojice
131 s., Kostelní Vydří, karmelitánské nakladatelství 2003, 129 Kč
Kniha věnovaná životnímu příběhu jedné z velkých osobností karmelitánské spirituality.


Imlauf, Václav: Rozmarné přííběhy podle Nového zákona
171 s., ISBN 80-7325-013-6, Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury 2003, 189 Kč
Ve třinácti příbězích autor zúročuje nejen své teologické a filozofické vzdělání, ale také své životní a čtenářské zkušenosti. Autorovi v nich nejde jen o aktualizaci některých teologických novozákonních témat, ale zejména o vyjádření obecně lidských problémů.


Jeroným (Eusebius Sofronius Hieronymus) 347 - 420: Legendy o poustevnících
152 s., Praha, Oikoymenh 2003, 198 Kč
Jeroným je známý především jako překladatel Bible a autor řady exegetických spisů. Kniha obsahuje: O svatém Pavlovi, prvním poustevníku, Život svatého Hialirona a Jak mnich Malchus upadl do zajetí.


Johnson, Paul: Dějiny civilizací Svaté země
ISBN 80-86598--20-9, 1. vyd., Praha, Barrister & Principal 2003, 295 Kč
Paul Johnson (1928) je přední britský historik a autor mnoha knižních bestsellerů, například populárních Dějin 20. století (Academia, 1991). Mezi tyto bestsellery bezesporu patří i jeho rozsáhlé Dějiny křesťanství (Barrister & Principal a CDK, 1999) a Dějiny židovského národa (Academia, 1995). Kniha Dějiny civilizací Svaté země, jež se nyní dostává českému čtenáři do rukou, tvoří nezbytný svorník mezi oběma těmito pracemi a současně je doplňuje. Autor v ní líčí počátek národních dějin Židů, šíření klasické řecké civilizace, ustavení římské říše a jejího panství nad celým tehdy známým světem, nástup křesťanství, slávu a pád byzantské říše, počátek muslimských výbojů a následné křižácké války. V tom všem sehrávala Svatá země důležitou a někdy dokonce i zcela klíčovou úlohu. Příběh Svaté země, počínaje jejím předžidovským osídlením a konče definitivní porážkou křižáckých snah udržet ji jako součást křesťanského západního světa, se pro Johnsona stává příběhem lidské představivosti a cílevědomosti, která dala vzniknout západní civilizaci jako celku. Svatá země byla jevištěm, na němž se spolu stýkaly a potýkaly mohutné historické síly. Johnson ukazuje, proč stojí za to prostudovat tato střetnutí a zabývat se jejich nesčetnými kulturními pozůstatky, jež jsou společným dědictvím všech, kdo historii Svaté země právem považuji za kus historie vlastní.


Karfíková, Lenka: Studie z patristiky a scholastiky II
262 s., ISBN 80-7298-057-2, 1. vyd., Praha, Oikoymenh 2003, 288 Kč
Jednotlivé stati druhého svazku jsou věnovány klíčovým postavám patristického a středověkého myšlení od 4. do 13. století. Čtenář zde najde témata filozofická i teologická. Autorka se snaží ukázat, jaký specifický vklad přineslo křesťanství evropskému myšlení.


Linville, Mark D.: Je vše dovoleno? Morální hodnoty ve světě bez BohaLinville, Mark D.: Je vše dovoleno? Morální hodnoty ve světě bez Boha
88 s., Praha, Návrat domů 2003, 79 Kč
 Jestliže nejsme svým životem nikomu vykazatelní a jsme pouze výsledkem náhodných procesů, pak jakákoli morálka nemá žádné opodstatnění.
Neexistuje skutečný důvod pro to, aby nás zneklidňovalo násilí, zabíjení a nespravedlnost, které se denně odehrávají kolem nás. V náhodných procesech totiž nic takového ve skutečnosti nemůže hrát žádnou roli.
Není-li Bůh, pak je opravdu vše dovoleno!
Autor zkoumá tato tvrzení a hledá odpovědi na následující otázky:
* Co nám nabízejí konvencionalismus a egoismus?
* Jak vnímá individualitu utilitarismus?
* Jakou hodnotu má lidská důstojnost?
*Je potřeba druhému člověku prokazovat nějakou úctu?
* Je evoluční etika východiskem?
* Nebo je východiskem etika, která předpokládá existenci Boha?


Marek, P.: Český katolicismus 1890-1914
650 s., Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 350 Kč
Práce o historii českého katolicismu je pohledem na proces konstituování katolických politických stran v Čechách a na Moravě.


Richter, Klemens: Liturgie a životRichter, Klemens: Liturgie a život
296 s., ISBN 80-7021-575-5, 2. rozšířené vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 268 Kč
Základy liturgie nejen pro věřící (smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení).

Ke stažení ukázka (doc soubor).

Rush, Myron D.: Syndrom vyhoření?Rush, Myron D.: Syndrom vyhoření
132 s., Praha, Návrat domů 2003, 144 Kč
Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a fyzická energie je vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat.
Čemu nás může tato kniha naučit:
* zhodnotit míru vlastního vyčerpání;
* rozlišit průvodní faktory, které samotnému syndromu vyhoření předcházejí;
* porozumět symptomům syndromu vyhoření;
* aktivně hledat možné způsoby řešení vaší konkrétní situace;
* udržet se v dobré fyzické, duševní i duchovní kondici a předcházet tak případným potížím;
* rozumět problému druhých a aktivně jim pomáhat.
Díky vyhoření se toho o sobě můžeme spoustu dozvědět. Například zjistíme, že máme svá omezení a potřebujeme přibrzdit. Naučíme se zpomalit tempo a každodenně prožívat svůj život.


Schubert, Kurt: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury
152 s., Praha, vyšehrad 2003, 188 Kč
Profesora Schuberta znají čtenáři už z jeho práce Židovské náboženství v proměnách věků (Vyšehrad 2002). Na tuto knihu navazuje právě vycházející studie ukazující příběh Ježíš z Nazareta za přispění židovsko-rabínské literatury. Autor osvětluje události Ježíšova narození, charakterizuje povahu jeho učení a posléze soudní proces vedoucí k ukřižování i vzkříšení dosvědčenému Ježíšovými učedníky.


Zevini, Giorgio - Cabro, Pier Giordano: Lectio divina 4 - Doba velikonoční
438 s., Kostelní Vydří, karmelitánské nakladatelství 2003, 320 Kč
Komentář k liturgickým čtením církevního roku, průvodce po velikonoční době.