Církevní dokumenty

Christ.net
HTML
Velké množství různých církevních dokumentů, zpravidla Jana Pavla II.

Katolické dokumenty na rcc.sk
HTML
Encykliky, apoštolské listy.

Katolické dokumenty na stránce p.Kebrleho
HTML
Encykliky, apoštolské listy. Můžete si je stáhnout i z této stránky.

Katolické
Pravoslavné
Nekatolické
Ostatní

Katolické
 Dokumenty II. Vatikánského koncilu
 CTXKnihovna.netStáhnout
Prohlížeč k dispozici na dané adrese.

 Grécka a latinská tradícia týkajúca sa vychádzania Svätého Ducha
 HTMLGrkat.skČíst
Oficiálne stanovisko katolíckej cirkvi k problematike Filioque, ktoré vydala Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Náročný teologický dokument je príspevkom k pravoslávno-katolíckemu ekumenickému dialógu. Najlepšie je stiahnuť si dokument v PDF formáte (nepotrebuje inštalovať žiadne fonty). Dokument je aj v Rich Text Formate. Používa grécky font, ktorý je potrebné stiahnuť a nainštalovať - takisto aj HTML verzia. (Latinské citáty z koncilov upravené podľa originálnych dokumentov 03. 10. 2000.)

Jan XXIII.Mater et Magistra
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O nejnovějším vývoji života společnosti a o jeho utváření ve světle křesťanského učení, 15.květen 1961.

Jan XXIII.Pacem in terris
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O míru mezi všeni národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě, 11.duben 1963.

Jan Pavel II.Centesimus Annus
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika ke 100. výročí Rerum novarum.

Jan Pavel II.Dives in Misericordia
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O Božím milosrdenství.

Jan Pavel II.Dominum et Vivificantem
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O Duchu Svatém v životě církve a světa, 18.květen 1986.

Jan Pavel II.Evangelium Vitae
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O životě, který je nedotknutelné dobro, 25.březen 1995

Jan Pavel II.Familiaris consortio
 DOC/CTXKebrle.cz/Knihovna.netStáhnout/Stáhnout
Adhortace O úkolech křesťanské rodiny v současném světě, 22.listopad 1981.

Jan Pavel II.Fides et Ratio
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O vztazích mezi vírou a rozumem, 14.září 1998.

Jan Pavel II.Christifideles laici
 DOCKebrle.czStáhnout
Apošt. list O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, 30.prosinec 1988.

Jan Pavel IIÚvaha nad encyklikou Humanae vitae
 HTMLKnihovna.netČíst
 

 Kodex kanonického práva
 CTXKnihovna.netStáhnout
Prohlížeč k dispozici na dané adrese.

Jan Pavel II.Laborem Exercens
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O lidské práci, 14.září 1981.

Jan Pavel II.Orientale Lumen
 HTMLgkcČíst/Stáhnout
Apoštolský list rímskeho pápeža Jána Pavla II. o východnej spiritualite, teológii a ekumenizme (1995). Obsahuje mnoho myšlienok, ktoré by si zasluhovali našu pozornejšiu reflexiu, napríklad teológia zbožštenia človeka ako základ našej teológie, význam mníšstva pre východné cirkvi a ďalšie.

Jan Pavel II.Redemptor Hominis
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika Vykupitel světa, 4.březen 1979.

Jan Pavel II.Redemptoris Mater
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve, 25.březen 1987.

Jan Pavel II.Redemptoris Missio
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O Stálé Platnosti Misijního Poslání, 7. prosince 1990.

Jan Pavel II.Salvifici doloris
 DOCKebrle.czStáhnout
Apošt. list O křesťanském smyslu lidského utrpení, 11.únor 1984

Jan Pavel II.Sollicitudo rei socialis
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O starosti církve o sociální otázky, 30.prosinec 1987.

Jan Pavel II.Tertio millenio adveniente
 DOCKebrle.czStáhnout
Apošt. list O přípravě na Jubilejní rok 2000, 10.listopad 1994.

Jan Pavel II.Ut Unum Sint
 HTML/PDF/RTF/DOCGrkat.sk/Kebrle.czČíst/Stáhnout/Stáhnout/Stáhnout
Encyklika O ekumenickém úsilí, 25.květen 1995

Jan Pavel II.Veritatis Splendor
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika, 6.srpen 1993

Lev X.Bula z r.1521 o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Pápež bráni gréckokatolíkov pred tlakom latinského kléru a potvrdzuje ich práva a výsady. Ide vlastne o aplikáciu Bazilejsko-Ferrarsko-Florentského koncilu v uhorských pomeroch. Bula je dôkazom dávnej prítomnosti byzantského obradu v Uhorsku (od čias sv. Cyrila a Metoda). Preklad z latinčiny.

Lev XIII.Rerum novarum
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O dělnické otázce, 15.květen 1891.

 Orientalium ecclesiarum
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Dekrét II. vatikánskeho koncilu o východných katolíckych cirkvách. Oficiálny preklad.

Pavel VI.Evangelii Nuntiandi
 DOCKebrle.czStáhnout
Exhortace O hlásání evangelia, 8. prosince 1975.

Pavel VI.Humanae Vitae
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O správném řádu sdělování lidského života, 25. července 1968.

Pavel VI.Octogesima adveniens
 DOCKebrle.czStáhnout
Apošt. list k 80. výročí Rerum novarum, 14.květen 1971.

Pavel VI.Populorum progressio
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O rozvoji národů, 26.březen 1967.

Pius VII.Relata Semper
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Bula z roku 1818, ktorou bola kanonicky erigovaná Prešovská eparchia. Preklad z latinčiny.

Pius XI.Divini Redemptoris
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika o komunismu, 19. března 1937.

Pius XI.Quadragesimo anno
 DOCKebrle.czStáhnout
Encyklika O uspořádání společnosti, obnově společenského řádu a jeho zdokonalení podle zásad evangelia ke 40. výročí vydání Rerum novarum, 15.květen 1931.

ThDr. Jiří SkoblíkVíra a rozum - Fides et ratio (Průřez papežským dokumentem)
 HTMLVíra.czČíst
Rozum a víra jsou jako dvě křídla, pomocí kterých se lidský duch pozvedá k úvahám o pravdě. Bažení po ní vložil do lidského srdce Bůh, aby člověk tím, že Ho poznává a miluje, dospěl také k plné pravdě o sobě samém. Vydalo Pastorační středisko.

 Sociální encykliky (1891-1991)
 DOCKebrle.czStáhnout
 

 Spoločná kristologická deklarácia medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
ktorú podpísali najvyšší predstavitelia cirkví Ján Pavol II. a Mar Dinkha IV. dňa 11. novembra 1994. Je to dôležitý krok na ceste obnovenia jednoty medzi našimi cirkvami.

 Unitatis redintegratio
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Dekrét II. vatikánskeho koncilu o ekumenizme. Oficiálny preklad.

Pravoslavné
 18. katisma (žalmy 119 - 133)
 PDFGrkat.skStáhnout
Číta sa na liturgii vopredposvätených darov. Je rozdelená na 3 antifóny. PDF alebo RTF formát. (?) Oficiálny text katolíckej cirkvi.

 Balamandské vyhlásenie na tému Uniatizmus, metóda zjednotenia v minulosti, a súčasné hľadanie plnej jednoty
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Dokument vydala Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou na stretnutí v Balamande (Libanon) v roku 1993, rieši problém uniatizmu a existencie uniátskych (teda aj gréckokatolíckych) cirkví. Kompletný text vyhlásenia dopĺňame prehľadom reakcií niektorých pravoslávnych autorít a vlastným komentárom k Balamandskému vyhláseniu. (Dokumenty sú k dispozícii aj v RTF formáte - reakcie, komentár.)

 Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Kódexu kánonov východných cirkví, vydaná Kongregácioupre východné cirkvi. Najdôležitejší a najčerstvejší dokument pre obnovu obradu a duchovnosti našej cirkvi i ostatných východných katolíckych cirkví. Výborné vysvetlenia k liturgii, sviatostiam a pod. Dokument je pre nás záväzný! Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od oficiálneho textu vytlačeného v Ríme.

 Kristovým cirkvám všade
 HTML/RTFGrkat.skČíst/Stáhnout
Encyklika pravoslávneho Konštantinopolského patriarchátu o ekumenizme z roku 1920! Neuveriteľná otvorenosť pre ekumenizmus na svoju dobu.

 Svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho
 PDFGrkat.skStáhnout
Kompletný text liturgikona (kňazské časti). Pracovná verzia oficiálneho slovenského prekladu, schváleného na liturgické používanie. Text sa ešte v niektorých detailoch upravil pred definitívnym schválením.

 Základy pravoslavnej viery
 HTMLGrkat.skČíst
Jadro vierouky pravoslavnej cirkvi, podané špeciálne z pohľadu byzantského obradu.

Elias ZoghbyVierovyznanie
 HTMLGrkat.skČíst
emeritného gréckokatolíckeho arcibiskupa v Baalbeku (Libanon) s názvom Pravoslávny v spoločenstve s Rímom? Áno! Uniát? Nie! Toto ekumenické vierovyznanie z r. 1995 vzbudilo mnoho rôznorodých ohlasov. Podpísalo ho 25 z 28 melchitských gréckokatolíckych biskupov. Najvýraznejšia ekumenická iniciatíva zo strany byzantských katolíkov. Našla pozitívnu odozvu v Antiochijskom patriarcháte u gréckopravoslávnych teológov. (rtf) K textu pridávame reakciu Rímskeho stolca - list kardinálov Ratzingera, Cassidyho a Silvestriniho gréckokatolíckemu patriarchovi Maximovi V. (rtf) a zopár ďalších reakcií (rtf).

Nekatolické
 Augspurské vyznanie
 HTMLKaplnka.skČíst
 

 Bratrská konfese
 HTMLČítanka.czČíst
 

 Čtyři artikuly pražské
 HTMLfee.vutbr/michalČíst
 

 Evangelikální deklarace péče o stvoření
45 kBRTFCírkev bratrskáČíst
 

Ostatní
Josef II.Toleranční patent z r.1781
 HTMLKrestantiqČíst