Březen 2003

Berkhof, Louis: Dějiny dogmatuBerkhof, Louis: Dějiny dogmatu
240 s., Praha, Návrat domů 2003, 260 Kč
Dějiny dogmatu jsou odborným dílem, které se zabývá výkladem, vznikem, vývojem a obranou základů křesťanského dogmatu v průběhu dějin církve.
Všem, kdo studují systematickou teologii nebo kteří se zabývají současnými trendy v náboženství, poskytuje srozumitelný popis historického pozadí. Dr. Berkhof tvrdí, že ačkoliv teolog musí soustavně sledovat současný stav křesťanského myšlení, nemůže přitom opomíjet historický vývoj.
Kniha je napsána jednoduchým slohem. Text, který je podrobně a přehledně členěn, je opatřen titulky a mezititulky, proto jej lze snadno číst i jako učebnici nebo referenční příručku. Učitelům i studentům budou navíc prospěšné otázky doplňující každou kapitolu. Kniha je rozšířena o jmenný a pojmový rejstřík.


Filka, Jaroslav: Vznik katolické charismatické obnovy v Brně a cesta některých jejích společenství k založení provincie komunity Emmanuel na Moravě
112 s., ISBN 80-86292-10-X, Brno, Knihař 2003, 58 Kč
Cílem licenciátní práce je uceleným způsobem zachytit počátky charismatické obnovy v Brně se záměrem prezentovat tuto formu obnovy, která se začala v Československu šířit v 80. letech 20. století. Zároveň přibližuje cestu k založení komunity Emmanuel na Moravě.


Grün, Anselm: Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství
86 s., ISBN 80-7192-703-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 79 Kč
Když mniši popisují zápas s démony, rozvazují tak jazyk skutečnosti, které musíme čelit všichni. Mniši zakusili, že se člověk nedostane k Bohu, pokud s těmito pudy a emocemi neutká. Nelze je však potlačovat, je nutné si je přiznat a také se naučit s nimi zacházet.


Harrington, Daniel J.: Sacra Pagina 1. Evangelium podle Matouše
469 s., ISBN 80-7192-423-7, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 435 Kč
Autor podrobuje analýze Evangelium podle Matouše. Objasňuje problémy textové, filologické a jiné. Poté provádí literární analýzu každé perikopy z hlediska obsahu, formy, užití pramenů a struktury, zkoumá text ve vztahu k židovskému prostředí atd.


Harrison, Ted: Druhá strana smrtiHarrison, Ted: Druhá strana smrti
188 s., Praha, Návrat domů 2003, 211 Kč
Náš život je ohraničen dvěma branami. Branou narození vstupujeme do života v tomto světě, branou smrti z něho odcházíme. Co je na druhé straně obou bran však nevíme.
Práce britského autora přináší nejen pohled na tu stranu smrti, kterou známe: umírání a zmar, nýbrž nám dává nahlédnout i za oponu smrti: na onen druhý břeh. Autor nás provází zvyklostmi a rituály některých dávných i soudobých kultur, jež se vážou k fenoménu umírání. V řadě svědectví našich předků i současníků poodhaluje tajemství odchodu z tohoto života a zároveň poukazuje na to, že smrti lze rozumět i tak, že může jít o přerod lidské osobnosti a vstup do nám doposud neznámé dimenze.
Ted Harrisson zároveň přináší hluboké zamyšlení nad smyslem života i útěchu a naději pro ty, kteří ztratili někoho blízkého.


Kotek, P. Alois: Plenární sněm a P. Antonín Šuránek
16 s., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Malý sborník úvah bývalého spirituála kněžského semináře v Olomouci na téma plenárního sněmu katolické církve u nás.


Lewis, C. S.: Velký rozvod nebe a peklaLewis, C. S.: Velký rozvod nebe a pekla
94 s., ISBN 80-7255-079-9, Praha, Návrat domů 2003, 121 Kč
Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založená na víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-anebo. Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí obou alternativ.
Tuto víru považuji za katastrofální omyl. Nemůžete si vzít všechna svá zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály, a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec jistě nalezneme.
Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojíme před rozhodnutím.


Madre, Jacques: Ve škole Ducha svatého
89 s., ISBN 80-7192-666-3, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 79 Kč
Auotr se snaží odpovědět na otázky, jak co nejplněji odpovědět na Boží volání, jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jim vést.


Madre, Philippe: Ale zbav nás od všeho zlého. Praktický přístup k vysvobození
142 s., ISBN 80-7192-566-7, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 119 Kč
Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše.


Rémond, René: Náboženství a společnost v Evropě
275 s., ISBN 80-7106-496-3, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003, 245 Kč
Kniha shrnuje proces vztahů mezi náboženstvím a společností v časovém rozmezí dvou staletí a v měřítku celého evropského kontinentu.


Staniek, Edward: Modlitby marnotratných synů a dcer
111 s., ISBN 80-7192-645-0, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 99 Kč
Kniha pomáhá k reflexi vlastního svědomí na základě zkušenosti ostatních lidí, kteří sešli ze správné cesty. Tato cesta je draze vykoupena, neboť se za ní platí bolestí a výčitkami svědomí. Snazší cesto je poučít se z chyb druhých.


Šuránek, P. Antonín: Novozákonní rozjímání 4.
192 s., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002
Další díl sborníku meditací nad texty Nového zákona. Autorem meditací je bývalý spirituál kněžského semináře v Olomouci, jehož proces blahořečení právě probíhá.


Svatá Terezie od Ježíše: Hrad v nitru
187 s., ISBN 80-7192-715-5, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 159 Kč
Dílo Terezie od Ježíše, řeholnice Panny Marie Karmelské, které sepsala pro bosé karmelitky, své sestry a dcery, se zabývá duší člověka - hradem v nitru.